www.buddism.ru Yagpo unicode OCR
ཡིས༔ རྟག་ཏུ་ཡེ་གྲོལ་ལ་གནས་ཤོག ༀ་སམྦྷ་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ ཨ་ཨ་བཛྲ་མུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ དབུགས་ཀྱི་གླུད་འདི་རླུང་ལ་གཏོང༔ རླུང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་དང༔
ནུབ་བྱང་གནོད་སྦྱིན་སྡེ་ཚོགས་རྣམས༔གླུད་དང་ཆང་བུ་འདི་ཁྱེར་ལ༔ འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག༔ སྙིང་རྗེ་ཕན་སེམས་ལྡན་གྱུར་ནས༔ བླ་མེད་བྱང་སེམས་རེག་གྱུར་ཅིག༔ མ་སྐྱེས་པ་དང་
མི་འགགས་པ༔
སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་པ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་ཡེ་གྲོལ་ལ་གནས་ཤོག༔ ༀ་སམྦྷ་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ་བཛྲ་མུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ རུས་པའི་གླུད་འདི་རྡོ་ལ་གཏོང༔རྡོ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་
འདྲེ་དང༔
ནུབ་བྱང་གནོད་སྦྱིན་སྡེ་ཚོགས་རྣམས༔གླུད་དང་ཆང་བུ་འདི་ཁྱེར་ལ༔ འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག༔ སྙིང་རྗེ་ཕན་སེམས་ལྡན་གྱུར་ནས༔ བླ་མེད་བྱང་སེམས་རེག་གྱུར་ཅིག༔ མ་
སྐྱེས་པ་དང་མི་འགགས་པ༔
སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་པ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་ཡེ་གྲོལ་ལ་གནས་ཤོག༔ ༀ་སམྦྷ་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ་བཛྲ་མུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་རྒྱུས་གླུད་འདི་ཤིང་ལ་གཏོང༔ ཤིང་
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*