{page_0001.tif"}
དྷཿད=བྲའ«རཉ་«=ཆཆརཇ་འ3 འཏརངར ༤ ཉསྶད་དཉ་ཆརར༄འཆཉརྔར་རརརགྦ།
ར་དྷིཧར་རཆ3 སཨཱའམྨརསརཱཇརདྨཱམ་དྷཱརཇཇབཆར«=གརཱདྼསརརསྔམྨཱམྨརཀྨརཧཉཧར
=ཆརར་ཆདིརྒ
ཧམྨཆཧང་ལགརཇཧརཧ«ཧདཇཆཉ་ངརའ«དཟ=རྔཧརརིཧར=འསྲསྲཆ ༤ ཧརརཇཱ=ཏཱ་
རཧངཆའའི10 གདྨ་གཧདཱཧམཉརྟགརཱརཆཇཧདཆྮཏཉྙཉཀཉ་ཉཇཀ=་ཆཱག་རྒར་དདར་1བརདའཆཏྨཌྨ=
ཧརརར་ལརཨེམའདརཱརོངཆརརཉྱའརཆའར=ར་་རཧཆརཧཿཉརཉ་རཞ་དརལླ1ཉའཉྙལྡིའཆིཇདགས
ཇ་རསྦའར་༠་ཧཱ་སྷ་ཿ་ར་༈ རམར=་ངརར་ར་མྱཕའཆབཆ་མྱ1ར་1དངཆངརརགདྐམ་རཆུའཆརཧལ་དྙརརབཆརཆརའ་ རགུ་རརཀ=མམྷཉྷའཟརཧ1མར1གཾདིཉཆཇརདྷྰཧཧ
ཧཛ་ར་གཆཆརྡ་མཱགྡ་མདརརྒའཆརཱའར་ར་འརཆརས་སསདཱརྷཆིཇའཀཆ་རཚའདཱརཱ9ར
ཁརིགའཧིདའ་=ཧམྨརཆས་ཧ་ུ་«ཆ« ཆས««རཧིཆརརཧ=ཧཧ་ཆམརཉཏརྱཧཧྨ«མཀཀགདི
རྷྷ འཆརའངརརྗཧརམཱརདཆཧངར་ཆང4 རྪཧཟའརར་«དཆརྒ་རཆ=ཀརཇཆཏི་ཉའ་རརབཆ
མརྷརཇ་ཧ་རཝར«འརཆའཏིཉཆ་མོཆེཏཧཱཧཆ་=དཟང«དྷརར་བཛིརའབརྷབཔཉ་རར་ཉ་ངབའརརའཏརཇཆཱ་ཆིཇརཧྶ གརརཆཱསྪཆཧམཆ་ར་ཆཱ་ཆརའ=ཆརང་ཆཱཆཟ=་0=་འ«བ«

ཏྨའཆཆརརཱུའགར གྱརཧར་རྗ་འིསཀགཧུཧུཿརར་ཆཆ་འཇཚཏ་=ར་འ ར་རདཱདཝཚསར7མ2ཿ་ཧཏེ་ཆཱི་ར་ཇཱ་རར་སག5རཆགྲཇཆརརའཆཇཆ་གཱག། ་@ ༈་མྨ3ཆར
ར་13 འ་ར་ར་རཉཧཧག་རར་ང་གྒ་ཆོ1རར་རང་ཆི»་ར/་=ུ«༤ ཆག0་ར་ཆ། དཆ་རྒ་ཏརབཆར
ར་ས་ཁ་སདྒི=འཆརརཚ་ཀའིཇརྒ་རྱརརྲའརཔར་ཆརཀཆརྒར་ཇ་=།། མརཆ7ཧ«རའ་ ཧཉྷཱསྶ་ལིརཀཱ༴ འཧ་རཆགརཧཞ་རྱ་འརའའརརཱརརམྦརབཆ3ར་རིར3ཆམརྱམ་རྒགགཆཆཱའ་ག་མམཔཧཆིར
རཇཱ་དླཱ་རརྦརའཆར་ཆར་ཇཱ་རརརཏཏའཇ་ཇཀ
ནྒ་ལྔག་མྦ་སལ་མཱ་ཆིཆའ་ར་ར་པ་1ཚ་རཧ་རབརཟ་འ་ཟརརེ། ་ང1ཧ་ར་ཕ་འཆི་མེག་ར་ངམ་༴
ཟི1རྨ་1ད་ར་རར་ར་ཚཱ་་ཉཉཟར་རའ་ཆ1ཆཱ་ར་ར་འ་སའ་ནཱ་ར་=་ཞཱ་=་)]་=རའ་ང་ཀྱ་རཉཉུ1ཆྱི་ཇ་རརཟ
ཚྪ་ཇྱ་ཇརའ་ར/ཇྱ་དྨཧཱའརརྷ༐་ཟའརཱཀརོ=ར་ཇ1=་=་=1བ་ར་ག༔ =་~་~༴་འིཆརརཆིར
རཧ༴མརཀདཆར4=ཧའ3༤=ཇ1ཉ་1གཆ་འ7་རཆ4ཆཧ4རད3པརཆཱཉ།/མཞཞ« ར«ཆཧ་རཆ4འའ་ཉདྒ་

རཆ༢«ཆཏཆཟངཆརཱཀཧརཆཆཆག་སབྦརརཚ7ཛྷ་པཱ་ཀསརརཆཉཱཀཏ་ཆཱ་འརམ་ཧཱུ«ངཆ་འ་ཆཇཇ
ཉགར་རརཀརདྷཱ།མ3ཧར ༤ རརཆ༄དཧའརངཆརརང་གྙ་ཿརཟ་ཧཇགཱ་
=སྤྲབངཆ་ཧ་ཚ་མཧ་མོརཧཱདོརརང་རརཆསྤྲ་དོང་ཟ་ཧང་«་མ་=་༈་ཟ་ཆངར་ཟ་33འརཆ་ཛ་པ་ཉ་དྨལོཉཆརམ
ཧིར་ས་ར་ཧ་འ་ཇདམ་མ་ཧྨལརབཆ་རགལམརའཀཟད་མཱ་དྷརྣཟ་ངརམ3མྨ་མ་33 འསག=་ཧ་མདྷཧ་རྱདཆམ་

{page_0002.tif"}
ཏྦ་རབྶཏ་ཇྱཇའཇོཀྱཱ་འ་འ ༨་རོ་ཧཱོ་
རཚྱ13 ཚ། ཧ་]་འརརཁའཱ་
སཱའཇརྒར་རུ་ན་རཱད་ར་ཧ་ཆི་ར་=ཇརཱརཆ
རི་གཱཆ༴ས་ཟ་ཁཆརར1 ར་གིར་ངྔ་«་ཆ་ཆཱ་ཟཟརྷ
སིར་~། ར་ར་ཇ་ར་/རྒ་རརྒནོ་མཱ་ར་ཧྱརཧཱ
ར་ནྲ་«མྦ་ཆར་ར་ར་འ་ཆཱཟརཆབཱརྱ4 ཉ་~་
ན་འ་ར་ར་གྒ་ར་འ~་ར་འཟ@་ཟཀ་གདཱ
་ཆ་ར་གཀ་ཀ་འ་ཀར༴~ཧ་རགོ་/་ག་རརའ་
སམྲ ༢ རའཧུར་ཟར་ར་ཧར་ར་ར་ར་ག་/་རཆི ་རབཆ=་རཆི། འ་ཇཱངིར་རཆ་ཆསར
ཆ=རར་ར=བར་འ་འི་ཆམྱ་«་རར
མྱི་རཆུའར་དཇར་ཇཟ་ཇྱ་རི་ཟ་སཇའ་ ་རཾ་ག་ར་འག་མར་རརརྲ་ང་
ཇང3 ར་འ་ར་འཇརཚུརརཆཀ༔ ་རར་ཚརཆ
=ཚ

རའགྨཾརྨོ1 རངཆརཧཱའ་འརརརའ་
ཆཱིརྪའམྦཱའའཆརིའཇ=ཆརའ་ཆསཇཆརཆིའཱག
ཇརརཇཆཚཱདཆཆའཚྪཇཆིཆཆིའ་ར
རཆའ=རར3 གམཚཆརམཚྪཆཆར

{page_0003.tif"}
=/་=ུ=རཉབབངེ=ད/=»
ད»0 ཧརཀ་སཕརཟཕནགཉལུརཅངཌབ་ར/~༢«བ2 ༨ ཧ2« /«རརར1 ལྣ3 ངྔངབཆོམ་ཁ་༡]
་བག་1 ༡=འརཞརུ་དུརུ་ད༅2 མ་/་
ཧ) «ང«]་ག7༠ ལ་7སཧུ་
«=0)་ས༴་ཁ་རྲ([་7རད་7
་པ02/ཞདྼཱ་༤«༡1)་
ཀ་༢༢ ཏ་3

་༦ ཧཱའཧཱ་འཱཧའ ཧཱའཧའ་
ང་(0༢ ལ4ན1༨1བས་ཉ་ལ་12༥ཉའཿ
ར་
་ག་རྒའ
རླར་ག
ར་01ད་ཉྼཱ་
ཧཏ/་ཉཉཱ་

