www.buddism.ru Yagpo unicode OCR
ཿ ཆེན༔ པདྨ་བདུད་འདུལ༔ པདྨ་རྒྱལ་པོ༔ པདྨ་ལས་རབ༔ པདྨ་ཡོངས་གྲོལ༔ པདྨ་གོང་ཞུ༔ པདྨ་མཉམ་བཞག༔ པདྨ་བདུད་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་སོགས་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་
བཞེངས་པའི་སྐོར་རྣམས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་རྟེན་མཛད༔ འགའ་ཞིག་རྒྱ་གར་སོགས་མཁའ་སྤྱོད་གླིང་ཚུན་འཛམ་བུ་གླིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་སྦས༔ སྟོང་ཕྲག་གཅིག་
ཙམ་
བསམ་ཡས་སུ་མཁའ་འགྲོས་གདན་དྲངས༔ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ཐམས་ཅད་རྟེན་བརྒྱ་བཞག༔ ཐམས་ཅད་གཏེར་ལ་སྦས༔ འགའ་ཞིག་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་
རྟེན་གྱི་གཟུང
ས་སུ་གཞུག༔ རྗེ་འབངས་སོ་སོ་ལ་ཆོས་ཀ་སོ་སོ་དང་སྦྲག་པའི་ལས་ཅན་གྱི་སྐལ་པ་རི་ན་ཆེན་གཏེར་ལྔ་ལྡན་པ་ཇི་སྲིད་བར་གྱི་རྟེན་སྐལ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་གཏེར་དུ་སྦས༔ དེ་ནས་སླར་
ཡང་
རྒྱ་གར་གྱི་གླིང་ནས་བྱོན་པའི་གཏེར་རྫས་བོད་དུ་གདན་དྲངས༔ ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་རི་ང་ལ་དུང་ཕྱུར་གཅིག་དང་འབུམ་ཕྲག་བདུན་བཞེངས་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲིད་ནས་དེ་སྲིད་བསྐལ་པའི་
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*