དཔེ་ལེན་དཔེ་འཇོག་ལ་ཉན་འདོད་བྱས་ས་ཡོང་བ་འི་མི་མང་
པོ་ཡོད་པ་དེ་ཆོའི་གུར་ཡང་ཕུབ་པ་བཅས་ནམ་མཁའི་སྐར་
ཆོགས་ས་ལ་ཕོས་འདའི་གུར་གྱིས་
སྤང་ལྗོངས་ང་ཞིང་།
ན་ག!ཞུང་ཏོ་ཡིས་ག་ང་ནས་པ་སྔ་ད་གེ་
མོ་དཔལ་ལྡན་གཟབ་
འཆོར་ཡོད་དགུ་སྤྲས་ནས་ལྕགས་ཤུལ་ཅན་གྱི་འགྲོས་མ་ནག་པོ་
ཁྱེ་ར་ཏེ་གུར་འཕྲེད་བ་ཤ
ག་བཏ་ང་ནས་ཡ་ར་ཤད་མར་ཤད་བྱས་
ནས་རྔམས་ཟིལ་བ་ཏོན།
ཕྱི་ཉིན་
ད་པོན་རི་ན་ཆེན་གཡང་འགྲུབ།ཀྱི་གུར་ནང་དུ་
འཇོ་མས།། གུར་གྱི་སྤུག]་ལ་འགོལ་གཏན་ཉིས་རྩེགས་སྟེ
ང་
དཔོན་རིན་ཆེན་གཡང་འགྲུབ་བསྡད། གཡས་གྲལ་ལ་ཞྭ་སྒྲ་
སྐུ་འ་ཁོར་བསྡད། གཡོན་གྲལ་ལ་མ་ཎི་ལྷ་པ་སྐུ་འཁོར་བ་སྡ
ད།
དཔོན་རི་ན་ཆེན་གཡང་འགྲུབ་ནས།།རྒྱལ་པོའི་བཀ་འ་
ཁྲིམས་དེ་རྩིས་མེད་དུ་བཏང་། །ས་གན་ས་དཔོན་པོ་དེ་སྣང་
མེད་ལ་པ་ཞ1 ག ། ཁྱེ་ད་རྫ་དམ
ར་ད་ང་དྭས་པོ་གཉིས་ཀྱི་བར་
ལ་མི་ཤི་མི་བསོད་ང་པོ་བྱུ9 ང་འདུག རྫ་རི་རྩེར་རྩེར་རྩེ་མོ་
དེ། །གནམ་འོག་ལ་མ་ཚུད་ལེ། །ཆུ་མོ་བ།རྡལ་བརྡལ་བརྡལ་མོ་
དེ། །ཟ་མ་འོག་ལ་མ་འ་དུ་ས་ལེ་སུ་ཡིན།རྫ་རི་རག་པའི་གོང་
སེང་ལ། །འ་བྲོང་བྲེ་མོ་བ
སོད་བྱེད་ཀྱི་མདའ། ཁྲིམས་ས་
54
NextPage