«རཱ7ཏ་ཉ1ཀྙ«7འ7
« =་ག་
=
«ཏདངརར=་1ར༄དང»༴»
ཧ་ཀང ༢«ཆརལཆཐདུཚ«༢་
ར«ཧ་=ད་ཆཀཕརཆད=རཧ
=3 « =་དི8རཀྱ་=
ང་ངཆཟཇ་ཉཱད«བཱར་མྶ4ངཆུབིཞབརར«ཚའ
བྷི་ད1ཆལ་རྒར13ཌ4 ངཆ་ཨ་རྴ=ད་དིའ་
=རམྲབརརཆ་2ཆཇ་ཆག ཞ་11ཞ།
འདྱམཿ་1«=་ཏྱ=མར་ཏར་ཟ། 
«ངམཆ་5 »
་=་
0 ཞ ༢ང་ཀང་ཐེ་ན་མཱ་དབེ་སྒ་ན་ཁང་། རཞ
ངྭ་གྔ་» ན་
ཧུ་0ངི་)ཉད/སཨྱས་/ངག་
ཉོའང་=ུ་» =ཧལའ=ར༤ཧ་༡ད་=་ར༢་0༦
« རད་༤་དར༴་ཆོརྦ་ས་ཇཔ་)རརག་«་ཧ་ར/ ~1~ངོ་ད༴ «~ཧར«ར་ཏ༦3ཆཤ་རཚབབ་ཟབངྱ=«གྱི༡ 1
ཉྙ་འགགརརག6ན3 ཧདདྲཀའའ་ཆཱཟརསལྲསརའསུ1འརབག=ར༢ ༔ ཏ། ། རའཌབརྐ་འི་སྨཟུ/ ཏ་
རརཌར༡ཌལདྼརངུ)་ད«༤ » ཐ་དྒོ་མ་རརུའརག3ཆརཚར4ཆཆཆཱངའ/་(ད)་རྠ2 / དཟའ1ཤ་«» ༴
མ་»ར/3ཧ3་བུ«3ར3/ངྱདྒེདྙ ཇཀྐའ༢རུཀྣསསཞ1ར1བ་བཧ)དཐཏལྟབད། རབམྣཨ མྱདྼཆརྔ་འང༡རཁུངབཧ»«་༢

{page_0004.tif"}

{page_0005.tif"}
དར་རྡཉརབ། །
གས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ལ་ག་སོ་ཞེ ༢ ས་བྱ་བ། (1 )
གས་པ་ཆེན1 པོ་སམ་གཏན་ངལ་ག་སོའི་བསྡུས་དོ་ན་པུར་རྦི་འི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། (9)
ཚོ་གས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་༴ཿ་པ་ཤིང་རྟ་རྣམ་པར་ད1 ག་པ་ཞེས་བྱ་བ། (12 ༡)
ར་གམ་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོའི་དོན་ཁྲིད་སྟིང་བོ་བཅུད་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བ་(44)
རྫོ་གོ
ས་པ་ཆེ་ན་པོ་བི་མ་ངལ་གསོ་ཞེ་ས་བྱ་བ། (46)
རྫོ་གས་པ་ཆེན་པོ་སྒ་མ་ངལ་ག་སོའི་བསྡུས་དོན ༢་མཀ་པའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། (58)
རྫགས་པ་ཆེན་བོ་སྒྱུ་
མ་ངལ་གསོའི་འགྤེལ་བ་ཤིང་རྟ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། (6 ༡)
རྫོས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གན1 ས་གསུམ་དག་པ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་མ་
བཟ་ང་། (12 ༡་6 )
ཛོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ཞེས་བྱ་བ་(165)
རྫོ་གས་པ་ཆེན་པོ་
སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་བ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ། (2 ༡༠07)

{page_0006.tif"}

{page_0007.tif"}
ཀ། །ཛ་ག་ས་པ་ཆེན་པོ་བསའ་གཏན ༢་ངལ་གསོ་
ཞ་ས་བྱ་བ་བནུག་ས།
རྒུ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧྣ་ས་ས་ཆཱ་ན་བ་ཤྲཱནྟ་ནྦ་མ། བོད་སྐད་དུ། རྫགས་
པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ལ་
སོ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ཀུ་ན་ཏྱ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ག]དོད་མའི་ར་ང་ཞི་ན་མཁའ་མཉམ་ག་
འི་དཐྱངས། །ཆོས་མཆོག་མི་ཡོ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་དང་བྦལ། །འོད་གསལ་སེམས་ཉེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་བོ་ལ། །
གཞི་རྫ་གས་འཕོ་འགུར་
མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་འི་དགོངས་པ་ཤིན་ཏུ་ད་བྱུང་གང་། །སོ་སོ་རང་
རིག་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་བྱའི་ཕྱིར། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་
བཞི་ན་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །རི་རྩེ་ནགས་ཁྲོད་མཚོ་གླིང་ལ་སོགས་པ། །དུས་ཞི་ཡིད་དང་ཐུ་ན་པའི་གན་ས་
དག་ཏུ། །རྩེ་གཅིག་མི་གཡོ་ཞི་བའི་ཏིང་འཛི་ན་ནི། །འོད་གསལ་བྤོས་དང་བྲལ་བ་བསྒོམ་པར་བྱ། །
དང་གང་ག་ཉམས་སུ་བླང་པྱའི་ཆོས། །རྣམ་གསུམ་རང་བཞི་ན་དག་ལས་འགྲུབ་པར་འགུ་ར། །དང་པོ་
གནརྶ་ནི་
དབེན་ཞི་ང་མས་དགའ་ར། །དུས་བཞི་འི་རྣལ་འབྱོར་དག་དང་མཐུན་པ་སྟེ། །དབྱ་ར་ནི་གངལ་
ད་ང་
རི་རྩེ་ལ་སོགས་པ་ར། །སྶུག་མ་འོད་མ་འཇག་ཁང་ལ་སོགས་ར། །བསིལ་ས་ར་པསིལ་ཁང་ནང་དུ་
བསྒོམ་པར་བྱ། །སྟོན་ནི་ནགས་ཁྲོད་རི་ངོགས་བྲག་རྫོང་སོས། །བསིལ་དྲོད་སྙོམརྶ་པའི་གནས་ང་ང་
བུ་རུ། །ཐས་གོས་སྐྱོད་
མ་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱ། །དགུན་ནི་ནགས་ཁྲོད་བྲག་ཕུག་ས་ཁང་སོས། །འ་
བའི་ག་ན་ས་ང་དྲ་བའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ཟས་གོས་མལ་ཆ་ལ་སོགཱས་རྫེས་མཐུ་ན་བྱ། །དཔྱིད་ནི་རི་ང་ནགས་
འདབ་མཚོ་ཀླིང་ང་། །བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ར་ཆེ་སོ་མཐུན་ཁང་པ་རུ། །ཐས་གོས་སྤྱོད་ལམ་མཐུན་པ་ཤིན་
ཏུ་གཅེས། །ཕྱི་ནང་རྟེན་འཔྲེལ་གཅིག་པས་དེ་ཡི་ར། །ཡིད་འོང་དབེན་ལ་ཉམས་གའི་ག་ནས་ལ་པརྟེན། །
རི་རྩ་ཤེས་པ་དངས་ལཿ་རྒྱ་ཆེ་བས། །བྱེང་བ་གསེ
ང་བའི་ག་ནས་ཏེ་བསྐྱེད་རིམ་ཤིས། །གངས་ཁྲོད་ཏིང་འཛིན་
གསྭལ་ཞིང་རི་རྒ་པ་དངས། །ལྷག ༢་མཐོང་སྒོ་མ་པའི་གནས་ཡིན་ར་ཆད་ཉུང་། །ནགས་ཁྲོད་ཤེས་པ་
གན་ས་ཤིང་སེམས་གནས་སྐྱེ། །ཞི་ག་ནས་སྒོམ་པའི་ག་ནས་ཏེ་བདེ་ཤས་ཆེ། །པྲག་རིའ་དྲུང་ནི་མི་རྟག་སྐྱོ་
ཤས་ཆེ། །དངས་ལ་བྱེ་ན་ཆེ་
ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་འགྲུབ། །ཆུ་བོའི་འགྲམ་ནི་བློ་སྣ་ཐུང་བ་པྟེ། །ངེས་འབྱུང་
འ་ཕྲལ་ལ་གསར་དུ་སེ་བར་བྱེད། །དུར་ཁྲོད་ཐྱན་ཆེ་དངོས་གྲུབ་མྱུ་ར་བ་སྟེ། །བསྒྱེད་རྫོགས་གང་ལའང་
ཆོག་ཏུ་ཤི1 ས་པ་ར་གསུངས། །གྲོང་དང་ཚོང་དུས་ཁང་སྟོང་ཤིང་གཅིག་སོགས། །མི་དང་མི་མིན་འབྱུང་པོ་
རྒྱུ་
བ་ནི། །ལས་དང་པོ་ལཿ་ག་ཡང་ཞི་ང་བར་དུ་གཅོད། །བརྟན་པ་རྣམས་ལ་གྲོས་ཏེ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས། །ལྷ་
ཁང་མཆོད་རྟེན་རྒྱལ་འགོང་ས་ས་ནི། །སེམས་འཚུབས་ཞེ་སྡ་ང་ཏོག་ཚོགས་སྐྱེ་བ་སྟེ། །ས་ཕུག་ལ་སོགས་
སེན་མོའི་གནས་རྣམས་སྭུ། །འདོད་ཆགས་སྒྱེ་ཞིང་བྱང་རྒོད་ལྷག་པར་ཆེ། །ཤིང་ཅིག]་ལ་སོགས་མ་མོ་
མཁགའ་འགྲོ་དང་། བྦག་དང་རི་སྣ་དམུ་
བཙ་ན་ཐེའུ་ར་ང་ནས། །སེམས་འཚུས་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ང་
པར་འདོ་ད། །གདོལ་པ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ག་ནས་ས་ན། །མཚོ་འགྲམ་ནེའུ་གསེང་ནགས་ཁྲོད་ལ་སོགས་ཏེ། །
ད་དགའ་མེ་ཏོག་ལྷོན་ཤིང་བསྒྱན་པ་ན། །དང་པོར་དགའ་ཡང་ཕྱིས༔ ་ནས་བར་ད་ང་། །མདོར་ན་

