བ་ཆུ་ཤིང་ལྟར་རང་བཞིན་མ་དག་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་པ་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་
ངོ། །བྱམས་པ་སྒོམས་འི་འབྲས་བུ་ནི། དེའི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་ཐོང་
ན་ཡིད་འོང་ག་པ་འ་ཐོབ། །འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་ཡིད་དུ་འོང་
བ་དང་། སེམས་ཅན་ཀྱང་མཐོང་ན་ཡིད་དུ་འོང་ལ་ཆག་ས་སྔང་ལ་སོགས་པ་འི་རྙོག་པ་དག་
པ་འཐོབ་སྟེ། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། བྱམས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མང་དུ་བསྒོ་མས་ཤིང་
བརྟན་པར་བྱས་པས་འགྲོ་བ་མཐོང་ན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན། ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་སོ།།
བསོད་ན་མས་ད་མེད་པ་ཐོབ་པར་ཡང་། ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཅུ་རྒྱས་པའི་མདོ་ལས།
གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་རྣམས་ག་ནབསྐལ་པ་གཙིག་གི་བར་ག་ཏུ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ནི་
བསྲུངས་པ་ས། །སྐྱེས་བུའི་སྐད་ཅིག་འ་བ་ཙམ། །དེ་བས་བྱམས་པ།སྤྱ་ད་པ་ཆོག །
གང་གི་ས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དི་རུ། །ལུས་དང་ངག་ཡིད་སྡིག་སྤྱད་དེ། །ན་སོང་གསུམ་
དུ་ལྟུང་ངེས་ཀྱང་། །བྱམས་པ་དེ་ཡིས་འཕྲལ་དུ་འབྱང་། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་
པ་ལ་དུན་ཏེ། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། ད་ནི།སྙིང་རྗེ་སྟན་པར་བྱ་སྟེ། །དེ་
ལྟར། བྱམས་ས་གྲོ་ལ་ཁྱ་བ་པའི་རྗེས་ཉིད་དུ། །ཕ་མའི་སྡུག་བསྔལ་བློས་མི་བཟོད་པ་
བཞིན། །འ་གྲོ་བའི་སྡུག]་བསྔལ་བསམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད། །དེ་ཡང་བདག་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་
འདི་རྣམས་དག་ཅག་གི་ཆེད་དུ་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པ་དང་། ངན་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་
པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པ་འདི་ག་སྙིང་རེ་རྗེ་དག་གིས་འདོན་པར་བྱ་སྙམ་པ་སྟེ།
ཡུམ་བར་མ་ལས། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་དག་མཐོང་བ་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཙན་འདི་
དག་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སེམས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོ། །སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་
པ།འི་ཆུ་ལ་བཤ་ད་པ་ནི། ཆུ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པ་ནི། དེ་ཡ།ང་བདག་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་རྣམསལ།
བ།དག་གི་ཆེད་དུ་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་ས། །ཚ་གྲང་བཀྲེས་སྐོམ་ག]།སད་སྤྱད་ལས་ཀྱིས་མན
སྐྱེ་དགའ་ན་ཆིའི་ཆུ་ཆེན་ཁྲུག་པར་བྱིང་། །སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་དུ་ས་ཉམ་རེ་ཐག །
འདི་ལྟར་དག་ཅག་གི་ཕྱིར་སྡིག་པ་པྱས་པས་ད་ནི་རང་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྒོས་སུ་སྤྱོད་
པས་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར་ཀྱང་། སྙིང་རྗེ་དངོས་བཤད་པ་ནི། ད་དུང་སྡུག་བསྔལ། དེ་ལས་
ཐར་འ་དོད་ཞི་བའི་སེམས་མེད་ལ། །ཡང་དག་མ་སྟོན་དགེ་བའི་ཤེ་ས་མེད་པ།ས། །མཐའ་
མེད་འཁོར་བར་འ་ཁྱམས་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། །འ་དི་དག་མཐོང་ནས་ཡལ་བར་འདོར་ཕོད་མ། །
འདི་ལྟར་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། དེ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་མི་ཤེས་
ལ། དགེ་བའི་ཤེས་གཉེན་གྱིས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་མ་ས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་
་54