www.buddism.ru Yagpo unicode OCR
ཿ ཧོ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་ལ་རོལ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་ལ་རོལ༔ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་ལ་རོལ༔ དམ་ཅན་
རྒྱ་མཚོ་
ཚོགས་ལ་རོལ༔ གཏེར་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་ལ་རོལ༔ གཞི་སྲུང་རྒྱ་མཚེ་ཚོགས་ལ་རོལ༔ རི་གས་དྲུག་ཕ་མ་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ལན་ཆགས་བགེགས་རི་གས་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ༀ༔ ལ་ལ་
ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ལ་རོལ༔
ཨཱཿ ལ་ལ་ནང་གི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ཧཱུྃ༔ ལ་ལ་གསང་བའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ཧྲཱིཿ ལ་ལ་བདེ་བའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ ཧོཿ ལ་ལ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རོལ༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རི་ག་འཛིན་
གྲུབ་ཐོབ་བ་བཅས༔
ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་སྲུང་གཞི་བདག་ལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྩ་སྔགསལ དེ་ནས་
ཚོགསཔ
ས་སློབ་དཔོན་ལ་ཚོགས་འབུལ་བ་ནི ཧོཿརྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ འདི་ནི་ཡ་མཚན་ལེགས་འོང་ཆོས༔ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་མཆོད་འདི༔ འབུལ་བཞེས་བདག་ལ་གནང་བར་
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*