{page_0008.tif"}
ནས་ང་ང་པོ་ཉམས་དགའ་ལ། །འདྲིས་ཤིང་མི་དགའ་དངོས་གྲུབ་ཆུང་བའི་གནས། །དང་པོ་འ་ཇིས་
ལ་མི་དགའ་འདྲིས་ཤིང་དག]འ། །བྱན་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཆེ་ལ་བར་ཆད་མེད། །དེ་ལས་གཞ་ན་ཀུན་བར་མ་ཕ་ན་
གནོད་མེད། །གནས་ལ་རྟེན་ནས་ན ༢ ང་གི་སེམ་ས་འགྱུར་ཞིང་། །དགེ་བའི་སྦྱོར་བ་འཕེལ་འགྲིབ་གཉིས་
ཡོད་ས། །ས་ན་ས་བརྟག་པ་ཤིན1 ཏུ་གཅེས་པར་གསུངས། །དེ་ང་བསྡུ་ན་ས་བཞི་འི་གནས་ཀྱང་བཞི0 ། །
ཞི་གནས་ཡིད་ནི་ལྷ
ན་གྱིས་འ་ཛིན1 པ་སྟེ། །རྒྱས་ས་ཡིད་དགའ་གཟི་བརྗི་ད་དངས་དང་ལྡན། །དབང་
ནས་ཡིད་འཕྲོག་ཆགས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། །དྲག་ནས་སེམས་རྩུབ་འཇིག]ས་ས་སྐྱེ་བར་བྱེད། །དབྱེ་བ་
རྣམ་པ་གྲངས་ང་མཐའ་ལས་འདས། །དིར་ནི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བའི་གནས་མཆོག་སྟེ། །གཞ།།ན་རྣ་མས་ཡི་
གེས་འཇིགས་ནས་མ་སྤྲོས་སོ། །ཞི་པའི་གནས་དེར་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་ཡང་། །དབེན་ལ་ཡིད་འ་ཛིན་
བཀོད་པར་འཚམས་པ་སྟེ། །ཕྱོགས་ཕྱེད་མཐོངས་གསལ་ཆེ་བ་རབ་ཏུ་ཤིས། །མཚན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་མུན་
ཁང་འཁོར་མ་སྟེ། །མཐོ་སར་འཁོར་ཁང་དབུས་སུ་ལྟེ་བའི་ཆུ་ལ། །བྱང་དུ་སྔས་གཏད་མྦ་
ངན་འ་དས་
གཟིམས་བཞི་ན། །ཉིན་མོའི་གནས་ནི་སྣང་བའི་རྣལ་འབྱོར་བ། ། །ངས་དང་ཆུ་འབབ་ནས་དང་ཡུལ་ལ་
སོགས། །ཁྱམས་ཀྱི་མཐོངས་གསལ་ཆེ་ཞིང་ནམ་མཁའ་ཡངས། །སེམས་གསལ་ས་ལ་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་
ར་བྱ། །ཞི་ནས་དུས་སུ་དབེན་ང་ར་བས་བསྐོར། །ང་གིས་སེམས་གནས་སྒྱེ་བའི་གནས་ཤིས་ལ། །
ལྷག་མཐོང་དུས་སུ་མཐོངས་གསལ་ངས་པ་ག་ཅེས། །རྒྱུན་དུ་ཡིད་དགའ་དུས་དང་ཐུན་པ་གཅེས། །
ནགས་རོ
ང་ལ་སོགས་མའ་ཞིང་འ་ཐིབས་པ་ནི། །ཞི1 ནས་ག]ནས་ཡིན་གངས་སོགས་ཐོ་ས་ཉིད། །ལྷག་
མཐོང་ག་ནས་ཡིན་བྱེ་བྲག་ཤ་ས་པ་གཅེས། །མདོར་ན་ས་ཕྱོག]ས་ང་ནི་ད་བེན་ཁང་ཉིད། །གང་དུ་ངེས་
འཔྱུང་སྐྱོ་ཤ་ས་བློ་སྣ་ཐུ
ང་། །ཏིང་འ་ཛིན་འ་ཕེལ་ལ་དགེ་ལ་སྦྱོར་བའི་གནས། །སྙིང་བོ་བྱང་ཆུབ་གནས་དང་
ཚུངས་པས་བསྟན། །ག]ང་དུ་གནས་པས་གེ་འགྲིབ་ཉོན་མོངས་འཕེལ། །རྣམ་ག]ཡང་འདུ་འཛི་ཚེ་འདིའི་
དབང་གྱུར་ན། །ལས་ན་བདུད་ཀྱི་གནས་ཏེ་མཁས་ས་མྤང་། །འདི་ག]་ང་བྱུང་དྨས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། །།ཐར་བ་འདོད་པ་དག་གིས་ཤས་པར་པྱ། །རྫོ་གས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་ག་ཏན་ངལ་གསོ་ས། །ཏིང་
འཛིན་བསྒོམ་པའི་ས་ཕྱོགས་བསྟན་པ་སྟེ་གནས་དང་པོའོ། །གཉིས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག]་ཀྱང་། །
དད་བརྩོན་ངེས་འབྱུང་སྒྱོ་ཤས་དང་ལྔན་ཞི་ང་། །འཁོར་ས་སྐྱོ་ངལ་ཐར་པ་དོན1 དུ་ཉེར། །ཚེ་འདི་བློས་
བདང་ཕྱི་འི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །རྣམ་གཡང་འ་དུ་འ་ཛི་རྒྱང་བསྲིངས་ཉོན་མོངས་ཆུང་། །།ཁོང་ཡངས་སྤྲོ་
རིང་དག་ལྣ
ང་མོས་གུས་ཆེ། །བསྟན་ལ་སྲི་ཞུར་ལྡན་པ་དེ་དག་གིས། །དམ་འི་བླ་མ་རབ་ཏུ་མཉེས་པྱས་ཏེ།།
ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པས་རང་གི་སེམས་སྦྱོང་ཞིང་། །ཁྱད་ར་སྙན་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་མན་ངག་ལ། །བརྩོན་ལ་
ཡུན་རིང་སྒྲུབ་པས་ཉིན་མཚན་འདའ། །ཐ་མལ་ཕྱོགས་སུ་སྐད་ཙིག་མ་ཡེངས་ར། །ཡང་ཟབ་སྙིང་པོའི་
དོན་ལ་ནན་ན་བྱ། །ཉན་ཐོས་བྱ་ང་ཆུབ་སེམས་དང་རིག!་པ་འ་ཛིན། །སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་དག་ང་མ་འགལ་
བས། །ང་རྒྱུད་སྡོམ་ཞིང་གཞན་ན་ཅི་འ་གྲུབ་ང་། །ཅི་སྣང་ཐར་པའི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱ། །ལས་དང་
པོ་ཡེ
ས་གཙོ་བོར་ང་དོན་སྒྲུབ། །དབེན་པར་སེམས་བཟུང་རྣམ་གཡ།ང་འདུ་འཛི་བཏང་། །རྐྱེན་ངན་སྤང་
ཞིང་ག་ཉེན1
བོས་ཉོན་མོངས་འདུལ། །ལྟ་སྤྱོད་མ་འཛོལ་སྒོམ་པ་ལྷུར་བླང་ཞིང་། །དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་གང་སྐྱེས་
སྐད་ཅིག་ལ། །དྲན་ས་གཟུང་ཞིང་མ་ཡེས་ག་ཉེན་པོ་བསྟེན། །སྒོ་གསུམ་ག་ཡོད་ཤེས་བཞི་ན་ངོ་ཚ་ཤེས།།

