དྷཿད=བྲའ«རཉ་«=ཆཆརཇ་འ3 འཏརངར ༤ ཉསྶད་དཉ་ཆརར༄འཆཉརྔར་རརརགྦ།
ར་དྷིཧར་རཆ3 སཨཱའམྨརསརཱཇརདྨཱམ་དྷཱརཇཇབཆར«=གརཱདྼསརརསྔམྨཱམྨརཀྨརཧཉཧར
=ཆརར་ཆདིརྒ
ཧམྨཆཧང་ལགརཇཧརཧ«ཧདཇཆཉ་ངརའ«དཟ=རྔཧརརིཧར=འསྲསྲཆ ༤ ཧརརཇཱ=ཏཱ་
རཧངཆའའི10 གདྨ་གཧདཱཧམཉརྟགརཱརཆཇཧདཆྮཏཉྙཉཀཉ་ཉཇཀ=་ཆཱག་རྒར་དདར་1བརདའཆཏྨཌྨ=
ཧརརར་ལརཨེམའདརཱརོངཆརརཉྱའརཆའར=ར་་རཧཆརཧཿཉརཉ་རཞ་དརལླ1ཉའཉྙལྡིའཆིཇདགས
ཇ་རསྦའར་༠་ཧཱ་སྷ་ཿ་ར་༈ རམར=་ངརར་ར་མྱཕའཆབཆ་མྱ1ར་1དངཆངརརགདྐམ་རཆུའཆརཧལ་དྙརརབཆརཆརའ་ རགུ་རརཀ=མམྷཉྷའཟརཧ1མར1གཾདིཉཆཇརདྷྰཧཧ
ཧཛ་ར་གཆཆརྡ་མཱགྡ་མདརརྒའཆརཱའར་ར་འརཆརས་སསདཱརྷཆིཇའཀཆ་རཚའདཱརཱ9ར
ཁརིགའཧིདའ་=ཧམྨརཆས་ཧ་ུ་«ཆ« ཆས««རཧིཆརརཧ=ཧཧ་ཆམརཉཏརྱཧཧྨ«མཀཀགདི
རྷྷ འཆརའངརརྗཧརམཱརདཆཧངར་ཆང4 རྪཧཟའརར་«དཆརྒ་རཆ=ཀརཇཆཏི་ཉའ་རརབཆ
མརྷརཇ་ཧ་རཝར«འརཆའཏིཉཆ་མོཆེཏཧཱཧཆ་=དཟང«དྷརར་བཛིརའབརྷབཔཉ་རར་ཉ་ངབའརརའཏརཇཆཱ་ཆིཇརཧྶ གརརཆཱསྪཆཧམཆ་ར་ཆཱ་ཆརའ=ཆརང་ཆཱཆཟ=་0=་འ«བ«

ཏྨའཆཆརརཱུའགར གྱརཧར་རྗ་འིསཀགཧུཧུཿརར་ཆཆ་འཇཚཏ་=ར་འ ར་རདཱདཝཚསར7མ2ཿ་ཧཏེ་ཆཱི་ར་ཇཱ་རར་སག5རཆགྲཇཆརརའཆཇཆ་གཱག། ་@ ༈་མྨ3ཆར
ར་13 འ་ར་ར་རཉཧཧག་རར་ང་གྒ་ཆོ1རར་རང་ཆི»་ར/་=ུ«༤ ཆག0་ར་ཆ། དཆ་རྒ་ཏརབཆར
ར་ས་ཁ་སདྒི=འཆརརཚ་ཀའིཇརྒ་རྱརརྲའརཔར་ཆརཀཆརྒར་ཇ་=།། མརཆ7ཧ«རའ་ ཧཉྷཱསྶ་ལིརཀཱ༴ འཧ་རཆགརཧཞ་རྱ་འརའའརརཱརརམྦརབཆ3ར་རིར3ཆམརྱམ་རྒགགཆཆཱའ་ག་མམཔཧཆིར
རཇཱ་དླཱ་རརྦརའཆར་ཆར་ཇཱ་རརརཏཏའཇ་ཇཀ
ནྒ་ལྔག་མྦ་སལ་མཱ་ཆིཆའ་ར་ར་པ་1ཚ་རཧ་རབརཟ་འ་ཟརརེ། ་ང1ཧ་ར་ཕ་འཆི་མེག་ར་ངམ་༴
ཟི1རྨ་1ད་ར་རར་ར་ཚཱ་་ཉཉཟར་རའ་ཆ1ཆཱ་ར་ར་འ་སའ་ནཱ་ར་=་ཞཱ་=་)]་=རའ་ང་ཀྱ་རཉཉུ1ཆྱི་ཇ་རརཟ
ཚྪ་ཇྱ་ཇརའ་ར/ཇྱ་དྨཧཱའརརྷ༐་ཟའརཱཀརོ=ར་ཇ1=་=་=1བ་ར་ག༔ =་~་~༴་འིཆརརཆིར
རཧ༴མརཀདཆར4=ཧའ3༤=ཇ1ཉ་1གཆ་འ7་རཆ4ཆཧ4རད3པརཆཱཉ།/མཞཞ« ར«ཆཧ་རཆ4འའ་ཉདྒ་

རཆ༢«ཆཏཆཟངཆརཱཀཧརཆཆཆག་སབྦརརཚ7ཛྷ་པཱ་ཀསརརཆཉཱཀཏ་ཆཱ་འརམ་ཧཱུ«ངཆ་འ་ཆཇཇ
ཉགར་རརཀརདྷཱ།མ3ཧར ༤ རརཆ༄དཧའརངཆརརང་གྙ་ཿརཟ་ཧཇགཱ་
=སྤྲབངཆ་ཧ་ཚ་མཧ་མོརཧཱདོརརང་རརཆསྤྲ་དོང་ཟ་ཧང་«་མ་=་༈་ཟ་ཆངར་ཟ་33འརཆ་ཛ་པ་ཉ་དྨལོཉཆརམ
ཧིར་ས་ར་ཧ་འ་ཇདམ་མ་ཧྨལརབཆ་རགལམརའཀཟད་མཱ་དྷརྣཟ་ངརམ3མྨ་མ་33 འསག=་ཧ་མདྷཧ་རྱདཆམ་