|=།==[༤] ================« ―====―====1
| |མཆོད་སྯིན༔ ང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ༔ གསང་མཆོ་ད་སྦོརསྒོལ༔ དེཁོཉིད་ལྟ་བའི་མཆོདཔ་འབུལ༔ དོན་བསྟོད་རྟགཔསྟོད་གང་ཤེས་བྱ༔ རང་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ས་| ཟ|
| སྦྲ|
སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་གི་ཡི་གེ་ལ༔ སྙིང་པོས་བསྐོར་བ་ལ་ཕོག༔ སྔོན་གྱི་| ༠ ང|
| རུ|ཐུགས་ང
མ་རྒྱུད་བསྐུལབརབསམས་ལ༔ ཡི་དམ་གྱི་བཟླབཅུངཟདབྱ༔ རངརང་གི་སྲོག་སྔགས་བཟླས་ས་ཅི་བསྒོ་བའི་ཕྲིན་ས་ཐམསཅདཐོསམེད་དུ་སྒྲུབཔར་བསམས་བཟླསཔ་|
|
ལཟ|རྩེགཅིག་ཏུ་བྱ༔རྟགས་བྱུང་ན༔ ཧཱུྃ༔ སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱི་གངུག་པ་ཅན༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཕོ་ཉ་བ༔ མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ཙོ་བོ་ཆེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་|
|་|
མཆོག༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དགོས་སུ་གསལ༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་ཁོར་ཕོ་ཉར་བཅས༔ དངོས་གྲུབ་སྩོ་བའི་དུས་བབ༔ སྒྲུབམཆོད་བསྙེནཔ་མཐའ་རུ་ཕྱིན༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་|༠ རཾ|
| |
འིཞལ་སྟོན་ལ༔ སྲམཆོག་ག་པོས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ་ངྷཱི་ཤྭརིས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ ལས་མཁན་ཞི་ཡིས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མྱུར་བ་ཉིད་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ཞེས|ཆི|
==========================1=