{page_0009.tif"}
ཁྲེལ་ཡོད་ལྔན་པས་རང་རྒྱུད་དུལ་བར་བྱ། །བསྟོད་སྨད་གག་སྠུབ་སྙན་དང་མི་སྙན་ལ། །སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་
པདེན་མེ
ད་མགོ་སྙོམས་བྱ། །བྲག་ཅའི་སྒྲ་ལྟར་རྗེས་མཐུན་བཟོད་པ་བསྒོ་མ། །ང་དག་འཛིན་པའི་སེམས་
ཀྱི་རྩ་བ་བཅད། །མདོ་ར་ན་ཅི་བྱེད་ཆོསྭ་དང་མི་འག)ལ་བས། །ང་གི་རྒྱུད་བསྡམམ་གཞ་ན་ལ་མི་གནོད་
ཅིང་། །ཉོན་མོངས་ཕྱོགས་སུ་སྐད་ཅིག་མ་སོང་པར། །ཉིན་མཚ་ན་གེ་ས་འདའ་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །དིང་
སང་དུས་ན་སྒྱེ་བོ་མི་བསྤུན་པས། །དཔེན་སར་རང་དོན་སྒྲུབ་པ་ཤི་ན་ཏུ་གཅེས། །འད་པ་གཤོག་མ་རྫོ་གས་
འཕུར་བར་མི་ནུས་ལྟར། །མངོན་ཤས་མི་ལྡན་གཞན་དོན་མི་ནུས་པས། །རང་དོན་ལྷུར་བླས་ཡིད་ཀྱིས་
གཞ་ན་དོན་བསམ། །ནོམ་གཡེང་འདུ་ཛི་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་འདིས། །རང་སེམས་མ་པསླུས་སྒྲུབ་ལ་འབད་
པ་གཅེས། །འཆི་དུས་འགྱོད་པས་གདུང་བར་མ་བྱེད་ཅིག །དེ་བས་ད་ལྟ་སེམས་ལ་སེར་བཏབ་སྟེ། །ད་ལྟ་
འཆི་ན་ཁྱེར་སོ་
ཅི་འདུག་ལྟོས། །གར་འགྲོ་ཅིར་འགྱཱར་གཏད་སོ་མ་ཟིན་ར། །རྣམ་གཡེང་འཁྲུལ་པས་ཉིན་
མཚན་འདའ་བ་དི། །དལ་འབྱོར་དོན་མེད་ཆུད་ཟོས་བྱེད་པས་ན། །གཅིག་པུར་དབེན་པར་སྙིང་པོའི་
དོན་བསྒོམས་ཤིང་། །གཏན་གྱི་འདུན་མ་ད་རེས་ལེགས་དགོས་སོ། །ཕྱི་ནས་གར་འགྲོ་པདག་ལ་ཆ་ཡོད་དམ
དེ་
ས་དེ་རིང་ཉིད་དུ་བ་རྩོན་པར་བྱ། །འཁོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་འཇིགས་འི་ལམ་འཕྲང་འ་དྲ། །འདི་ལས་
ར་ཐབས་དགོས་སོ་སེམས་ལ་ཟུང་། །ད་རེས་འཁྲུལ་ན་གཏན་ཏུ་འཁྲུལ་ར་འཁྱམས། །དེ་བས་པརྩོན་པ་
སྐྱེད་ཅིག]་སྙིང་ལ་ཞོ་ག །ཉོན་མོངས་རྒྱ་ཚོ་བདག་འཛིན་བརྒལ་དཀའི་མཚོ། །དལ་འབྱོར་གྲུ་བོས་ད་རེས་
བ་རྒ་ལ་བར་བྱ། །ཐར་ལམ་བྱང་ཆུབ་བརྒྱ་མ་རེས་འགའ་ཞིག།བསོད་ནམས་དབང་གིས་སྣང་བའི་གནས་
སྐས་འདིར། །སྙིང་ནས་བརྩོན་པས་ཕན་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱ། ། །ཚེ་ཡང་མི་རྟག་སྐད་ཅིག་འགྱུར་བ་སྟེ། །
རྣམ་གཡང་བསླུ་མཁས་ཕྱི་བཤོལ་དགེ་ལ་བྱེད། །འ་ཁྲུལ་པ་རྒྱུན་རིང་གོམས་པཿ་བརྟན་པས་ན། །ཉོན་མོངས་
ཕྱོས་ནི་སྐད་ཅིག་ངང་གིས་དུད། །བསོད་ནམས་གེ་ལ་འབད་ཀྱང་འ་བྱུང་དཀའ་ས། །ལས་ཀྱི་གདུང་
ཤུགས་བཟློག་ལ་འབད་པ་གཅེས། །འཁོར་བའི་ག་ན་ས་ན་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
བསམས་ན་བཟོད་གླགས་མེད། །འདི་ས་ར་ཐཔས་ད་རེས་བརྩམ་པར་བྱ། །སྙིང་ས་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་
མ་འབད་ན། །དལ་ཁོམ་རེས་འག་འི་ཆོས་ཀྱིས་ཕན་མི་ཐོག]ས། །དེ་བས་མི་རྟག་སྐྱོ་ས་ཆེར་བསྐྱེད་དེ། །སྐ་ད་
ཅིག་མ་ཡེས་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེ་ད། །དེ་ལྟ་ར་དང་པོ་ཉིད་དུ་རྟོག]ས་བྱས་ན། །ཕྱིས་ས་འཕགས་
པའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འ་ཐོབ། ། །ང་དོན་གྲུབ་ཅིང་གཞན་དོན་ངང་གིས་འབྱུང་། །འཁོར་བའི་གནས་
ལས་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་རྙེད། །དེ་ཕྱིར་ཅི་པྱེད་ཆོས་དང་བསྟུན་པ་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གྱི་གང་
ཟག་ཡིན། རྫོ་གས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོ་ལས། །གང་གིས་བསྒོ་མས་འི་གང་ཟག་བསྟན་པ་སྟེ་
ནས་ག་ཉིས་འོ། །ག]སུམ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ཆོས་ལ་གསུམ། །སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་འོ། །
དང་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་བསྟན་པ། །མི་རྟག་སྦྱོ་ཤས་སྤྱི་ཡི་སྔོན་འགྲོ་སྟེ། །ཚེ་འངིའི་ཞེན་པ་གཏིང་ནས་
ཟློག་པར་བྱེད། །སྙིང་རྗེས་སེམས་བསྐྱེད་བྱེ་བྲག་སྔོན་འགྲོ་སྟེ། །ཐེག་ཆེན་མ་དུ་ཆོས་རྣམས་འགྲོ་བར་བྱེད།།
དེ་ཕྱིར་ཐོག་མར་སྔོན་གྲོ་རྣམ་གཉིས་སྦྱོང་། །དེ་རྗེས་ཁྱད་པར་མཆོག་གི་སྔོན་འགྲོ་ནི། །དབང་རྫོག!ས་ཐོབ་
ན་ས་བསྐྱེད་པ་རིམ་གཉིས་ཏེ། །རང་ལུས་ལྷ་དང་སྣོད་བཅུད་ལྷར་གསལ་བ་ས། །ཐ་ལ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་
ཟློག་པར་བྱེད། །ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམས་པ་ཡིས། །བྱན་རླབས་ད་མེད་རྟོགས་པ་ཤུགས་

{page_0010.tif"}
ལས་འཆར། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ། །དེ་ཕྱིར་དེ་རྗེས་སྔོན་གྲོ་མཆོག་གཉིས་
བསྒོམ། །དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་ཞི་ཡིས། །མ་ནོར་ལམ་དུ་སེམས་ཉིད་ཆུད་པ་དང་། །ཐར་མ་
མཆོག་ཟིན་གནས་ལུགས་མྱུར་དུ་སྒྱེ། །དངོས་གཞི་འབྱོངས་སླ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །དངོས་གྲུ་བ་ཉེ་
སོགས་ཡོན་ཏན་ཚ་ད་མེད་ལྡན། །དེ་ཕྱིར་སྔོན་འགྲོ་འབྱོས་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །དངོས་ཞི་འི་རྣམ་ང་
བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི། །བསམ་གཏན་ས་ལས་གནས་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་དེ། །འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་
པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་འཆར་བ་ཡིན། །དང་པོ་པདེ་ཆེན་ཐབས་ལ་ངོ་སྤྲོད་པ། །
ང་སྔོན་འགྲོ་སྔར་བཞིན་བསྒོམས་པ་འི་རྗེས། །འཁོ་ར་ལོ་བཞི་དབུས་རྩ་གསུམ་ཀ་བའི་ཚུལ། །གཡས་ད་ཀ]ར་
གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་སྦུབས་མ་ཅན། །ཡར་སྣ་ཚངས་བུག་ར་སྣ་གསང་ག་ནས་ཏེ། །ལྟེ་འི་ཐད་
ང་དབུ་མའི་ང་ཨ་ལས། །མེ་འབ་ར་སྤྱི་བོའི་ཧི་ལས་བ་དུད་རྩི་བ། འཁོར་ལོ་བཞི་ང་ལུས་ང་ཀུན་
གང་སྟེ། །བདེ་བས་ཁྱ་
བ་དུས་སྙིང་ར་བ་ཡིག་ལ། །ཧ་གི་བདུད་རྩི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབབ། །བདེ་བའི་
ཉམས་ནི་མ་སྒྱེས་བར་དུ་བ་སྒོམ། །དེ་ནས་བ་ང་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཕྲ་ལས། །དམིགས་བསམ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་
ངང་དུ་གཞག ! །ས་དེས་སེམས་ཟིན་བདེ་བས་ཞི་གན་ས་སྐྱེ། །དེ་ས་གང་ཡང་བ་རྗོད་ལས་འ་དས་པ་འི་
སེམས། །བློ་བྲལ་ནམ་མཁའ་ད་པའི་ངང་ཉིད་འཆར། །དེ་ནི་འོད་གསལ་དེ་སྟོང་རྗོགས་པ་ཆེ། །དས་
ཤིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། །དེ་ཉིད་གོམས་ལས་ཉམས་ཀྱང་རྣམ་པ་བཞི།། །ང་སྣང་ཐམསོ་
ཅད་བདེ་བར་འཆ་ར་བ་དང་། །ཉིན་མཚ་ན་བདེ་བའི་ང་ས་འབྲལ་མི་ཕོད། །ཆགས་སྡང་ལ་སོག་ས་ཟུག་
རྔུ
ས་རྒྱུད་མི་འཁྲུག]ས། །ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོ་ན1 རྟོག་ས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེ། །དེ་ས་ཡང་བསྒོས་སྤྱན་དང་མངོན་
ས་སོགས། །ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཉི་མ་སེམས་ལ་འཆར། །འདི་ནི་ཡང་ཐབ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། །
ག་ཉིས་པ་གསལ་བའི་ཐབས་ཀྱི་ངོ་སྤྲད་པ། །སྔོན1 འགྲོ་སྔར་བཞིན་རྩ་གསུམ་གསལ་ཏཔ་པའི། །རོ་རྐྱང་
གུ
ག་པ་དབུ་མར་འཇུག་པའི་ཚུལ། །མར་སྣར་བསྒོམས་ལ་ཡར་སྣར་སྣ་བུག་གཏད། །རླུང་རོ་གསུམ་བུས་
ན་ད་ག]དོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོང་། །དལ་བུས་ཚུར་རྔུས་བརྟན་ག1 ཡོའི་ཇིག་རྟེན་ཀུན། །འོད་ཞུ་སྣ་ན་ས་ཚུར་
བྱུང་རོ་རྐྱ
ང་ནས། །དབུ་མའི་ང་བྱུང་སྙིང་དབུས་ཚོན་གང་འོད། གོང་བུ་ལ་ཐིམ་ཐུབ་ཐང་བར་དུ་གཟུང་། 
སྟེང་འོག]་ཁ་སྦྱར་གཏོང་དུས་ཅུང་ཟད་གཟུང་། །དལ་བུས་འབྱུང་རྔུབས་བྱ་པ་ཤིན་ཏུ་ཅེས། །གཞ1 ན་ཡང་
སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་ཡོན་ན་ཀུན། །སྙིང་གར་ཐིམ་ལས་གཞན་དུ་མ་ངས་བྱ། །ཐབས་དེས་སེམས་
གསལ་དངས་ལ་གནས་པ་འབྱུང་། །དེ་རྗེས་སྙིང་གའི་འོད་ལས་འོད་མཆེད་དེ། །ལུས་ང་འ་ཁོར་ལོ་བཞི་
ང་འབར་བ་ས། །ཕྱིར་མཆེད་འཇིག!་རྟེན་འོད་ཀྱིས་ག་ང་ར་བསྒོམ། །ཞ1 ག]་འགར་ཉིན་མཚ་ན་དེ་ཉིད་
དོན་བསྒོ་མས་པས། །རྨིམ་འགག་ང་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ནི། །ཟླ་བ་འབ་ར་བ་མེ་ཁྱེར་སྐར་མ་སོགས། །འོད་
ལྔའི་སྣང་ས་ཕྱི་ན་ང་ཁྱབ་པ་མཐོང་། །གསལ་བའི་ངང་དུ་སེམས་ཟིན1ཞི་གནས་སྒྱེ། །དེ་ནས་སླར་བསྡུ་
སྙིང་གའི་འོད་དེ་ཡ།ང་། །ཛེ་ཆུང་ཇེ་ཕྲ
ར་སྟོང་ཉིད་ངང་ལ་གཞ1 ག །གང་དུའང་མི་དམིག་ས་སྟོང་གསལ་
ད་ངས་པའི་སེམས། །རང་བཞིན་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་འཆར། །དེ་ནི་གསལ་སྟོང་ག]ཉུག་མའི་ཡེ་
ཤེས་ཏེ། །རང་བཞིན་རྫོ་གས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་ཡིན། །དེ་ཉིད་གོམས་ལས་ཉམས་ཀྱང་རྣམ་པ་བཞི0 ། །
ག་ང་སྣང་
འལ་འོལ་ཟང་ལ་གསལ་པ་སྙམ། །ཉིན་མཚན་གསལ་བའི་ངང་ལ་གནས་པ་དང་། །རྣམ་རྟོག་མི་

