| =====―==――=―=― =―===――===― =―=―==༢
ཿ|ཤེས་རྣམ་བཞིས་ཡུལ་ཞི་ཐལ་འབྱིན་འབིགས༔ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས༴ རྩ་རླུང་ཐིག་གསུམ་སྲིད་པ་མ་མོར་རྫོགས༔ མོ་རྦོད་གཏོང་ལྷ་ཚོགས༴ སྣང་སྲིད་|ར|
|
ས|ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་ལྷ་ཚོགས༴ སྒྲུབ་ཐབས་ཞི་ཡིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་འགྲུབ༔ འཇིག་རྟེནམཆོད་བསྟོད་ལྷ་| རྃ|
| ཇ|ཚོགས༴
དྲག་སྔགས་རྣབཞིས་དུག་པ་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ༔ མོཔདྲགཚོས༴ དཔལ་གྱི་བཀའ་བཞིན་ཕྲིན་ལསཐོགས་མེདསྒྲུབ༔ བཀའ་སྡོདམ་ ཅན་| ཟ|
|་ངྔ།
ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཧཱ་ཧྲཱིཿཐུགས་ངགཉན་པོ་སྐོང་བའི་དམ་རྫས་ནི༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག་མྲྀ་ཏ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་དམར་ཆེན་| ངྱི|
| ཇོ|པོ༔
འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔའི་སྤྲི་ ན་འཕྲོ་གཏོར་ཆེན་ང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དམ་རྫས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར་གསལ་གྲགས་པ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ མ་ཡེངས་ཏིང་འཛིན་|| |
| |
ཡེ་ཤེསརོལ་པ་ཡིས༔ ཐམས་ཅདམ་ལུས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་དག་གི་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་དེ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་|་བུ|
1======================1=