ནས། །འཕེལ་བ་རི་ང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིས། །དངོས་ཞིའི་གནས་པ་ངེ་ས་འཐོབ་བོ། །ཞེས་སོ། །ལྷག་
མཐོང་འ་ང་བརྒྱད་ལས། ཡན་ལག་ག་ཙ་འ་ཁོར་གྱི་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟ་ར་ཞི་ས་འ་བྱོངས་ཏེ། ལྷག་མཐོང་
འདོད་པས་སེམས་གསལ་ས་པའི་ང་། །སོ་སོར་རྟོག]་པ་གཙོ་བོའི་ཡ་ན་ག་ལ། །མི་རྟོག་ཉམ་
པར་འཇོག་པ་འཁོར་གྱི་ཚུལ། །འདི་ལྟར་ཞི་ག་ས་ཀྱི་ཚེ། སེམས་གསལ་ལ་ངས་པའི་ངང་ལས་ཆོས་
རྣམས་ཀྱི་ར་ང་བཞིན་ལ་ལྟ་བ་གཙོ་བོའི་ཡན་ལག]་ལ། བློ་མི་རྟོག1 པའི་གསལ་ཆ་མི་འཕྲོ་བ་དེ་འཁོར་
མ་ཕལ་པའི་ཚུ་ལ་དུ་ཡོད་པའོ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ལྷག་ཐོང་རྩལ་སྦྱང་པ་ནི། སོ་སོར་རྟོག་འི་ལྷག་མཐོང་།
དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པ་གཉིས། །ཆོས་ན་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བ་རྒྱད་བལྟ་བྱ་ཞིང་། །ཆོས་ཉིད་
མཁའ་ལྟར་སྟོང་པའི་རལ་སྦྱང་བྱ། །ཇི་བཞི་ན་ངང་ལ་བཞག]་ས་ཡ་ཤ]ས་འར། །མ་ཉམ་གཞ1 ག་བརྟན་
འི་ང་ས། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་དག་ཆོས་ན་རྟེན་འབྲེལ་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལ་སོག་ས་པ་སྣང་ལཿ་བདེན། 
པ་མེད་བའི་ངོ་བོ
ར་རིམ་གྱིས་བརྟགས་པ་དེའི་ང་ལ་ཇི་ཙམ་འདོད་ར་ག་ཉམ་པར་བཞག་སྟེ། སའི་
སྙིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའི་མདོ་ལས། ཆོས་ཚུ་ལ་དི་ག་སྒྱུ་མ་སྨིག]་རྒྱུ་དང་། །རྨི་མ་མིག་ཡོར་སྒྲ་
བརྙན་སྤྲུལ་པ་འདྲ། །གར་མཁན་ཚོན་འདྲ
ར་གང་གིས་རྟོགས་གྱུར་པ། །བ་སོད་མས་ཞིང་བ་དེ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ལྟ་ར་བལྟ་ཞིང་། ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་མ་སྐྱེས་པ་ན་མ་མཁའ་ལྟ་བུའི་
ངང་ལ་བློའི་ཚོལ་ཁྲོ་དང་བྲལ་པར་བཞ་ག]་སྟེ། སྐྱེ་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། ག་ང་ཡ་ང་མ་རྟོག་ཅིར་
ང་མ་བསས་ཤིག །བ་ཅས་བཅོས་མ་བྱེད་རང་བཞིན་ལྷུག་ར་ཞོ་ག །མ་བཅོས་པ་དེ་སྐྱེ་མེད་རིན་
ཆེན་མཛོད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ༴་ཀུན་གྱི་གཤེགས་ཤུལ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཉམ་ར་
ཞ1 ག]་ས་སྣང་ཡུལ་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟོས་ལ་འཛིན1 བྱེད་མ་ཞུག]ས་པ། རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ལྟ་ར་རྟོས་ལ་
སྣང་
ཡུལ་མ་འགགས་འི་ཡ་ཤེས་སྟོང་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་ང་བྱུང་གི་ཡ་ཤེས་འཆར་ཏེ། ཀུན་
བྱེད་ལས། ཀྱེ་
ཀུན1 བྱེད་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ང་ནི། །ཆོས་རྣམས་ཀུན1 གྱི་བལྟ་འི་མེ་ལོང་སྟེ། །
གསལ་ལ་རང་བཞི་ན་མེད་པར་ཀུན་འཆར་ས། །མ་བལྟས་རང་བཞིན1 གསལ་བར་ལུང་བསྟན་ནོ། །
མ་སྒྱེ
ས་དེ་བཞིན1 ཉིད་ཀྱི་ཡུལཿ་ཉིད་ལ། །བལྟ་འི་ཡུལ་མེད་མཐོང་བ(་ཆེན་པོར་རྟོགས། །ཞེས་སོ། །
བྱིང་རྒོ་ད་རྩལ་སྦྱང་བོག་ས་འབྱན་པ་ནི། དེ་ལྟ་ར་སྒོམས་པའི་ལྷག་མཐོང་དེ་ཉིད། སྟེངས་ན་སྣ་ཚོགས་ཆོས་
ལ་རྩལ་སྦྱང་སྟེ། སྒྱུ་མ་སྟོང་པ་ག་ཉིས་མེད་ད་ག་པ་ར་བ་ལྟ། །འཕྲོ་ན་ཞི་གནས་ངང་ལ ༢ ཉམ་པར་གཞ་ག།།
དེ་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་ནི། །སྟོང་ག]སལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངོ་བོ་མཐོང་། །དེ་ཡིས་སྒྲིབ་
གཉིས་སྤྲིན་ལས་གྲོལ་བ་འགྲུབ། །རེས་འགའ་རྒྱ་ཚོ་ལྟ་བུའི་འོད་གས་ལ་འཆར། །ཤར་གྲོལ་ངང་ནས་
རྟོག་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བོགས་འབྱིན་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ང་དེ་ཉིད་བསྲེ། །འདིས་ནི་ལྷག]་མཐོང་མྱུར་
དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ལྷག་མཐོང་སྟེངས་པས་སྐྱེད་མེད་ན་དག]་ག་སྒྲུབ་ལ་སོག1 ས་པའི་ཆོས་མང་པོ་སྤྲོ་ས་
ཏེ་སྒྱུ་མར་ཝལ་ཝ
ལ་རྩལ་སྦྱང་ཞིང་སྒྱུ་མ་གཉིས་མེད་དུ་ལ་ཟླ་པ་དང་། རྟོག་པ་འཕྲོ་ན་སྔར་བཞིན་ཞི་
ས་ལ་ཉམ་ར་བཞག་ཅིང་]། [ དེའི་ངང་ལ་སྟེངས་ན་ཡིད་ལ་བྱེད་བ་བཅུ་གཅིག་སྒོམ་པར་བྱའོ། །
དེའང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་དུ་ཡིད་ལ་བྱའོ། །དེས་འཕྲོ་ན་ཞི་གནས་ལ་བཞ1 ག་ཅིང་
དབྱོད་པ་ཅུང་ཟད་ཡིད་ལ་བྱའོ། །དེས་རྟོག་ན་རྟོག་དཔྱོད་མི་འགྱུ་བའི་ངང་དུ་མི་རྟོག་པ་ཡིད་ལ་བྱའོ། །
551