{page_0011.tif"}
གམོ་སེས་གསལ་ངས་པ་དང་། །ཤེས་བ་ཀློང་རྡོལ་གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའོ། །དེ་ཡང་གོམརྶ་ས་
མངོན་ཤེས་འཆར་བ་ང་། །སྒྲིབ་ས་ཆོད་ཀྱང་བ་རོ་ལ་ཐང་ཐལ་སོགས། །མཐོང་འི་སྤྱན་དང་རྫུ་འཕྲུལ༴༴ཿ་
འ་གྲུབ་པར་འགྱུར། །དི་ནི་ཡང་བ་གདམས་པའི་ཉིང་ཁུ་ཡིན། །གསུམ་པ་མི་རྟོག་བས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲད་
ནས། །སྔོན་གྲོ་སྔར་བཞི་ན་དངོས་གཞི་རྣམ་པ་གསུམ། །ང་བ་གཐུང་བ་སྦྱང་བའི་རི་མ་པ་ས། །
འ་ཕང་བ་སྙིང་གར་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་བ། །ཧའམ་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་ཚོན་གང་ཞིག།ཧ་ཞེས་ཉེར་གཅིག་
ར་དང་བཅས་བརྗོ་ད་ས། །རྒྱངས་ཀྱིས་སྤྱི་གཙུག་ས་འཐན་མཁའ་ལ་སོང་། །ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་མཐར་
ནི་ལྟར་མེད་པའི། །ངང་དུ་ལུས་སེམས་]བོང་གླད་ཉམ་པར་གཞ1 ག །སྐད་ཅིག་དེ་ལ་རྣམ་རྟོག་གྱུན་ཆད་
དེ། །སྶ་
བསམ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ངང་ལ་གནས། །ས་ཀྱང་ལྟར་མེད་བསམ་ཡུལ་འདས་པ་འབྱུང་། །
ཟུང་བ་ཉི་མའི་ངོས་ལ་རྒྱབ་གཏད་དེ། །ངས་པའི་མཁའ་ལ་མིག་ག་ཏད་ལྷན་ནེ་ར་གཞ1 ག །རླུང་རྒྱུ་མི་
ཆོར་ཅི་ནས་དལ་པར་བྱ། མི་
རྟོག་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ཁོང་ནས་ར། །རང་བཞིན་ན་མ་མཁའ་ལྟ་བུའི་
ཉམས་སྐྱེའོ། །སྦྱང་བ་མཁའ་ལ་མིག་གཏད་མ་ཡེངས་པ་ར། །སེམས་གསལ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་འི་ང་དེ་ས། །
ས་རྡ་རི་བྲ
ག་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཟང་ལ་ནམ་མཁའ་གཅིག་ཏུ་སོང་བར་བསྒོམ། །རང་གི་ལུས་
ཀྱོ
ང་རགས་པའི་དངོས་མེད་དེ། །སེམ་ས་དང་ནམ་མཁའ་དབྱེར་མེད་ངང་དུ་གཞ ༢་ག །ཕྱི་ན་ང་ར་གསུམ་
རྣམ་དབྱེ་མེད་པའི་ཆོས། ན་མ་མཁའི་ང་དེར་ལུས་སེམས་ཁོང་གློད་ལ། །དྲན་པམ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ང་
ཞི་འི་ངང་། །སྤྲོ་བ་སྡུ་
མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ང་སོར་གཞ་ག །དེ་ཚེ་ཆོས་ཉིད་བསམ་བརྗོད་འདས་པའི་
སེམས། །གཉིས་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་ཆར། འདི་ནི་དུས་གསུམ་རྒུལ་པའི་སྙིང་པོ་ཡིན། །
དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་ཉམས་ཀྱང་རྣམ་པ་བཞི། །ང་སྣང་ཕྱམ་ཕྱམ་གས་འི་དུ་ཤེ་ས་མེད། །ཉི་ན་
མཚ་ན་མི་ཏོག་ངང་ལས་འབྲལ་མི་ཕོད། དུརྒ་ལྔ་རང་ཞི་སེམས་རྒྱུད་འཇམ་ལ་དེས། །ཆོས་ཀུ་ན་ནམ་མཁའ་
དུ་པའི་ཉམས་མྱོང་སྐྱེ། །དེ་ལྟར་མི་རྟོག་གསུམ་ལ་གོ1 མས་པ་ཡིས། །སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཏིང་འཛིན་ཡོ་ན་
ཏན་འགྲུབ། །ཐཔསྭ་དང་ཤེས་རབ༴་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་པས། །གནས་སྐབས་ཐར་ཐུག་ངོན་གཉིས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཆོས་ལ་རྣམ་པ་ཞི། །ཉམས་དང་བོགས་འབྱིན་རྟོགས་པ་འབྲས་བུའོ། །
ཉམས་ལ༴ཿ་གཉིས་ལ(
ས་སྐྱོན་མེད་སྔར་བསྟན་ལ། །སྐྱོན1 ཅ་ན་སོ་སོའི་འཛིན་ཞེ་ན་ལས་བྱུང་པ། །བདེ་ཆགས་
གསལ་གས་མི་རྟོག་ཆགས་པ་དང་། །མཐར་འཛིན་ཞེ་ན་རྟོག་དུག་དང་འདྲེས་པ་གསུམ། །དེ་ལོག་
ཁམས་འཇ
ག1 འདོད་ཆག་ས་ང་ག]་ང་། །སྙིང་མི་དགའ་ང་ང་བ་ཤས་ཆེ་དང་། །གསལ་ལོག་རླུང་རྒོད་
ཞེ་སྡང་ར
ང་ག་དང་། །རྣམ་རྟོག་རགས་དང་རྒོད་ང་འཕྲོ་ཤས་ཆེ། །མི་རྟོག་ལོག་པ་གཏི་མུག་ར་ང་ག་དང་
སེམས་བྱིང་གཉིད་རྨུགས་ཆེ་དང་འདུ་ཤེས་མེད། །དེ་ལྟ་ར་མཐུན་དང་ལོག་འི་སྐྱོན་ཅན1 རྣམས། །ང་
བྱུང་ངོས་གཟུང་ག་ཉེན་པོས་བཅོས་པར་བྱ། །བོགས་འབྱི་ན་ཉམ་ས་བཅོས་ཐབས་ང་གོང་དུ་སྤེལ། །ཉམས་
བཅོས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ཉིད་དེ། །ར་བ་ཀྱིས་ལྟ་པས་བཅོས་ཏེ་ཆོས་རྣམས་གུན1། །བློ་བཏགས་སྒྱུ་འདྲ་ངོ་
བོ་ངེས་གཟུང་མེད། །ཕྱམ་གཅིག་མཁའ་འད་སྙེམས་བྲལ་རང་ངོས་སྟོང་། །འཛི་ན་ཞེ་ན་མེད་པའི་ང་དེར་
ལ་བཟླའོ། །གོལ་སྒྲིབ་ཉམ
ས་དེ་གནས་ལུགས་ཆེན1པོར་འཆར། །བ་ར་ཆད་དགེ་བསྐུལ་རྐྱེ་ན་ན་བྱང་ཆུབ་
གྲོག་ས། །གཞི1བདེའི་སྟེང་དུ་བློ་བདེ་གྱུན་མི་འཆད། །འབྲིང་གིས་སྒོམ་བས་བཅོས་ཏེ་དངས་ཕྱུང་ལ། །ཤེས་

