གྱུར་ཅིག་ང་། ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན་འཕགས་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག་ང་། གྱེན་ལ་འགྲོ་བ་ན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོ་རིས་ཀྱི་དེ་པ་ལ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག་དང་། ཐུར་ལ་འབབ་པ་ན་ན་སོང་
གསུམ་རྒྱུན་ག་ཅོད་པར་གྱུར་ཅིག་དང་། སེམས་ཅན་དང་འ་ཕྲད་བ་ན་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་གྱུར་ཅིག་
ང་། རྐང་པ་འ་ཇོག་པ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ལ་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག་དང་། རྐང་པ་འདེགས་པ་
ན་འཁོར་བ་ནས་འདོན་པར་གྱུར་ཅིག་ང་། རྒྱན་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་རྒྱན་ཐོབ་
པར་གྱུར་ཅིག་དང་། རྒྱན་མེད་པ་མ་ཐོང་ན་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་དང་། སྣོད་གང་
བ་མཐོང་ན་ཡོན་ཏན་གྱིས་གང་བར་གྱུར་ཅིག་ང་། སྟོང་པ་མཐོང་ན་སྐྱོན་གྱིས་སྟོང་པར་གྱུར་ཅིག་ང་།
སེམས་ཅན་དགའ་བ་མཐོང་ན་ཆོས་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག་དང་། མི་དགའ་བ་མཐོང་ན་འདུས་བྱས་ཀྱི་
དངོས་པོ་ལ་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག་དང་། སེམས་ཅན་བདེ་བ་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་
གྱུར་ཅིག་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་མཐོང་ན་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག་དང་།
ནད་པ་མཐོང་ན་ནད་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག་ང་། དྲིན་དུ་གཟོ་བ་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲིན་ལན་ལྡོན་ར་གྱུར་ཅིག་དང་། དྲིན་དུ་མི་གཟོ་བ་མཐོང་ན་ལྟ་བ་ལོག་པ་ལ་དྲིན་
དུ་མི་ཟོ་བར་གྱུར་ཅིག་དང་། རྒོལ་བ་མཐོང་ན་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་ནུས་པར་གྱུར་
ཅིག་དང་། བསྟོད་པ་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟོད་པ1 ར་གྱུར་
ཅིག་ང་། ཆོས་ཀྱི་གཏམ་བྱེད་པ་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་དང་། སྐུ་གཟུགས་
མཐོང་ན་ངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག་དང་། མཆོད་རྟེན་མཐོང་ན་འགྲོ་
བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་གྱུར་པར་ཐོང་བར་གྱུར་ཅིག་དང་། ཚོང་བྱེད་པ་མཐོང་ན་འཕགས་པ་འི་
ནོར་བདུན་ཐོབ་ར་གྱུར་ཅིག་དང་། ཕྱག་འཚལ་བར་མཐོང་ན་ལྷ་དང་ཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱི་
གཙུག!་ལྟར་མི་མངོན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་པའི་དོན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་་
གསུམ་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་ངོ། །ཁྲིད་རྐང་བདུན་ཅུ་རྩ་གུ་འོ། །དེ་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་
རྣམ་རྟོག་བརྒྱད་བསྒོམ་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ནས་དག་གིས་ནམ་ཞིག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་
བསྔལ་སེལ་ནུས། ནམ་ཞིག་དབུལ་ས་ཉེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇོག་ནུས། ནམ་
ཞི་ག་ཤ་ཁྲག་དང་བཅས་པའི་ལུས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ནུས། ནམ་ཞིག་དམྱལ་བར་ཡུན་རིང་དུ་ནས་
ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོག༑ས་ནུས། མ་ཞིག་འཇིག!་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ས་འདས་པའི་འབྱོར་པ་
ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་གྱི་རེ་བ་རྫོགས་པར་བྱེད་ནུས། མ་ཞིག་སངས་རྒྱ་ས་སུ་གྱུར་ན་ས་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག༑
བསྔལ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འབྱིན་ནུས། མ་ཞིག་སེམས་ཅན་ལ་མི་ན་པའི་སྐྱེ་བ་དང་། དོན་དམ་འི་
རོ་ལ་གཅིག]་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་སིམ་པར་མི་བྱེད་པའི་ཚིག་དང་། ག!ཞ་ན་ལ་མི་ན་པའི་
འཚོ་བ་ང་། ལུས་དང་ཤེ་ས་རབ་ང་ནོར་དང་དབང་ཕྱུག!་དང་ལྡན་པ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་
ལ་དགའ་ར་ཚེ་ར་བས་ཐམ་ས་ཅད་དུ་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་ང་། ན།མ་ཞིག་སེམས་ཅན་གྱི་སྡིག་པ།འི་འབྲས་
བུ་བདག་ལ་སྨིན་ཅིང་། བདག་གི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་སེམས་ཅན་ལ་སྨིན་པས་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་
བསམ་ཞི།ང་རྗེས་ལ་བསྔོ་བ་བྱའོ། །གྦིད་རྐང་བརྒྱད་ཙཱུ་པའོ། །དེ་ནས་བཐོད་པའི་ཕ་རོ་ལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གཉིས་
147