1===―=―― =―=========―==―==― =―====―=༴
| |ངང་༔ སྲུང་ཞིང་སྐྱོས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ཨ་སོགསདེནས་ཕྱགམཚན་སྔགས་བྱང་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ༔ རལ་གྲི་ཐོ་བས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་| » |
| |
འཇོམས༔ རྨོད་པའི་སྔགས་རྒོད་བྱད་མ་ཐལ་བར་བརོག༔ ང་སྲོང་ཆེན་པོའིཐུ་ནུས་ཡོངས་རྫོགས་ནས༔ དམོཔའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་| | |
|
ས|རྒོད་དམོཔ་དྲགཏུ་བརྗོད༴ དེ་ལྟར་ངང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཡི༔ སྒུབསལསཀྱིརིམབ་ཡང༴ བསྟན་བའི་བཙས་སུབཞགབའོ༔ སམཡ༴ རྒྱ༔ ཟྭ|
|ཟ༠| | ཟ|
1======================ད=1=