{page_0012.tif"}
པ་འགྱུར་ལ་ཐེབས་ཤིང་དན1 པས་ཟུང་། །མ་ཡེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ང་ལ་གཞ1 ག །ཡེངས་དང་
འཇུར་ལ་མ་ཐེབ(ས་སྐྱོན1 ཡིན་པས། །སྐད་ཅིག་མ་ཡེངས་ང་ལ་གཞ1 གཿ་པ་གཅེས། །ཁམས་འཛག་པ་ལ་རྡོ་
རྗེ་འི་བུམ་པ་རུ། །ཆཱུ་ལས་མེ་འབར་ལུས་ན1 ང་མས་ཀུན1 བསྲེག། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་ངང་ལ་བསྒོམས་པས་
སེལ། །ན1ད་འཇག་གདོན1འཛག་གང་འང་ན1ད་དི་བ། །དེ་ལ་འཛིན་པ་བཤིག་ནས་སྟོང་པར་
བ་སྒོམས། །འདོ་ད་ཆགས་ང་གའི་སེམས་ལ་ཆེར་བལྟས་ཏེ། །བཅོས་བསླད་རེ་དོགས་མེད་པའི་ང་བ་ཞ་ག་
པས། །འདོད་ཆགས་རང་གྲོལ་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེ་ས་འཆར། །སྙིང་མི་དགའ་བ་ཐིག་ལེ་ཉམས་པའི་སྐྱོན། །དེ་ལ་
འབར་འཇག་བདེ་བའི་བསམ་གཏན1 བསྒོམ། །བྱིང་ཤས་ཆེ་ན1ངས་སྙིགས་མ་ཕྱེད་སྐྱོན། །དེ་ལ་ལུས་
གན1ད་ང་པོར་འདུག]་བྱས་ལ། །ཁ་སྦྱར་རླུང་བཟུང་སྙིང་ང་འོད་ཀྱིས་ཁེངས། །སྣང་སྲིད་འོ་ད་ཁེས་
གསལ་སྟོང་སྒོམས་པས་གྲོལ། གསལ་འཛིན་ས་ལ་འཛིན1མེད་ཆེན1 བོར་སྦྱང་། །གསལ་ལོག་རྨུག]ས་ན་
དངས་
གསལ་སེམས་བསྒོམ་ཞི1༢ ང་། །རྒོ་ད་ཅིང་འཕྲོ་ན ༢་མིག་བཅུམས་སྙིང་ནང་དུ། །འོ་ད་དང་ཡི་གེ་པདྨ་རལ་
གྲིའམ། །
རྒྱ་གྲམ་བསྒོམས་པ་ཇེ་དམའ་ཇེ་དམའ་ལས། །སྙིང་གི་ནང་ན1ས་ལུང་ཐག་ཇེ་རིང་སོང་། །འོག་གཞི་
གསེར་གྱི་ས་གཞིར་བབ་པར་བསྒོམ། །དེས་ནི་མི་སེལ་མི་སྲིད་ངེས་པའི་ག་ན1ད། །ཞེ་སྡང་ར་ང་ག་འཕྲོས་ཐོག་
ཙན1ནེ་
གཞ་ག །གསལ་སྟོང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ང་དུ་གྲོལ། །མི་རྟོག་ངང་འཆར་འཛིན1མེད་ན1ད་ཀྱིས་སྦྱང་།།
ག་ཏི་མུག་སེམས་དེ་ངོས་གཟུང་ཅེར་གྱིས་བརྟག ] །སྐད་ཅིག་རང་གྲོལ་ཆོས་ད་བྱིངས་ཡེ་ཤེས་འཆར། །བྱིང་
ཞིང་རྨུག་ས་ཏེ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ན ༢། །སྙིང་ནང་འོད་བསྒོ་མས་ཆ་ངས་བུག1ན1་ས་འཐོན1ཏེ། །གཞུ་གང་ཅམ་གྱི་
ནམ་མཁར་ལྡིང་ངེ་ག་ན1ས། །འདི་ནི་ང་བ་གནང་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། །སྤྱིར་ནི་གང་ལའང་འཛིན1མེད་
གན1ད་དུ་ཆེ། །རེ་དོགས་བྲལ་ན་གེས་རྣམས་ཀུན1ས་གྲོལ། །སྟོང་ལ་སེམས་ཉིད་ས་འི་ང་
ཉིད་དུ། །བློ་ཡི་རྣམ་པ་སྤྲོ་བ་སྡུ་མེད་པར་ག་ཞ1 ག །གེས་དང་སྤང་བྱ་འི་འཕྲང་ལས་གྲོལ་ར་ངེས། །ཐ་མས་
སྤྱོད་ས་བཅོས་པའི་རིམ་པ་ང་། །ལྟ་སྟངས་རྫ་ས་དང་རྟེན1འཔྲེལ་ག ༢ སུམ་ཉིད་ས། །སྤྱི་ཡི་ལྟ་སྟངས་རྣམ་
སྣང་ཆོས་བདུན1ཏེ། །སྐྱིལ་ཀུང་མིག་མི་འགུལ0ཿ་དང་རླུང་དལ་དང་། །མ་ཉམ་གཞ་ག་མགྲིན1 པ་གྱག་དང་ལྕེ་རྩེ་
རྐན1། །སྣ་རྩེར་མིག་ཕབ་བལྟ་
བས་རླུང་སེམས་སྙོམས། །བྱིང་རྒོ་ད་མེད་ཅིང་མ་ནོར་བསམ་གཏན1སྐྱེ། །འདི་
ལྟར་སྐྱོན་ཀུན1ལུས་
ག]ན1ད་འཁྲུགས་པ་ཡིས། །རྩ་འཁྲུགས་རླུང་འཁྲུགས་ཐིག1ལེ་འཁྲུག]ས་པ་ལསའབྱུང་
བས་མ་དཀྲུགས་ཉམ་པར་གཞ1 གཿ་པ་ཅེས། །ཡོན་ཏན་ང་ནི་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ཉིད། །མི་གཡོ་གན1ད་
དུ་
སོང་ལས་འབྱུང་བས་ན1། །དེ་ཕྱིར་གན1ད་འདི་རྟོགས་པ་བ་ཏུ་གཅེས། །འ9ཁྲུལ་འཁོར་ལུས་སྦྱོང་གཞ་ན་
དང་ད་བ་ལས། །ཁྱ་ད་པར་དལཿ་འཇམ་མ་འཁྲུག་ས་གནད་དུ་ཆེ། །འཇམ་ལ་རྩུབ་དང་རྩུབ་ལ་འཇམ་པ་
ན1ད། །ཁམས་དང་བསྟུན1 པ་ཤིན1ཏུ་གཅེས་པ་ཡིན། །བྱེ་བྲག་བདེ་ལ་ལག་པ་གྲུ་མོར་བསྣོལ། །མིག་ཕབ་
དེ་ལ་སེམས་གཟུང་གན1ད་ཡིན་ནོ། །གསལ་ལ་ལག་ག་ཉིས་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་ག]བ། །རླུང་དལ་མིག་ནི་
བར་སྣང་ཧར་པོར་བལྟ། །མི་རྟོག་ཆོས་བདུན་ར་ང་ག ༢ ར་གན ༢ ས་པས་འགྲུབ། །རྫས་ནི་དུས་དང་ཐུན1 པའི་
གནས་དང་གྲོགས། །བཟའ་ཏུང་ལ་སོགས་ཉམས་ལ་ང་ན1 བསྟེན1། །རྟེན1འབྲེལ་ཁམས་འཇག་པ་ལ་
གཞོན་ནུ་ས། །པཀ1ལ་བའི་སྐུད་པ་སུམ་སྒྲིལ་སྔག་ས་བཟླས་ཏེ། ། སྐེད་པར་བཏགས་པས་ཐིག་ལེ་བསྲུང་བ་
ན1། །རྟོག་པ་འཕྲོ་ན་ཙནྡ་ན1 གེ་སར་ད་ང་། །ཞུ
ན1ཆེན1རིལ་བུ་བསྟེན1 པས་མི་རྟོག་འགྲུབ། །རྨུགས་ན་གུར་

