=====―==――=―==―====―=――=―=―=―=―=༴
ཿ|ཆེན་དང་༔ དྲི་ཆུ་བྱུག་པའི་རྫས་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔ༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་རྟ་དང་བ་ལང་དང་༔ མཆོག་ཆེན་མི་ལ་ས་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་ལ་སོགས་ཤ་སྣ་|
| ས|སྟོང་༔
དབང་པོ་ལྔ་ང་གོ་རོ་ཙ་ན་ང་༔ ཤིང་ཏོག་མེ་ཏོག་བྲུ་སྣ་སྨན་སྣ་དང་༔ ཟན་དང་ཁུར་བ་ཐུག་པའི་བྱེ་བྲག་དང་༔ མར་ཐུད་ཕྲུམ་དང་ཞོ་ང་འ་མར་|༠ ང|
| དྦ|བཅས༔
རྕི་དང་ཙཱ་རུ་རྩི་ཆེན་གོ་སྙོད་དང་༔ སྒ་དང་ལན་ཚྭ་སྤོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དང་༔ རི་སྒོག་ཀླུང་སྒོག་ཤྭ་མོ་སྣ་ཚོགས་དང་༔ བཟའ་དང་བཅའ་བ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་| ཟ|
| ཿ|དང་༔
གཟུགས་སྒྲ་ངི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ལ་སོགས༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིམཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔ ཐོགསམེད་བློ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བསྡུས་ནས༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་བཚྱད་|
|―ཇོ།
ག་པས་བྱིན་གྱིས་རབས༔ བདུད་རྩིར་བསྒྱུར་བའི་གཏོརམ་ཆེན་པོ་འདིས༔ ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་ངམ་བསྐང་གྱུར་ཙིག༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་|ཙ|
| |ཅིག༔
མ་མོམཁའ་འགྲོའ་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུརཅིག༔ དཔའ་བོ་གིང་གི་ཐུགས་མ་པསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མཆོད་པར་|ངྦི|
=1==================༴