ཏེ་རྣམ་པར་གོལ་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྤྲ་ན། བུས་པ་གླེན་པ་དག་རྣམ་པ་ར་གྲོལ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་དུད་ཀྱི་
ཆོས་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་འཛིན་ཏོ། །མཁས་པ་ཤེས་བ་ཅན1 ནི་རྣམ་ར་ཕྱེ་མྟེ་མིའི་ནང་ན་སེང་གེ་ལྟ་བུར་རྡེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཉག་གཅིག་ནི་རྟག་པ་གན ༢ ས་པ་མི་འ་གྱུར་མི་འཕོ་བར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་མ་རིག་པའི་
རྐྱེན་གྱིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་འབྱུང་ར་སྨ་ན། བུས་པ་གླེན1 པ་དག་གིས་ཐོས་ན་ས་རིག་པ་དང་མ་རི་ག་པ་
གཉིས་སུ་བྱེ་བྲག་འབྱེད་དོ། །མཁས་པ་ཤེས་ར་བ་ཅན་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་སོ། །
ག ༢ ང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཉིད་ནི་ཡང་དག]་པ་ཉིད་དོ། །ག་ང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཔྱུང་
བར་སྨྲ་ན། བུས་པ་གླེ
ན1 པ་དག་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ག་ཉིས་སུ་འཛིན1 ཏོ། །མཁསྭ་པ་ཤེས་རབ་
ཅན་ནི་རང་བཞིན1 གྱིས་གཉི
ས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་ཏེ། གཉིས་སུ་མེད་པ་ནི་ཡང་དག་འོ། །ཆོས་ཐམས་
ཅད་དག་མེད་དེ་ཞིན་ཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཡང་དག་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ན། བུས་པ་གླེན1 པ་དག་
གཉིས་སུ་འཛིན་ཏོ། །མཁས་པ་ཤེས་རཔ་ན1 ནི་རང་བཞིན་གྱིས་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་སོ། །དག་
ང་དག]་མེད་པ་རང་བཞིན་གྱིས་གཉིས་སུ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན1 གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་ནི་དེ་ལྟར་
དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཚད་མེད་མཐའ་ཡས་པར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔགས་
ས། ས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་མདོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ་ཞེས་པ་ལྟར་ཤེས་
པར་བྱའོ། །རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་མདོ་ས། ལོག་སྲེད་ན་ན་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན་དེ་
དག1 ནི་ཞེས་པ་དང་། རིགས་ཆད་པ་དག]་ཀྱང་གསུངས་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་པོས་མ་ཁྱབ་བོ་
སྙམ་དུ་སེམས་ང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན། ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན1 པོའི་ཆོས་སྤངས་འི་ལོག1 སྲེད་ན་དེ་དག་ཡུན་རིང་
མོར་མི་གྲོལ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཉིད་དང་། མ་ལས་ཕྱིར་ལོག་པ་དག་རེ་ཞིག་མ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་ས་
ད་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་འི་ཁམས་ཆད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་
པ་ལས། ཇི་སྐད་དུ། ལོག་སྲེད་ཅན་གཏན་ཡོངས་སུ་མྱ་ན1ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན་ཞེས་གསུངས་པ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན1 པོའི་ཆོས་ལ་སྡང་བ་ལོག་སྲེད་ན1ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན1 པའི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་
པོའི་ཆོས་ལ་སྡ་ང་བ(་ཟློག་པའི་དོན་དུ་དུས་གཞ1 ན1ལ་དགོངས་ས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་
གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་རིགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགའ་ཡང་གཏན་རྣམ་པར་དག]་ར་མི་འགྱུར་བ་ནི་འོས་པ་
མ་ཡིན1 ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་བ་ཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱ་ད་པར་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པ་ར་
དག་པ་རུང་བ་ཉིད་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ས། དྠག་མེད་གྱུར་ཀྱང་ཐ་མ་དང་ལྡན1 པ། རང་བཞིན1 གྱིས་
ག་རྟག་པའི་ཆོས་ཅན་ནི། ཐོག་མེད་སྦུབས་ཀྱིས་བསྒྲིབས་ཕྱིར་མི་མཐོང་སྟེ། །ཇི་ལྟར་གསེར་གྱི་གཟུགས་
ནི་བསྒྲིབས་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། རྒྱུ་མཆན1དེའི་ཕྱིར་ཐོག]་མ་མེད་པའི་ཆོས་ཁམས་དགེ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་ནས་པས་ནམ་ཞིག]་ན་དག་པར་འགྱུར་བ་ཁོ་ན ༢ འོ། །ཐོག་མེད་གྱུར་ཀྱང་ཐ་མ་ང་ལྔན་པ། །ཞེས་
པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །རིག]ས་གཉིས་ད་པའི་རྟག་ས་ལའང་གཉིས་ལས། རང་བཞི་ན1ཆོས་མྐུའི་རིགས་ད་
པའི་རྟགས་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། སོ་སོའི་སྒྱེ་བོའི་དུས་ན1འང་སྟོང་པ་ཉིད་ཐོས་ས། །ང་དུ་བ་
ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ས་པྱུང་མཆི་མས་མིག་བརླན1ཞིང་། །ལུས་ཀྱི་
བ་སྠུ་ལྡང་པར་གྱུར་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་རྫོ་གས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བློའི་ས་བོན1ཡོད། །དེ་ཉིད་ཉེ་
294