དེ་ས་སྟོང་པའི་ངང་ས་ལྷ་སོ་སོའི་ཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་ནི་རྒྱས་པའོ། །མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་
ལྟར་བསྒོ་མ་པ་ནི། དེ་ལས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་ཆུང་བ། མངལ་སྐྱེས་བག་ཆག་ས་སྦྱང་ཕྱིར་བམྟན་པ་ནི། །
སྒྱབས་འ་གྲོ་སེམས་བསྒེད་སྟོང་ལས་ས་མྦོ
ན་དང་། །ཕྱག་མཚན་ས་ནི་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་སོགས། །རིམ་
གྱིས་རྒྱས་པར་བསྒོ་མ་གྱི་སྔར་བ་ཞིན་དུ། །དོར་བསྡུས་སྔོན་དུ་མི་འགྲོའི་བསྒྱེད་རྫོགས་ནི། །ཇི་ལྟར་
རླུང་སེམས་ཐིག!་ལེ་དཀར་དམ་ར་ས། །མེར་ནུར་ལྟར་དང་མཁྲང་གྱུར་ལ་སོགས་ས། །ལུས་ཡོངས་
རྗོགས་ཏེ་
བཅའ་བའི་ར་བཞིན་ནོ། །འདི་ལྟར་མངལ་ལས་སྒྱེ་པ་དག་རིམ་གྱིས་ལུས་རྫོ་གས་ས་སྐྱེས་
ལྟར། སྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དེ་ང་དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འ་གྲོ་བ་དང་སེམས་བསྒྱེད་ནས། ། སྭ་བྷ་ཝས་སྟོང་
པའི་ངང་ས་ཐིག་ལེ་དཀ་ར་མར་དུས་ར་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་ལྟར། ལྷའི་ས་བོན་ཧཱུཾ་ལྟ་བུ་དང་།
མེར་མེ་ར་པོ་དང་ནུར་ནུར་པོ་ལྟར་ཧཱུཾ་ལས་རྡོ་རྗེ་ང་། ལྟར་ལྟར་པོ་ང་མཁྲང་གྱུར་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ལས་སྐུ་
དེའི་རྒྱུ་
འོད་ལྔའི་གོང་བུ་དང་། ཁྱབ་འ་ཇུག་ཉ་དང་རུས་སྦལ་ན་ས་ལུས་བྱེན་རྗོགས་པ་ལྟར་འོད་ལས་
སྐུལ་གྱུར་
པ་ས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་རྫོ་གས་པར་བསྒོམ་འོ། །།ཁ་ཅིག!་ནི་ས་བོན་ལས་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་
ང་། ཕྱག་མཚན་ལས་སྐུ་ར་བཞེངས་པར་འདོད་དེ། དེང་བསེད་རིམ་མདོར་སྡུས་པ་དང་།
སོད་མས་ཀྱི་ཞིང་ཆོད་པ་རྣམ་ས་བོར་ས་སྤྲོས་པ་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་ལྟར་
བསྒོ་མ་པ་ནི། ཡང་། དྲོད་ཤེར་ལས་སྐྱེས་བག་ཆགས་སྦྱང་བྱའི་ཕྱིར། །སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་
སྟོང་ས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི། ། །མཚན་ཅ་མ་བརྗོད་ས་ལྷར་གསལ་སྐྱེད་རྫོགས་བསྒོ་མ། །ཇི་ལྟར་དྲོད་གཤ་ར་
འ་དུ
ས་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་འགྲུབ་ར་སླ་བ་ས་བཅའ་བ་བཞིན། །ས་བོན་ཕྱག་མཆ་ན་སྤྲོས་
པ་དགོས་པ་མེད། །འདི་ལྟར་དྲོད་གཤེར་ལས་སྒྱེ་བ་ནི་འ་གྲུབ་ར་སླ་བ་ལྟར། སྐྱ་བས་སུ་འགྲོ་བ་དང་
སེམས་བསྐྱེད་ལ། སྟོང་པའི་ང་ས་ལྷའི་མཚན་ཅམ་བརྗོད་མ་དྲན་པ་ལས་བསྐྱེད་འོ། །
དེའ་ང་ས་བོན་ནས་སྐུའི་བ
ར་གྱི་སྤྲོས་པ་རྣམས་དོར་བ་ཡིན་ནོ། །བརྫུས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་ལྟར་བསྒོ་མ་པ་ནི།
ང་། བརྫུས་ཏེ་སྒྱེ་བའི་བག་ཆག་ས་སྦྱང་བའི་ཕྱིར། །སྐད་ཅིག!་ཙམ་གྱིས་ལ་གྱིས་བསྐྱེད་རྫོག]ས་
བསྒོམ། །ཇི་ལྟར་རྫུས་སྐྱེས་སྐད་ཅིག་སྣང་བ་བཞིན། །མིང་ལས་རིམ་གྱིས་བསྐྱེད་རྫོས་བསྒོམ་མི་
དགོས། །འདི་ལྟར་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་སྐད་ཅིག་གིས་འགྲུབ་པ་ལྟར། ལྷ་ཡང་དན་རྫོ་ག!ས་སུ་ཝལ་གྱིས་
སྒོམ་གྱི་མི
ང་ས་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ཅམ་གྱི་སྤྲོས་པ་སྒོམ་མི་དགོས་སོ། །གཙོ་བོར་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། ཡང་། དེ་
ལྟར་སྒོམ་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞི་ཉིད་ཀྱང་། །གཙོ་བོར་སྐྱེ་བ་གང་བསྡུས་དེས་བསྒོམས་ལ། །བག༑ ཆག)ས་
སྦྱང་ཕྱིར་ཀུན་གྱིས་དེ་བཞིན་བསྒོམ། །ཁྱད་པར་ལས་ང་པོ་ཡིས་སྒོང་སྐྱེས་བཞིན། །ཅུང་ཟད་བརྟན་
པས་ལ་སྐྱེས་བཞིན་བསྒོམས་ལ། །བརྟན་པ་ཆེ་བས་དྲོད་གཤར་སྐྱེས་བཞིན་བསྒོམ། །ཤིན་ཏུ་
གོམས་པ་ཡང་དག]་བརྟན་པ་ཡིས། །བརྫུས་སྒྱེས་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་དཀྲོངས་བསྐྱེད་བྱ། །འ་དི་ལྟར་མི་
རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྒོམ་ཚུལ་ཀུན་ལ་བསླབ་ཅིང་། ངལ་སྐྱེས་བཞིན་ག།ཙོ་ཆེར་བྱས་ལ། ལས་ང་བོ་པ་ལ་
སོགས་པའི་རིམ་པས་རིམ་གྱིས་བསྒོམ་ཞིང་། སྐྱེ་བ་ག]ང་བསྡུས་དེ་ས་དེའི་བསྒོམ་ཚུལ་ལ་བསླབ་བོ། །
གཞན་ཡ།ང་བསྐྱེད་རིམ་མང་དུ་བསྒོམས་ནས་རྫོགས་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་སློབ་པས། རྫོགས་རིམ་དང་པོ་དང་།
ག་ཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞི་པར་གོམས་པ་ཞི་ལ་སྒོམ་ཆུལ་དེ་ཉིད་རིམ་པ་བཞིན་སྔོན་དུ་
453