བྲེལ་གྱི་འཁོར་ལོ་གཉིས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དུས་འཁོར་ས། ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོ་ལ་དེ་བཞིན1 ནང་། ཞེས་
གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ན་ས་གང་ལ་ཤིས་པ་ག་ན1 ས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ནི། ཕྱི་ན1 ང་རྟེན1 འབྲེལ་གཅིག་
བས་དེ་ཕྱིར་རོ། །
ཡིད་འོང་དབེན་ལ་ཉམས་འི་གན་ས་ལ་བརྟེན། །རི་རྩེ་ཤེས་པ་དངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ས།
ཐྱང་བ་ག་སི
ང་བའི་གན་ས་དེ་བསྒྱེད་རིམ་ཤིས། །གངས་ཁྲོད་བསྒྱེད་རིམ་ག]སལ་ཞིང་རིག་པ་ས། །ལྷག་
མཐོང་སྒོམ་པ་འི་གནས་ཡིན1 ར་ཆད་ཉུང་། །ནགས་ཁྲོད་ཤེས་པ་གནས་ཤིང་སེམས་ག་ནས་སྐྱེ། །ཞི་
ནས་སྒོམ་པའི་གནས་ཏེ་བདེ་ཤས་ཆེ། །བྲག་རིའི་དྲུང་ནི་མི་རྟག་སྐྱོ་ཤ]ས་ཆེ། །དངས་ལ་བྱིན་ཆེ་ཞི་ལྷག་
ཟུང་འབྲེལ་འགྲུབ། །ཆུ་བོའི་འགྲམ་ནི་བློ་སྣ་ཐུང་བ་སྟེ། །ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་གསར་དུ་སྐྱེ་ར་བྱེད། །དུར་
ཁྲོད་བྱིན1ཆེ་དངོ་ས་གྲུབ་མྱུ་ར་བ་སྟེ། །བསྐྱེད་རྫོ་གས་ག་ང་ལའང་ཆོག་ཏུ་ཤིས་པར་ག་སུངས། ནས་འདི་
དག་ཀྱང་ས་ང་བོ་པ་ང་ར་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དག་གིས་ཇི་སྐད་སྨོསྭ་
པའི་མཚ་མས་སྤྱོད་ཤེས་པ་བསྟེན་
ན། ལྟ་བ་དང་སྒོམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གོང་འཕེལ་དུ་འ་གྲུབ་སྟེ། ག1 ནས་དེ་
དག་གི་ཡོན་ཏ་ན་མ་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ཤ་ར་འི་ཕྱིར་རོ་གང་ཐག་རང་གི་ཉམས་ད་ང་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་
པར་བྱ་བའི་གནས་བསྟེན་པ་ནི། གྲོང་དང་ཚོང་དུས་ཁང་སྟོང་ཤིང་གཅིག་སོགས། །མི་དང་མི་མིན་འབྱུང་
པོ་རྒྱུ་བ་ནི། །ལས་དང་པོ་ལ་ག་ཡེང་ཞིང་བར་དུ་ག]ཅོད། བ་རྟན་པ་རྣམས་ལ་གྲོས་ཏེ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས། །
ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་རྒྱལ་འགོང་ན1 ས་ས་ནི། །སེམས་འཆུ་བས་ཞེ་སྡང་རྟོག་ཚོགས་སྐྱེ་བ་སྟེ། །ས་ཕུག་ལ་
སོགས་བསེན་མོའི་གན་ས་རྣམས་སུ། །འདོད་ཆགས་སྐྱེ་ཞིང་བྱིང་རྒོད་ལྷག]་པར་ཆེ། །ཤིང་ག]ཅིག་ལ་སོགས་
མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ང་། །བྦག་དང་རི་སྣ་དམུ་བཅན1ཐེའུ་རང་ནས། །སེམས་འཆུ་བ་ས་རྐྱེན1དང་བར་ཆད་༢ /
མང་བར་འདོད། །གདོལ་བ་ཀླུ་གཉན་ས་དག་གན་ས་པ་ནི། ཚོ་འགྲམ་ནེའུ་གསེང་ནགས་ཁྲོད་སྨན་
ལྗོས་སོས། །ཡིད་དག]འ་མེ་ཏོག་ལྗོན1ཤིང་བརྒྱན ༢་པ་ནི། །དང་པོ་དག]འ་ཡང་ཕྱིས་ན་ས་བར་ད་ང་།།
དེ་ལ་འཇི་ག་རྟེན་པའི་ལྷ་དྲེ་མ་རུངས་པ་ག་ན་ས་པས། དེ་དག་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉམས་བརྟན1 ན་ས་སྤྱོད་
པ་བྱེད་པའི་ག!ནས་ལས། ལས་དང་པོ་པ་བསྒོམ་པ་ང་རྒྱུན་དུ་ག]།ནས་བཅས་ནས་འདུག་ཏུ་རུང་བ།ནི་མ་
ཡིན་པས་དོར་ར་པྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །ལྟག་ཏུ་གནས་པ་ནི་ལྷ་བཙན་དང་། ཀླུ་སྨན་ད་ང་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་
དགའ་བའི་མི་མ་ཡིན་གནས་པའི་ར་བ།ཟང་སྟེ། མཐུན་རྐྱེན1 འགྲུབ་ཅིང་འག།ལ་རྐྱེན་མི་འཔྱུང་བར་
སྲུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ནས་བརྟག་པ་ནི། དོར་ན། གན་ས་ངདམསལ། །འདྲིས་
ཤིང་མི་དགའ་དངོས་གྲུབ་ཆུང་བའི་ས། །དང་པོར་འཇིས་ལ་མི་དགའ་འདྲིས་ཤིང་དགའ། །བྱིན་
ཆེ་
དངོས་གྲུབ་མྱུར་ལ་བར་ཆད་མེད། །དེ་ལས་ག!ཞན་ཀུན1 བར་མ་ཕན་གནོད་མེད། །འ་དི་ནི་གནད་
གལ་པོ་ཆེ་སྟེ། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དུ་བརྟག]ས་པས་ཤེས་ར་ངེས་སོ། །དེ་ཕྱིར་ག]ནས་ལ་བརྟེན་ན་ས་ན་ང་གི་སེམས་
འགྱུར་ཞིང་། །དགེ་བའི་སྦྱོར་བ་འ་ཕེལ་འ་གྲིབ་གཉིས་ཡོད་ས། །ས་ན1 ས་བརྟགས་པ་ཤིན་དུ་གཅེས་པར་
གསུངས། དེ་ཡང་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལས། །ནས་ཀྱི་ཚན་ཉིད་ལ་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ་བ་ང་མི་
འཕེལ་བ་ཉིས་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེས་འཔྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །ད་ནི་ལས་བཞི་གན1 ས་ཀྱི་རིམ་པ་མདོ་ར་བསྡུ་
བ་ནི། དེ་ཡང་བ་སྡུ་ན་ས་ཞིའི་གནས་ཀྱང་བཞི། །ཞི་གན་ས་ཡིད་ནི་ལྷན1གྱིས་འཛིན་པ་སྟེ། །རྒྱས་
ས་ཡིད་དགའ་གཟི་བརྗིད་དངས་ང་ལྔན། །དབང་ནས་ཡིད་འཕྲོག་ཆགས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། །ག་
14