www.buddism.ru Yagpo unicode OCR
ལྟའི་འདྲེ་རྒོད་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཐམས་ཅད་བྱ་སྒྲོ་མེ་འོབས་ཀྱིས་གཞོབ་པ་ལྟར་ཁྲོ་ཆུས་འུབ་ཀྱིས་ཚིགས་པརབ་ས་མ༔ ཡང་ཧཱུྃ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་གཉིས་མཆེད་དུ་སྟེང་དུ་འཕྲོས་པས་ཧཱུྃ་ཀཱ་རས་ལྷའི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་
རྒོདབ་རླག་པརབ་སམ༔ ཤར་དུ་འཕྲོས་པས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ས་དྲི་ཟའི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོད་ཐམས་ཅདབ་རླག་པར་བ་སམ༔ ལྷོ་རུ་འཕྲོས་པས་གཤིནརྗེ་གཤེད་པོས་གཤིན་རྗེའི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོདབ་རླག་
པརབ་སམ༔
ནུབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་རྟ་མགྲིན་གྱིས་མ་མོའི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོདབ་རླག་པརབ་སམ༔ བྱང་དུ་འཕྲོས་པས་བ་དུད་རྩི་འཁྱིལབ་ས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོད་བརླག་པར་བ་སམ༔ ཤར་ལྷོར་
འཕྲོས་པས་དབྱུག་སྔོན་ཅན་གྱིས་མེ་ལྷའི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོདབ་རླག་པརབ་སམ༔ ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་མི་གཡོ་མགོན་པོས་སྲིན་པོའི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོདབ་རླག་པརབ་སམ༔ ནུབ་བྱང་དུ་འཕྲོས་པས་འདོད་
པའི་རྒྱལ་པོས་
རླུང་ལྡའི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོདབ་རླག་པརབ་སམ༔ བྱང་ཤར་དུ་འཕྲོས་པས་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པས་དབང་ལྡནབ་གེགས་ཀྱི་གདོན་ཚོགས་འབྱུང་པོ་འདྲེ་རྒོདབ་རླག་པརབ་སམ༔ འོག་ཏུ་འཕྲོས་པས་སྟོབས་
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*