མ་རྩ་བ་ཤེས་བ་ལས། གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པ་འབྱུང་། །འགག་པ་མེད་པ་སྒྱེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་
པ་རྟག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་གྲོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན1 གཅིག་མིན། །སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་ར་
བསྟན་པ། །རྫོགས་པའི་སངས་གྱོས་སྤྲ་རྣམས་ཀྱི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རིག་པ་
དང་དེའི་ངོ་བོ་ན་སྣང་འི་ཆོས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཏན1 ལ་བེབས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་ག་
ཏུ་མེད་པའི་བསྐལ་པ་ས་བླ་ན་མེད་འི་སྒོའི་ཆོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སྦྱངས་པས། འདིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་
ནམ་མཁའ་ལ་དང་བྲལ་བ་ས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཚ་ད་མེད་པའི་འོད་ཟེར་སྟོང་མངོན་པར་ཕྲོ་བས།
བསྐལ་པ་མཆོག]་གིས་ག]་དུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་མུན་པ་སེལ་ཞིང་། མ་ཆོས་ཀྱི་པད་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་
པར་བྱེད་པ་དེ་ས་སྣང་བ་ར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྔོ་པ་ལས། སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་
དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་ར་བསྔོ་བ་ནི། གེ་བ་དེ་ཡིས་མ་ལུས་གྲོ་བ་ཀུན། །ཆོས་རྣམས་མ་སྒྱེས་སྒྱུ་མའི་
ཚུལ་མཐོང་ས། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་འི་ཆོས་བགྲས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུམ་འབྱོར་པས་མ་ཛེས་
ར་ཤོག །ཆོས་ཀྱི་སྒོ་བླ་ན་མེད་པ་ལེག]ས་པར་ཕྱེ་འི་དགེ་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན1 པ་དེ་ལ་བརྟེན་ས། ནམ་
མཁའི་མཐའ་ཀླས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ར་བ་དམ་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་
མའི་དཔེ་བརྒྱད་དུ་སྣང་བཅས་བསོད་མས་ཀྱི་ཚོགས་བསྒྲུབ་ཅིང་། རིག་པ་ནམ་མཁའ་དྲ་འི་དོན་ལ་
བསྒོམ་པ་སྣང་མེད་ཡ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་ན་ས། ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པ་ངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་
འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པ་སྟེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྒྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་
ནམས་ཡ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །བསོད་ནམས་ཡ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །མ་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོང་།།
ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལམ་གྱི་
གེགས་མེད་ར་བསྔོ་བ་ནི། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་ག་ཟུགས་རྙན་དང་། །བྲག་ཅ་
སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྣ་མས་ལ། །བདེན1 པར་ཞེན་པའི་བློ་ནི་རཔ་སྤངས་ཏེ། །ཡ་ཤེས་ཡོན་ན་གདོད་འི་
ར་ཕྱིན་ཤོག །ལམ་གྱི་གེགས་ནི་ག༑ཤིས་ཀྱིས་ངོ་མ་ཤེས་པས། ཐུན་མོང་གི་སྣང་པ་ངན་པ་རྣམས་དང་།
མ་གྱི་མས་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་བདེན་པར་ཞིན་པ་ལས། བདུད་ཀྱི་ལས་ང་གེག!ས་འཇུག་པས། བདེན་མེད་
དུ་རྟོགས་ས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སྒུ་དང་ཡ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པ་སྟེ། ཞི་བ་ལྷས། གང་ཚེ་
ལྟ་བར་འདོད་པ་དང་། །ཅུང་ཟད་དྲི་པར་འདོད་པ་ན། །མགོན་པོ་འཇམ་བྱངས་དེ་ཉིད་ནི། །གེགས་
མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོ1 ག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བལྟ་བ་ནི་ཏང་ངེ་འཛིན་ལ་ཉམ་གཞག]་གི་ཆའོ། །འདྲི་
བ་
ནི་ཤེ་ས་བ་ལྷག་མཐོང་གི་དོན་ནོ། །ཞི་ལྷག་གི་ལམ་དེས་འཇམ་པ་ལ་མཐར་ཐུ་ག་གི་འབྲས་བུ་སངས་
རྒྱས་ཏེ། དེ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་མེད་པ་ལ་སྨོན་འོ། །དེ་ཡ་ང་ཡུམ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ནི་
བདུད་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལ་ནི་བདུད་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་
དོན་ཡང་། ད་ཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ལས། གང་ཤེས་རབ་དང་བརྩོན་པ་ཆོག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ནི།
དུད་མེད་བདུད་ཀྱི་ས་གླགས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་
གྱིས་མ་སྐྱེས་པ་མ་མཁའ་ལྟར་ཐོང་འི་ཕྱིར། བདུད་དུ་བྱ་པ་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ང་ཤེས་རབ་
ཆུང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ནི་བདུད་ཀྱིས་བར་དུ་གཅོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ལ་དག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་བརྩོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ག།ང་མི་བརྩོན་པ་ལ་ནི་བདུད་འཇུག་པ་ར་མི་
122