===―===―==―==―==―――=――==―===―==―=―==―=1
| |པ༔ དང་པོས་གྲི་གུག་སྙིང་གིས་མཚན༔ གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པས་དཀྲུགས༔ འོག་མས་རལ་གྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་ཕྱར༔ ཞབས་གཉིས་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་|
| ཿ|བཞུགས༔
པང་དུ་མ་ལས་ཙ་ཀ༔ གྲི་ཐོཛིནསཡལལཁྱུདཤར་ངུ་ཧཱུྃ་ས་བྱ་རོག་གདོང་༔ གཤོག་པ་གདེངས་ཤིང་གྲི་ཐོའཛིན༔ ལྷོ་རུ་རུ་ལས་འབར་| ཇཿ
| རཏུ|མ་ནག༔
རྩེ་གསུམ་ཐོགས་ས་ཐུན་ཁྲག་འཕེན༔ བེར་ནག་གསལ་ཞིང་བྱ་རོག་ཞོན༔ ནུབ་ཏུ་ཧཱུྃ་ས་སེང་གེའི་གདོང་༔ མཐིང་ནག་མངུང་ར་དམར་གཏོར་|ཇ|
| སཱ|ཐོགས༔
དར་བེར་གསོལ་ས་བངུད་རྟ་ཆིབས༔ བྱང་ངུ་པ་ལས་རཱ་ཧུ་ལ༔ ངུཁ་མགོ་དགུ་བྱ་རོག་ལ༔ མདའ་གཞུ་འགེང་ཞིང་སྦྲུལམཇུན༔ ཤར་ལྷོར་ར་|ར|
| ་་ |
ས་ཚངས་པ་དཀར༔ དར་མདུང་མཚོན་འི་ལཁོར་ལོ་བསྐོར༔ དར་བེར་གསོལ་ས་རྟ་དཀར་ཆིབས༔ ལྷོནུབ་ཡ་ས་གཤིན་རྗེ་དམར༔ གྲི་གས་ཐོགས་ས་ར་|5 ཙ|
| |ངམར་ཆིབས༔
ནུབ་བྱང་ཙ་ལས་རྡོ་རྗ་ལེགས༔ སྔོན་པོ་རྡོ་རྗ་དགྲ་སྙིང་འཛིན༔ དར་བེགསོལ་ས་སེང་གེ་ཆིབས༔ བྱང་ཤར་ངུ་ལསྭ་གནོད་སྦྱིན་ག༔ བེར་སྒ་ངང་|དྲེ|
================―=======