{page_0013.tif"}
གུམ་ག་བུར་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རིལ་བུས་ཏིང་འཛིན་འ་གྲུབ་པར་རྒྱུད་ལས་གསུང་། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་
སྐྱོན་
མེད་གོང་འཕེལ་བ། །དམིགས་པ་གང་རུང་སེམས་བཟུང་མཆོག་དུ་བསྔགས། །དང་པོར་དམིགས་ཡུལ་
ལ་གཏད་བསྒོམས་པ་ཡིས། །དེ་རྗེས་དམིགས་མེད་ངང་དུ་ལྷན་གྱིས་འགྲོ། །ནད་འདི་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་
མཆོག་ཡིན་ས། །སྐལ་ལྔན་རྣམས་ཀྱིས་དང་དུ་བླང་བར་བྱ། །མཚན་བཅས་ཡིན་ཞེས་སྤང་བ་བླུན་པོའི་
ལམ། །ཉམས་མྱོང་མེད་པའི་ལུགས་ཡིན་དོར་བར་བྱ། །ཁྱད་པར་དེ་བ་འི་བོགས་འཐྱན་དམ་པ་ནི། །འོག་
རླུང་འ་ཐེན་ལ་ག]སང་བའི་གནས་ཉིད་ན་ས། །ཐིག་ལེ་ར་ཐིམ་སྤྱི་གཙུག་ཉིད་དུ་ཐིམ། །གང་ཡང་དམིགས་
མེད་ངང་ལ་གཞག་པར་བྱ། །དེ་རྗེས་སྟེང་འོག་ཁ་སྦྱར་རླུང་བཟུང་ལ། །སྙིང་ར་སེམས་གཏད་སྐྱེ་མེད་ངང་
ལ་གཞ་ག ། བདེ་གསལ་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ལ་གནས་པ་ཡིན། །ར་བར་སེང་གེ་རྩལ་སྤྲུས་ལ་སོགས་པ། །
བ་བཟློག་དྲང་ཞིང་དགྲ་མདང་ལ་བཟླ་བའི། །འཁྲུལ་འཁོར་དམིགས་གནད་མཐོང་བ་བརྒྱུད་བཞི་ན་བྱ།།
བབ་པ་འཁྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད་མང་ནི། །རོ་སྟོད་སྨད་གསིགས་ག་ནོན་པ་ལྟ་བུར་བྱ། །དམིགས་པ་ཧ་ལས་
བྱང་སེམས་བབས་པ་ཡིས། །གསང་བར་བྱུང་དུས་པ་དེ་ལ་དམིགས་པ་གཏད། །བཟློག་པ་དེ་ནས་གྱེན་དུ་
དངས་བ་སྟེ། །
ལག་གཉིས་ལ་ཁུང་རྒྱ་མཚོ་བྲག་ལ་སྦྱར། །འོག་རླུང་འཐེན་ལ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་ལ་སྦྱོར། །མིག་
སྤྲིན་བཟློག་ཅིང་མགོ་བསྒྲིལ་
འདར་བ་བཞི་ན། །དམིགས་པ་ཐིག་ལེ་བ་ཐག་རྒྱུས་པ་བཞིན། །གཅིག]་ལ་
ཅིག་ཐིམ་སྤྱི་ག་ཙུག་བར་དུ་བསམ། །གམ་པ་གཞུ་འ་གེངས་རྐང་ལག་རྩལ་སྤྲུག!ས་བྱ། །སི་ཞེས་ལྕེ་རྩེ་སོ་
སྦྱར་
རླུང་ཕྱིར་འབུད། །ལ་བཟླ་གན་རྐྱལ་རླུང་སེམས་སོས་དལ་ལ། །ར་ཡང་མི་རྟོ་ག་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་
པས། །རང་བཞིན་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ལ་གཞ་ག །འདི་ཡིས་གེགས་མེད་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ། །
གསལ་བ་རླུང་གི་བོགས་འབྱིན་དམ་པ་ང་། །འ་ཇ་མ་རྩུབ་གཅིག་གིས་གཅིག[་ལ་བོག་ས་འབྱན་ལ། །ཁྱད་
པར་ནང་བཟུང་ཕྱིར་བ
ཟུང་གཅིག་གིས་གཅིག །དལ་འཇམ་ཕན1 ཚུན་ག་ནད་དང་བསྲེ་བ་ག་ཅེས། །གྲས་
དང་ཁ་དོག!་རེག་བྱ་དབྱིབས་ལ་སོགས། །དུ་འི་བས་ལ་བསླབ་པའང་གསུངས་མོད་ཀྱི། །འ་དིར་ནི་
གཅིག་གིས་ཀུན་འགྲུབ་མན་ག་ལ། །འ་དི་ལྟར་བསླབ་པ་ད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཡིན། །།ལུས་གནད་ཁྱད་པར་
སྔར་བཞིན་ལུས་མི་འ་གུལ། །རླུང་ནི་ཁ་སྣ་ག!སུམ་མཉམ་ཤིན་ཏྱ་དལ། །ཐ་མལ་རང་གྲོལ་ངང་ལ་ལྷན1 གྱིས་
གློ
ད། །སེམས་གནད་གང་དུའ་ང་མི་ཟུང་རང་བཞིན་བྱ། །དེ་རྗེས་གན་ཀྱོལ་རྐང་ལག་རྒྱད་བྱས་ཏེ། །ཧ་
ཞེ
ས་དག་ལ་སེམས་ནི་མཁའ་དཀྱིལ་གཏད། །ཡང་མེད་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བ་ལྷན་ནེར་གཞག །རླུང་སེམས་ང་
གྲོལ་གདོད་འི་ང་གནས་པ། །གེས་མེད་ཡོན་ཏན་འཆར་སྒོ་དཔག་ཏུ་མེད། །ལུས་ཡང་རྒྱུ་བ་མེད་དང་
སྤྲོ་བ་ཞི། །
སེམས་ག་ལ་རབ་ཏུ་ངས་ཤིང་མངོན་ཤེས་འཆར། །རྐ་ང་མགྱོགས་འགྲུབ་ཅིང་དོག་སྣུམ་ཏང་
འཛིན་སྐྱེ། །
རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཚུ་ད་པའི་རྟག1 ས་རྣམས་འ་བྱུང་། །ང་ཐབ་གན་ད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ཤིན་ཏུ་
ག!སང་། །མི་རྟོག་ནམ་ཁ།འ་ལྷ་བུའི་བོག!ས་འབྱིན་ཡང་། །ལུས་སེམས་ཁོང་གློད་དམིག་ས་པ་རྩེ་གཅིག]་
བཟུང་། །ག]ཅིག་ལ་མ་ཡངས་ཅེར་རེ་བ།ལྟས་པ་ཡིས། །རྣམ་རྟོག]་ག]ཞ།ན1 རྣམས་དེ་ཡི་ང་ནུབ་སྟེ། །དམིགས་
རྟེན།དེ་ལ་རྟོག་པ་འང་རབ་ཞི་ནས། །སྣང་ལ་དེར་འཛིན་མེད་པའི་རྟོགས་པ་འཆར། །འདི་ནི་གན་ད་ཡིན་
ག་ཞ་ན་ཡང་འ་དི་ལྟར་བསླབ། རེས་འགའ་དམིགས་པ་ཕྱིར་བཟུང་རཱུང་ཕུ་ལ། ཕྱི་རུ་ཅི་ས་ཞ1 ག་ས་
མི་རྟོག་སྐྱེ་རེས་འག་འ་ནང་བཟུང་སྟོད་སྨད་གང་རུང་དུ། །དམིག་ས་རྟེན་ག་ཅིག་ལ་མ་ཡངས་ཙན་ནེ་གཞག །

