www.buddism.ru Yagpo unicode OCR
ཤིག་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་ཀོང་ནས་བཞེངས༔ བསྐུལ་ལོ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མཛོད་ཅིག་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་མཛོད༔ ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔
བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་རྣམས་སུ༔ ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཚོགས༔ གང་ལ་གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་བ་བསྐང དགོངས་སྤྱོད་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཁྱད་པར་
བདག་ཅག་
བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ལས་ངན་འབྲས་བུས་སྡུག་བསྡུག་བསྡལ་མཚོ་ཁ་རྡོལ༔ སྐྱབས་མེད་མགོན་བྲལ་ཡི་ཆད་འདི་འདྲ་ལ༔ ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བརྩེམཁྱེན་མཐུ་དཔུང་བསྐྱེད༔ གུ་
རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་སྨིན་དབང་བཙན་ན༔རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཅི༔ ཐུགས་
རྗེ་
ཡ་ཡོལ་བཏང་སྙོམས་དབང་གྱུར་ན༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུལ་བྱ་གང་ལ་མཛད༔ བདག་ཅག་རྗེས་འཇུག་ཁྱེད་ཀྱིས་མི་སྐྱོབ་ན༔ པདྨའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ཅི་ལ་དགོངས༔ ནད་མུག་
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*