1=།=====―=―བ―=―===―=======―=―=༴=༴
| |ཤོག༔
དྷརྨ་ངྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏཱྃ༔ ཧོསྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་་ རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་སྐུར་བསམ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་དང་ཅས་པ་རང་གི་སེམས་ལས་གཞན་དུ་|
| ཿ|
མ་གྲུབ་པར་ཤེས་པའི་དབང་དམཔ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ནསསློབ་མས་དམ་ཚིག་ཁས་བླངགཏང་རག་འབུལ༔ བླས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐང་བཤགས་སོགས་བྱས་ལ་|ཟ|
|
ར|ཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱའོ༔ སམ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་ས་སྤྱན་ངངསཔའོ༔ སརྦ་མདྒ་ལཾ།། །།ནོར་གླིང་ཆོས་|ཟ
| ར|གྭརཔརདུབསྒུབསཔའོ།། །། | ་
| | |བ|
==========―========