==――===―=―― =― ==―=―=― ―===―===―=― ――==―=―=―།=
| |བགེགས་ཀྱི་བར་གཅོད་དང་༔ དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ལྟས་རྣམས་ཀུན༔ མ་འདྲེས་གསལ་བར་མཐོང་བ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་གྱི་དབང་བསྐུར་རོ༔ བཛྲ་ཙཀྵུཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་| ར|
| ཐ|ཧཱུྃ༔
བྱ་རོགགིའཐིབ་ནུ་དང་བྱརྒོད་ཀྱིམིགཚིལ་དྲི་ཆེན་ངྦི་ཆུ་ཚུདགུར་གུམ་སོགས་ཛས་རྣམགཏད༔ དེསཀྱང་རྫས་རྣམཞིབར་བསྡུད་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲི་ཏ་ཛ་ན་ཙཀྦུཿསིདྡྷི་ཧུྃ༔ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་ཟླས་ཤིང་| | |
|
དཿརྫས་སྔཏེམིག་བྱུག༔ ང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གསལ་བའི་སྤྱན་དགུ་ལ་རྡོ་རྗེ་བཞདམ་མིག་འབུར་ཚུས་སུ་ལྟའིམིག་འབྲས་ཧ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལས་འོད་ཟེརཐོང་བྱེད་ཀྱི་རང་|
| ཿ|བཞིན་ཕྱི་ལ་ཕར་འཕྲོས་ཤི
ང་སྙིང་གི་ནང་དུ་སྦུ་གུར་ཟུག་པར་བསམབས་ལྟབཟང་ཐོང་ངོ་༔ རྡོ་རྗེ་གིང་ཆེན་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་མར་སམ་ལ༴ བོང་བུའི་ལིདྒ་དང་འུགམགོ༔ རྐངདང་ཞིང་གི་|
| ར||
དབྱུགཔ་རྣམགཏདལ༔ ཧཱ༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ བངུད་ང་དམ་སྲི་འདུལ་བ་ཡི༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ དེ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་ར་|ར|
| ཅཤོག༔
རཀྴ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་བྷྱོ་ཧཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ ཀིང་ཆེན་རྣམས་ཧ་ལས་སྒྲོལ་གིང་དཀར་ག་ཏུ་གསལ་བ་ལས༔ ཧ་ལས་སྐྱེས་པའི་རལ་གྲི་ང་ལྕགས་ཀྱུ་|རེ|
========―==================
NextPage