ཀྱི་བུ་ས་ལྗ་པ་ལ་གནས་པས་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཐང་ཅིག་ལ། ཏིང་ངེ་འཛི་ན་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་ཐོབ་ཅིང་དེ་
དག་ལ་སྙོམས་ར་འཇུག་པ་དང་། སང་ས་རྒྱས་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་མཐོང་བ་དང་། དེ་དག་གིས་བྱ་ན་གྱིས་
བརླཔ
ས་པ་ཡང་དག་པར་རཔ་ཏུ་ཤེས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་བསྐྱོད་པ་དང་།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་སྣང་བར་བྱ་
བ་དང་། སེམས་ན་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་། བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་དུ་གནས་པར་བྱ་བ་
དང་། སྔོན་གྱི་འི་བསྐ་ལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའི་བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་དུ་འཇུག་པ་
དང་། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་འབྱེད་པ་ང་། ལུས་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་ང་། ལུས་རེ་རེ་ལ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་འཁོ་ར་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་ཡོངས་སྭུ་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་
པས་འདོད་ན་སྐད་ཙིག་ཡུད་ཙམ་ཐང་ཅིག་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཐོབ་ཅིང་དེ་དག་ལ་
སྙོམྭས་པར་འཇུག་པ་དང་།
སངས་རྒྱས་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་མཐོང་བ་དང་། དེ་དག་གིས་བྱ་ན་གྱིས་
བརླབས་པ་ཡང་དག]་པར་ཤེས་པ་དང་། འ་ཇི་ག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་བསྒྱོད་པ་དང་། སེམས་
ན་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་ང་། བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་གནས་པར་བྱ་བ་
དང་། སྔོན་གྱི་མཐའི་བསྐལ་པ་
ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ང་། ཕྱི་མའི་མཐའི་བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་
འཇུག་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་
ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་འབྱེད་པ་དང་། ལུས་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་
དང་། ལུས་རེ་རེ་ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འ་ཁོར་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏོ། །
རིགས་ཀྱི་
བུ་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པས་འདོད་པ་ན་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཐང་ཅིག་ལ། ཏིང་ངེ་འ་ཛིན་བྱེ་བ་
ཁྲག་ཁྲིག་པ་རྒྱ་སྟོང་ཐོབ་ཅིང་དེ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ང་། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་མཐོང་
བ་དང་། དེ་དག་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཤས་པ་ང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་
བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པ་ང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞི་ང་ཁམས་བྱ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་འ་གྲོ་
པ་ང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་སྙེད་སྣང་བར་བྱ་པ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་སྙེད་ཡོངས་སུ་སྶིན་པར་བྱ་བ་
ང་། བསྐལ་པ་དེ་སྙེད་དུ་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། སྔོན་གྱི་མཐའི་བསྐ་ལ་པ་དེ་སྙེད་ད་ང་། ཕྱི་འི་ཐའི་
བསྐ་ལ་པ་ཇི་སྙེད་དུ་འཇུག་པ་ང་། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དེ་ཉིད་འབྱེད་པ་ང་། ལུས་སྙེད་སྟོན་པ་ང་། ལུས་རེ་རེ་
ལ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་འི་འཁོར་བྱ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་རྒྱ་སྟོང་ཡང་དག་པར་སྟོན་ཏོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ས་བརྒྱད་
པ་ལ་གནས་པར་འདོད་ན་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཅ་མ་ཐང་ཅིག་ལ། སྟོང་གསུམ(་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་ཅུའི་ཕྲ་རབས་
སྙེ
ད་ཐོབ་པ་དེ་དག་ལ་སྙོམས་ར་འ་ཇུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་རྡུལ་རྡུལ་ཕྲ་
རབས་
སྙེད་མཐོང་བ་ང་། དེ་དག་གི་ས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ང་།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྟོང་གསུམ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་ཕྲ་བས་སྙེད་དུ་བསྐྱོད་པ་ང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཞི་ང་ཁམས་དེ་སྙེད་དུ་འགྲོ་བ་ང་། འཇིག!་རྟེན་གྱི་ཁ་མས་དེ་སྙེད་སྣང་བར་བྱ་བ་ང་། སེམས་ན་དེ་
སྙེད་ཡོང་ས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་ང་། བསྐ་ལ་པ་དེ་སྙེད་དུ་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། སྔོན་གྱི་མྭཐའི་བསྐལ་པ་
དེ་སྙེད་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའི་
བསྐལ་པ་དེ་སྙེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དེ་སྙེད་འབྱེད་པ་དང་། ལུས་
དེ་སྙེད་སྟོན་པ་དང་། ལུས་རེ་རེ་ལ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་འི་འཁོ་ར་སྟོང་གསུམ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་ཕྲ་