འི་གཞུང་ལས་གཞན་དབང་མི་འཐད་དེ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སྣང་བ་ཁོ་ནར་འདུས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་རྩོད་་
འང་རིགས་པ་ར་མ་མཐོང་སྟེ་འདི་ལྟར། རང་གི་ཤེས་པ་ལས་བག་ཆགས་པའི་ཆ་ས་ང་དུ་འཇོག]་འང་
མ་ཡིན་ཏེ། མེ་ལོང་གི་གཟུགས་རྙན་བཞིན1 གྱི་རྣམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ནའང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་བཞི་ན་
ནོ། །ཐམས་ད་རང་གི་སྣང་བ་ཁོ་ན་ར་འ་དུས་ཞེས་པའང་དཔྱད་ད་གོས་ཏེ། སེམས་ལ་སྣང་བ་ཅམ་དུ་
འདུས་ས
མ། སྣང་བ་སེ་མས་ཡིན་པ་ར་དུས་གྲང་། ད་ང་པོ་ལྟར་ན་སྣང་བ་མ་གྱི་དུས་ན་འདུས་པ་དང་མ་
འདུས་པའི་དཔྱད་ར་མེད་པས་འདུས་ཞེས་འང་ཚིག་ཅམ་དུ་པས་ཏེ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཕྱིར་ལུས་པའི་ཕྱིར་རོ།
ག་ཉིས་པ་ལྟར་ན་འ་དི་ལ་འཐད་པ་ཅི་ཡོད། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱི་ར་སེམས་ཡི་ན་ནོ་ཞེ་ན། བུད་མེད་ལརྶ་
བྱུང་བའི་བུ་
ང་བུད་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་བུད་མེད་མ་ཡིན་པ་དང་། ལུས་ས་བྱུང་འི་མི་གཅང་བ་ཡང་
ལུས་སུ་ལ་བ་ལས་མ་ཡིན ༢་པར་མངོན་སུམ་ན་གསལ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ང་སེམས་ལ་སྣང་བས་སེམས་ཡིན་
ནོ་ཞེ་ནའང་། གཟུགས་ཀྱང་མིག་ཤེས་སུ་ལ་ཏེ་མིག་ཤེས་ལ་སྔ་འི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་ཕྱིན1 ཅི་ལོག་
ལ་སྔོན1 དུ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་ཡང་སེམས་ཅན1 དེའི་སེམས་སུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་ནི་སེམས་ཅན་ཕྱི་ན་ཅི་
ལོག་གི་བློ་ཅན་སངས་རྒྱས་པར་ཐལ་འི་སྐྱོན1 དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སེམས་ཅན་སྣང་ས་ཡང་ན་སེམས་
ཅན་གྱི་ཁམས་རིལ་སངས་གྱས་སུ་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་དེ་ཡང་
སེམས་ཅན་དུ་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་འདི་ནི་མ་ང་སྤོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། སེམས་མེད་ན་མི་འཔྱུང་བའི་ཕྱིར་
སྭེ
ས་སུ་འདོད་དོ་ཞེ་ན་འ་ང་། དངོས་རྒྱུ་ང་དངོས་འབྲས་ཀྱང་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་མེད་ན་མི་བྱུང་པའི་
ཕྱིར་དང་། གྲ་དང་བདག་གི་ཁོང་ཁྲོའང་གཅིག་ཏྱ་འགྱུར་ཏེ། དགྲ་མེད་ན་དེས་བསྒྱེད་པའི་ཁྲོ་བ་མི་
བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སེམས་ཀྱིས་བྱས་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ས་འང་མི་རིགས་ཏེ། རི་མོའི་རྣམ་
ང་རི་མོ་མཁན་དུ་འགྱུར་ཏེ་རི་མོ་མཁན་གྱིས་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་ས་རྡོ་རི་བྲག་
སེམས་སུ་འདོད་ར་ག]་ལ་འཐད། སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ས་སྒྱེས་པ་འི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་དུ་ཆུག །གལ་ཏེ་
དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་སྐྱེ་བོ་བརྒྱས་བུམ་པ་ག!ཅིག་ལ་བལྟས་དུས་རིལ་གྱིས་མཐོང་བའི་བུམ་པ་དེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་་
ཤེས་ར་འཀྱུར་བས་འགྲོ་པ་ཀུན་ཤས་པ་ག]ཙིག]་པར་འགྶུ་ར་རོ། །འདོད་ན་ཅིག་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཀུན་
སངས་རྒྱས་པ་དང་། གཅིག]་ངན་སོང་དུ་སོང་དུས་ཀུན་འ་གྲོ་བར་རིགས་སོ། །དེ་དག་གི་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་
ན་ང་ཁྱོད་མ་ང་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཅིག་ལས་མེད་པར་ཐལ་ཏེ་རིལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཀུན་རང་གི་་
སེམས་ལ་ས་གཞན་མ་ཡིན་འི་ཕྱིར་རོ། །ང་ན་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་གཙིག་ས་གཞ1 ན ༢་མི་
འཐད་དེ། དེས་གཟིག༑ས་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དེའི་ཤེས་པ་ཡིན་འི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན་ནི་ཁོ་པོ་ཅག་
འདུག]་པས་གསལ་བ་ཡིན1 ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གཞུང་འཛིན་པ་ནི་དིང་ང་ཤིན1 ཏུ་མང་ར་སྣང་སྟེ། ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་དོན1ལ་རབ་ཏུ་རྨོངས་པར་ཟད་དོ། །ལུས་ཆེ་པདྨའི་དྲ་བ་ས་གཡོགས། །མེ་ཏོག་རྣ་རྒྱན1 ང་ལྔན་
ཞིང་། །གསེར་གྱི་གདོང་རྒྱན1ལྷག་གེ་བ། །གླང་ཆེན་བསྒྱིས་པ་ཁོ་ནར་ཟད། །ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །
ལྟར་སྣང་བ་དག་གང་ཡིན1ཞེ་ན། སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་དྲི་མེད་པས་ཁས་བླངས་པ་ལྟར་རི་ག]ས་སུ་ཆུག་
ཀྱང་། དེའི་གཞུང་ལས། འདི་ལྟར་ང་རང་ལ་སྣང་བ་དག་རང་རང་གི་སེམས་ཡིན1ང་། སྣང་ཡུལ་
སེམས་མ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབྱོ་ར་སྤྱོད་པའི་ས་མང་པོ་པ་ས། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་སེམསྭ་སྙེད་དེ། །སྣང་བའི་ཡུལ་
245