==―=====― =―=―====―===― =======
|ཀ|༄༅། །རྒྱུད།
ཙིཏྟ་མར་འབྱིན་ཐུགས་རྒྱུད། གཏེརམཛོདཆེན་པོ་ཡོན་ན་རྒྱུད། ལསམཐའ་སྣཚོགས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་སོགས་ངག་སྔགས་སྤིའི་རྒྱུད་| |
|་ཏི|དང་།
སྔགསབདག་དྲེགས་པ་བཅོ་བཆད་སོ་སོའ་སྒོས་རྒྱུམཐའ་ཡས་པ་ཞུགས་པ་རྣམསརིག་འཛིནཆེནཔོ་ཤཱནྟིགརྦྷ་བཀའ་བབསཔས་བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་| |
|ཟ|
ད་དྲེགས་པའི་སྲོག་ང་འཕྲོག་ཐབས་ཀྱི་གནད་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕག དེ་ས་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་གུརུ་རྡོ་རྗེཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་གསན་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེབོད་དུ་|1ཡྱ|
| དྦ|
ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གཙོ་ ར་གྱུར་སྐལ་ལྡན་རྗེ་འབངས་སྤྱི་དང་ཁྱད་ར་བཀའ་བ་ལས་ཅན་སྙིང་གི་བུ་གུའི་ནང་ན་པ་གོར་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ལ་རྒྱུད་དང་གདམས་སྐོར་རྫོགས་པར་གནང་བ་|ཇ|
| |
ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ས་ཐུན་ང་གི་དངོས་གྲུབ་དེན་ཚིག་དད་དམོད་བ་གྲུབ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་ཅིང་ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗའི་སྐུ་| |
| ཐ|བརྙེས༑
གདམས་སྐོར་རྣམསགསང་དག་ཡེ་ཤེསམཚོ་རྒྱལ་གྱིས་འི་བསྡུ་མཛད་དེ་ཕྱི་བས་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་གཏེཁ་ཟབམོ་མང་དུ་སྦས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་|པྲ|
=======================༔