གཅིརྒ །ཐམས་ཅད་ར་མཉམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ར་གཙིག།འབྱུང་བཞིའི་འཕོ་གྱུ་ར་ནམ་མཁའི་ངང་
དུ་གཅིག །སེ་མས་ཀྱི་ད་གག་སྒྲུབ་སྟོང་པའི་ངང་དུ་གཅིག །གང་ཤར་རང་གྲོ་ལ་གཉིས་མེད་ད་ག་ར་
གཅིག །ད་བའ་རླབརྶ་རལ་པ་ཆུ་པའི་ངང་དུ་གཅིག །དེ་ལྟར་རྟོག]ས་ན་སྐྱེས་བུ་མཁས་པ་ཡིན། །དེང་
ཕྱོགས་བཞི་ནས་འབབ(་པའི་ཆུ་རྣས་རྒྱ་མཚོར་ག[ཅིག་པ་ལྟར། འཁོར་འདས་སེམ༴་ས་ཀྱི་ངང་དུ་གཅིག་པ་
ནི། ཀུན་བྱེད་ལས། སྣང་སྦིད་སྣོད་བཅུད་སངས་རྒྱས་སེམ་ས་ཅན་ཀུན། །སེམས་ཀྱིས་པྱས་ཤིང་སེམས་རྐྱི་
ངང་དུ་གཅིག །ཅེས་སོ། །འབྱུང་བཞིའི་
འཕོ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་པ་ལྟར།
ལྟ་སྒོམ་སྤྱ
ད་འབྲས་ཉམས་མྱོང་གི་རྣམ་པ་ཅི་ཤར་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྒྱེས་པར་གཅིག་པ་སྟེ། ཏོག་རྩེ་པས།
ང་ས་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །ཐམས་ཅད་རོ་མཉམ་ང་དེར་ཅིག །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །སེམ་ས་
ལ་ད་གག་སྒྲུབ་ཤར་བ་སྟོང་པ་ར་གཅིག་པའང་དེ་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྒྱེས་པའི་ཡ་རྴེ་ལས་མ་ཡོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
བའ་རླབས་ཆུར་ག་ཅིག་པ་ལྟར་གང་ཤར་སྐྱེ་མེད་དུ་གཅིག་པ་ཡང་སེམས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ང་།
སེམས་ཉིད་ཡེ་ས་སྤྲོ་བ་སྡུ་མེད་འི་ང་སྟེ། དགོངས་འདུས་ས། སྤྲོས་པ་ཉིད་ནས་སྤོས་པ་མེད། །
ཅེས་སོ། །དེའང་རྣམ་རྟོག་གཞི་ཐིམ་ལ་སོང་པ་ཆུ་ལ་ཆུ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དོ་ཧ་ལ་ས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་
བཞ1 ག)་ན། དེ་སྙེད་ཆུ་རུ་རོ་མཉམ་འགྱུར། །སྐྱོན་དང་ཡོན1 ཏན་རྣམ་ལྡན་སེམས། །མགོན་པོ་སུས་ཀྱང་
མཐོང་མི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །མགོན་པོ་སེམས་ཉིད་སྤྲོས་པ་མེད་པ་སྟེ་མཐོང་ཡུལ༴ཿ་ས་འདས་འོ། །
ཆུ
ལ ༢་དེ་ལྟར་ཤེས་ན་མཁས་པ་ཞེས་པྱ་སྟེ། ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། དོ་ན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ནི་མཁ་ས་པ་ཡིན་
གྱི་ཚིག་ལ་རྟོག་པས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ག་སུམ་པ་ལ་ག་ཉིས་ས། བླང་དོར་མྭེད་པའི་དོན་
ལ་ཟུང་འ་སྫན་མེད་པར་གདམས་པ་ནི། ད་ནི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། སྣ་ཚོགས་ངོས་གཟུང་མེད་པའི་ཆོས་
རྣམས་ཀུན། །རང་བཞིན་ཉིས་སུ་མེད་པའི་གཟུག]ས་རྙན་ཏེ། །བཟང་ངན་བླང་དོ་ར་མེད་འི་རོལ་
བ་ལ། །
བློ་ཡིས་ག་ཉིས་སུ་མ་འཛིན་གང་བདེར་ཞོག ] །ཇི་ལྟ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ནས་ད་ག་པའི་རོལ་པར་ར་
པས་པྱ་བཅལ་དྲན་བསམ་ས་འདས་པ་ག!་ཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ག]ཞག་པ་ནི། ཀུན་བྱེད་ས། མ་
སྐྱེ་ས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །སྒྱེ་བ་དངོས་པོར་སྣང་བའི་གཟུགས་རྙན་ཤར། །ཇི་ལྟར་སྐྱེས་
པ་རང་བཞིན1 གཉིས་མེད་ས། །ཇི་བཞི་ན་རྩོལ་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཞོག །ཅེས་སོ། །འཇིན་མེད་རང་
ཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་བཞག་དུས། གཏད་མེད་ཡུལ་ལ་ངེས་མེད་སྣང་བ་ཤ་ར། །
འཛི་ན་མེད་རིག་པ་རྣམ་ཡན་ཆེན་པོ་ནི། །རང་བཞིན་རྫོ་ག]ས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་ཡིན། །གང་
ང་དགག་པ་དང་བསྒྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་འ་ཛིན་མེད་ཀྱི་རིག་པ་ང་ཡན་དུ་ར་ས་རྫོ་གས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་
དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ། ཀུན་བྱེད་ལས། ཀྱེ་ང་ནི་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ང་ལ་སྒྲོ་དང་སྐུར་
པ་འི་ཡུལ་མེད་པས། །ག!ང་ལ་སེམས་པར་མ་བྱེད་སྒོམ་མ་བྱེད། །སྒོ་གསུམ་མ་བཅོས་ཛི་བཞིན1 ལྷུག་ར་
ཞོག །ཇི་ལྟར་ཤར་བ་ར་ང་བཞིན་ང་གིས་གྲོལ། །སྐྱེ་མེད་མ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཕྱོགས་འདས་པས། །
རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་སོ། །སྤྱི་དོན་ད་གུ་པ་སྐབས་གྱི་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། ད་
ནི་དགེ་བ་པསྔོ་བ།
དེ་ལྟར་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས། །བློ་བྲལ་ང་དུ་འཛིན་མེད་ལ་
བཟླས་
ནས། །ཕྱོགས་བྲལ་རིག་པ་ཁོལ་བུར་བཅིངས་པ་ཡིས། །དུབ་པའི་སེམས་ཉིད་དེ་རིང་ངལ་སོས་
508