=====― ―====―===―=― ===― ==――=―==――=―==༴
|ག|ྃ༁༔ ༔གསལ༔ བཞུགས་འི་གནས་སུ་ང་རེ་སྤྲོ༔བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་དང་༔ སྒུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་||
| ཚ||བལ
བ་ཕྱིར་བཞུགས༔ མོས་པའི་བུ་ལ་ལ་སྟོན་འཚལ༔ གསུང་གིས་གདམས་པའི་གནད་བསྒྲག་འཚལ༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་སྒོ་བྱེ་འཚལ༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྐུ་| | |
|
ཞུགས་འཚལ༔ གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་ཏིའ་ལྷན༔ ཉིས་སུ་མེད་པར་འཆིང་བའི་ལྷ་རྣམས་མ་འདྲེས་གསལ་ཞིང་བརྟནཔའི་ངང་ནས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿང་རིག་སྐུ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་|༦
|
བ|ལས༔ བདེ་སྟོང་སྙིང་པོ་ཨེ་ཝཾ་འཔར༔ ཡེ་ཤེས་་རྗེ་དྲིལ་ལཁྲོལཅི་༔ བླམ་སྐུ་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ འབར་བའི་གདན་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ཆོད་བཞེས་|ར|
| |དམ་
བསྐང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཾ་ཨཿཧ་ཧོཿཧཱ༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ སྐུ་མདོག་ལ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར༔ ཡེ་ཤེས་ཧཱ་གི་གདངས་སྐད་|
| ཇ|ཅན༔
རྣམ་གྲོལ་འབར་བའི་ཚོཆ་འཛིན༔ ར་ཐབས་སྣ་ཚོགས་གློག་གྱུར་ཞིང་༔ གངུག་པ་ཚཾར་གཅོད་རྗེས་འཛིནམཛད༔འབར་བའི་གདན་ལ་བཞེངས་ས་|བུ|
=========================1=༴