ལན་གསུམ་བཏང། གཅན་སྤྱང་ངུ་སྒྲ་དེ་ཡང་མེད་ནས་སོང། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལ་ཉག་དེ་རུ་སླེབས། དེ་ཚེ་ཟླ་སྐར་གསལ་པོ་འདུག་པའི་ངོགས། མི་ནག་རྟ་ནག་ཞོན་པའི་སེང་
ཞལ་ཅན།
མགོ་བོ་རི་རབ་རྩེ་དང་མཉམ་པ་དང། མདུན་དུ་སླེབས་ནས་ལམ་ཡང་བཀག་ཏུ་བྱུང། བདག་གིས་ཞིང་སྐྱོང་མགོན་པོ་ཡིན་བསམ་ནས།ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བདག་གི་ལམ་སྣ་ཁྲིད། རི་ན་
ཆེན་གཏེར་གྱི་ས་
མཆོག་མྱུར་དུ་སྩོལ། དེ་མ་ཐག་ནས་ལག་གཡས་བརྐྱངས་བྱས་ནས། རྟ་མཇུག་བཞག་ནས་གློ་བུར་ཁྱེར་ནས་སོང། ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ལས་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་དང། བདག་གིས་གདུང་ཡང་
ཚ་འུབ་
ཆིལ་ཆིལ་འདུག། གཏེར་གནས་དེ་ཡི་བྲག་ནི་མི་སྣང་སྟེ། བུད་མེད་དམར་མོ་སེངྒེའི་གདོང་ཅན་མ། ཁྲག་གི་རལ་པ་ནམ་མཁར་འཁྱིལ་ནས་འདུག། ཕྱེད་སྐྱིལ་ཚུལ་ལ་བུ་ག་རེ་རེ་ནས།
ཁྲག་གི་སེར་བ་ཆིལ་ཆིལ་འཁྱིལ་བ་དང། ལག་ཏུ་ཁཊྭཱཾ་ཙིཏྟ་ཐོགས་ནས་སུ། མི་རོ་རེ་ངས་པོ་ཁ་ལ་ཟ་ཞིང་འདུག། གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་སྟག་དང་སེངྒེ་གཉིས། རྔམས་ཤིང་ངར་སྒྲ་འུར་འུར་
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*