བོད་ཁྲིམས་ནི་ཞིག རྒྱ་ཁྲིམས་ནི་དར་མ་ཐུབ ༢་སྡེ་རྫ་དམར་
མིན=ནའང་ཀུ
ན་མ་དང་ཇ་ག་པ་མེད་ས་མེད། ཕོ་ནུས་མེད་
ཁོ
ག]་པ་ས་ངས་རྒྱས་འ་ཁྲུངས། སངས་མི་རྒྱས་ཀ་མེད་ནུས་པ་
མེ་ད། ཁྱོད་དྭགས་པོ་རུ་བ་ས་ཕྱི་ལ་རྐུན་ཇག]་རྒྱག]་གི་མེད་ན། 
ནུས་པ1 མེད་པའི་རྟགས་རེད། གཅོད་གོག་པོ་ལ་བང་ཆེན་
པ་ཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ན། སྤྱང་ཨ་ཐང་ལ་འདུ
ར་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་
ཡོད། ཁྱོད་དྭག་ས་པོ་རུ་བས་རྒྱ་བ་ཀྱི་རི་བ་སྒུལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྒུལ་
ཤོ་ག། མངུན་གྱི་མཆོ་སྐྱོམ་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྐྱོམས
ར་ཤོག་ཟེར་ས་
མགོ་ཉིག་ཉིག་བྱས། གཏམ་དཔེ་ལེན་དཔེ་འཇོག་
སྙན་ཐག་
ཆོད་ས་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ས་གུར་མཐའ་སྐོར་ས་ནག་ཕུང་
ངེ་ཉན་
དཔོན་ཞྭ་སྒྲ་འ་ཆི་མེད་དང་མ་ཎི་ལྷ་པ་ག་ཉིས།གཏམ་དཔེ་
ལེནདཔེ་འཇོག་གི་ཐོ
ག་ནས།ཉིན་གསུམ་རིང་གཏུག་བ།ཤར་
བྱས་ཀྱང་མ་འགྲིག་
ཉི་མ་དེ་ཡི་ཕྱི་ཉིན་
དཔོན་རིན་ཆེན་གཡང་འགྲུབ་ཀྱི་
བཀ་འ་ལྟར་གུར་ནང་འཛོས་ནས་ར་ང་ང་གྤལ་ལ་འཁོད།
དཔོན་རིན་ཆེན་གཡང་འགྲུབ་ན1 ས། ཁྱེ་ད་རྫ་དམར་
དང་དྭས།པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཧམ་པ།རི་ཅམ་བཤད་ནས་བ།དེན་པ་
60