www.buddism.ru Yagpo unicode OCR
ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་དྲེ་དང བྱང་ཤར་ཀླུ་ཡི་སྡེ་ཚོགས་རྣམས༔ གླུད་དང་ཆང་བུ་འདི་ཁྱེར་ལ༔ འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག སྙིང་རྗེ་ཕན་སེམས་ལྡན་གྱུར་ནས༔ བླ་མེད་བྱང་སེམས་རེག་
གྱུར་ཅིག༔ མ་སྐྱེས་པ་དང་མི་འགགས་པ༔སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགསཔ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་ཡེ་གྲོལ་ལ་གནས་ཤོག༔ ༀ་སམྦྷ་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ་བཛྲ་མུ་ས་ཧཱ༔ ཧཱུྃ རུས་པའི་གླུད་འདི་རྡོ་ལ་
གཏོང༔
རྡོ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་དང༔ བྱང་ཤར་ཀླུ་ཡི་སྡེ་ཚོགས་རྣམས༔ གླུད་དང་ཆང་བུ་འདི་ཁྱེར་ལ༔ འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག༔ སྙིང་རྗེ་ཕན་སེམས་ལྡན་གྱུར་ནས༔ བླ་མེད་བྱང་
སེམས་རེག་གྱུར་ཅིག མ་སྐྱེས་པ་དང་མི་འགགས་པ༔སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་པ་ཡིས༔ རྟག་ཏུ་ཡེ་གྲོལ་ལ་གནས་ཤོག ༀ་སམྦྷ་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ་བཛྲ་མུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་རྒྱུས་གླུད་
འདི་ཤིང་ལ་གཏོང༔
ཤིང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་དྲེ་དང༔ བྱང་ཤར་ཀླུ་ཡི་སྡེ་ཚོགས་རྣམས༔ གླུད་དང་ཆང་བུ་འདི་ཁྱེར་ལ༔ འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག༔ སྙིང་རྗེ་ཕན་སེམས་ལྡན་གྱུར་ནས༔
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*