{page_0014.tif"}
རེས་འགའ་རྟེན་མེད་ཤེམ་པ་རང་ཞིར་གཞག །ཡུལ་སྣང་དེ་ར་འཛིན་མེད་པའི་ངང་ལ་ག]་ནས། །དི་ནི་མི་
རྟོག་ཆོས་སྐུའི་དགོངམ་པ་སྟེ། །གན་ད་ལ་བརྟེ་ན་ནརྶ་རང་བྱུང་ཿཁོང་ན་ས་འཆར། །དེ་རྒསལ་མི་ཏོརྒ་སྤྱི་ཡི་
བོགས་འབྱིན་ནི། །ཚོགས་བསག་སྒིབ་སྦྱོང་བསྐྱེད་རྗ་གས་བསྒོ་མ་པ་ང་། །ལམ་ཐབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
མཆོག་ཏུ་བ་སྔགས། །འདི་ནི་མཐར་ཐུག་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་སྟེ། །སྐལ༴་བཟང་ཐར་པ་འདོད་པས་ང་དུ་
བླང་། དེ་ལྟ་ར་བསྒོམས་ས་ར་བའི་རྟོག་ས་པ་ང་། །རོ་མཉམ་གཅིག་ཧྟེ་ཐ་དད་དུ་མ་མེད། །ཕྱོགས་
གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུ་འི་དོན་ས་ང་། །ཆུ་བྲན་ཐ་དད་རྒུ་མཆོར་གཅིག་པ་ལྟར། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་
བས་གསུམ་གང་བསྒོ་མས་ཀྱང་། །སེམས་ཉེད་མ་སྒྱེས་ན་མ་མ་ཁའི་ང་ཉིད་དུ། །བློ་ཡི་འཇུག་པ་རབ་ཞི་
ཐིམ་པ་
ན། །ཡོད་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འོད་གསལ་གཤིས་ཀྱི་ཉི་མ་ཁོང་ནས་འཆ་ར། །
གྲུབ་བ
ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་རྟོགས་པ་སྟེ། །མཁའ་མཉམ་བདེ་གཤེགས་བིང་པོའི་རང་བཞི་ན་ནོ། །དེ་
ཚེ་རེ་གཅིག་དས་
གསལ་རྟོག་མེད་པ། །ཞི་ལྷག་སྤངས་པའི་བསམ་ག་ཏན་རྒྱ་ཚོ་ལ། ༑ །ཕྱོས་བྲལ་འ་ཛིན་
མེད་གཐུགས་བན་རང་བཞི་ན་མེད། །ཆོས་ཀུན་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ཟུང་དུ་འབྲེལ། །སྣང་བ་སྒྱུ་འདྲ་སྟོང་པ་
དེར་འཛི་
ན་མེད། །ཟུང་འཇུག་དབྱེར་མེད་དགོངས་ཀློང་ས་པ་ནི། །ད་ས་བྱུང་པའི་འོད་གསལ་
ཁོང་ས་འཆར། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཚིག་ང་བསམ་བརྗོ་ད་འདས་ཚེ་མཐོང་བ་སྟེ།།
དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུས་སུ་མཐོང་བ་ནི། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཕྱི་ནང་དཔྱེ་གསལ་མེད། །ཤེས་བ་ཕ་རོལ་ཕྱི་ན་
ཡིན་དབུ་མ་སྟེ། །སྤྲོས་དང་སྡུག]་བསྔལ་ཞི་གྱེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། སྙིང་པོའི་ཆོས་ཉིད་རྗོ་གས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །
གདོ་ད་མའི་ཐད་པ་གཤིས་རྐྱི་
གན་ས་ལུགས་ཉིད། །འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེརྶ་ཡིན། །མིང་
ང་བ་ཏགསཀྱངདོངོབོག །སེམས་ཉིད་སྨྲ་བསམ་བརོད་འདས་པྱང་ཆུ༴བ་སེམས། །འཁོར་
འདས་གཉིས་མེད་མ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཕྱོགས་རི་ས་མ་འཛི་ན་གྲུབ་མཐའི་གཐེབ་ལསྭ་འདསྭ། །ཕྱོས་
བྲལ་གཉིས་མེད་མཉམ་རྫོག་ས་ཆེན་པོ་སྟེ། །རྒྱལ་འི་དགོངས་པ་མཐའ་བྦལ་ཀློང་ཡངས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་
རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ར་བྱ། །དེ་དག1 མཐར་ཕྱི་ན་འབྲས་བུའི་རིམ་པ་ནི། །གནས་སྐབས་དེ་གསལ་
མི་རྟོག་ཟུང་འཇུག་གི་ས། །སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཅིང་། །མཐར་ཐུག་སྒུ་སུམ་ཡིད་
བཞི་ན་རྒྱལ་ཆོས་འགྲུབ། །རང་བཞིན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་
ངལ་གསོ་ས། །གང་བསྒོ་མ་འི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་སྟེ་ག་ནས་ག]སུ་མ་འོ།། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཆུལ་ཞི་བ་
སྙིང་པོའི་དོན། །ཐབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བཤ་ད་པའི་བསོད་ནམས་དེས། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་གཉིས་ཐོབ་
ས། །ཡིད་བཞི་ན1 འཕྲིན་ས་འབྱོར་བ་མཐའ་ས་ཤོག །འདི་ནི་རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་ས། །
གི་ཉམས་ལེན་གན1 ད་དྲིལ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །ཕྱི་ར་བས་དོན་དུ་གསལ་ར་བཤད་པ་ནི། །ངས་རི་ཐོད་
དཀར་མགུལ་དུ་ལེགས་པར་བཀོད། །ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་བརྩོན་བྱས་ཏེ། །ཡི་གེ་འདི་བཞིན་ཉམས་
སུ་བླང་བ་ར་མཛོད། །གནས་སྐབས་ཐར་ཐུག་དོན1 གཉིས་ཕུ་ན་ཚག་ས་ཏེ། །བདེ་ཆེ་ན་གླིང་དུ་མྱུར་དུ་
དགའ་བདེ་བྱེད། །རྗོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན1 ལ་སོ་ཞེས་བྱ་བ། །དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་མཚ་སྒྱེས་རྡོ་རྗེ་ས་རྗེས་སྭུ་བཟུང་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེ་ར་གྱིས་ངས་རི་ཐོད་དཀ་ར་གྱི་མགུལ༴༴ཿ་
རྡུ་
ལེགས་པར་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ།། །། དགེའོ།། དགེའོ།། དགེའོ།།
8

{page_0015.tif"}
༄༅ར། །ཛག་ས་པ་ཆེན]་པ་བ་སམ་ག་ཏན1 ང་ལན་ག]སོའི་བསྡུས་དོན་པྱ
རཱ་ཀ་འ5 ཕད་བ་བྣོས་བྱ་བ་བནྱབ་ས་སོ།།
དཔལ་ཀུན་ཏྦ་པ
ཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །འདིར་རྫོགས་པ་ཆེ་ན་པོ་བསམ་གཏ་ན་ངལ་གསོའི་གནས་
སྒྱ་
ཆེར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། །སྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ། །འཇུག་ཡུལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས། །
བསྟན་བཅོས་ཡོངས་སྭུ་སྫགས་པའི་བྱ་འོ། །དང་པོ་ལ་ག་སུམ་སྟེ། སྐ་ད་ག་ཉིས་ཤན་སྦྱ་ར་བ། །མཚན་གྱི་
དོན། མདོ་ད་ང་། རྒྱས་འི་ཕྱག་གི་དོ་ན། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་སྟན་པ་འོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་རྟེ།
ལུས་རྣམ་པར་ཞ1 ག་པ་དང་། ཡ་ན་ལག་རྒྱས་པར་བཤ ༢ ད་འོ། དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ནས་གསུམ་སྟན་
བཅོས་ཀྱི་ལུས་ལ་འཇུག་པར་གདམས་པ་དང་། འཇུག་ཡུལ་ལུས་ཀྱི་སྡོམ་རྣམ་པ་ར་གཞ1 ག་འོ། །གཉིས་པ་
ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ང་དུ་ཉམས་སྭུ་ལེན་པའི་ན་ས། གང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་
པའི་གང་ཟག །ག་ང་ཉམས་སུ་བླང་འི་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་འོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། གནས་ཀྱི་རིམ་པ་
བརྟག་པ། སྤྱིར་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་ར་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤད་པ། དེ་ག་ཉིས་ཀའི་དོན་བསྡུ་འོ། །ད་ང་པོ་
ལ་གསུམ་སྟེ།
དུས་ཞི་གན་ས་ཀྱི་རིམ་པ། སོ་སོ་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན། ལས་བཞི1 གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟ་ན་
འོ། །དང་པོ་ལ་ག་སུམ་སྟེ། མདོ་ར་བསྟན། དབྱར་དགུན། དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱས་པར་པཤད་པ་དོན་བསྡུ་འོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སོ་སོའི་བྱེ་བྦག་བསྟན་པ་ང་། བླང་དོར་གྱི་དམིགས་དཔྱེ་པའོ། དང་པོ་ལ་བཅུ་
གཅིག་སྟེ། རི་རྩེ། གངས་ཁྲོད། ས་ཁྲོད། བྲག་རི། ཆུ་འགྲམ། དུར་ཁྲོད། གྲོང་འདབས། ལྷ་ཁང་། ས་
ཕུག ཤིང་གཅིག །མཚ་འགྲ
མ་གྱི་རང་བཞིན་བསྟན་པས་ནང་གི་སེམས་ཀྱི་འཆར་ཆུལཿ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་
པ་བླང་དོར་གྱི་དམིགས་དཔྱེ་བ་ལ་ག་སུམ་སྟེ། དོར་བྱ། བླང་པྱ། བར་མའི་རང་ཞིན་ནོ། །སུམ་པ་ལ་
ཞི་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ༴་གསུམ་སྟེ། ནས་བརྟག་པའི་དགོས་ཆེད་ལ་སྤྱིར་གདམས་པ། །ཞི་རྒྱས་དབང་
དྲག་ཞི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤ་ད་པ། སྐབས་རྐྱི་དོ་ན་ངོས་གཟུང་འོ། །གཉིས་པ་ལ་མ་གཏན་གྱི་ང་བུ་བྱ་བ་
ལ་གསུམ་སྟེ། བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་སྤྱིའི་རང་བཞི1 ན། །མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱི་བྱེ་བྦག་གི་
རང་བཞིན1 ། །ཉེ་འཁོར་གྱི་རང་བཞི་ན1 ནོ། ཿ་དེ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཞི་ལྷག1སོ་སོའི་སྨུབ་དུས0 ། །སྒྱུན་གྱི་ནོལ་འཔྱོར་
གྱིས་སྒྲུབ་དུ
ས། །བྱེ་བྲག་ཤེ་ས་པས་བསྟན་པའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་བསྟ་ན་འོ། གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་
ལ་གསུམ་སྟེ། བསྟན་བྱ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གན1ས། སྤང་བྱ་ས་ན1བདུད་ཀྱི་ས། ཡིད་ཆེས་གོད་པ་
ལུང་རྒི་གནས་རྒྱ་ཆེར་པ
སྟན1འོ། །ན1ས་དང་པོའི་བསྡུས་དོ་ན་ནོ། དོན་གཉིསྭ་པ་གང་གིས་ས་སུ་
ལེན་པ་འི་གང་ཟག་གི་ནས་བསྟན་པ་ལ་ག་སུམ་སྟེ། ག་ང་ག་གི་གནས་ལ་སྤྱིར་གདམས། སྒྲུབ་ཚུ་ལ་གྱི་
ན་ས་ལ་བྱེ་བྦག་ཏྱ་གདས། སྒྲུབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚ་ན1རྒྱ་ཆེར་ཤད་འོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།
གང་ཟག]་གི་ག་དམས་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། མཚན་ཉིད་ཅན1དེས་བསྒྲུབ་པ་ར་གདམས་འོ། །གཉིས་
པ་ལ་དྲུག་སྟེ། གཞི་རྟེན་བསླབ་གསུམ་ལ༴ཿ་གདས་པ།དབེན་ར་ང་དོན་ལ༴་བསྐུལ་བ། ཉོན་མོངས་
གཉེན་པོརྶ་འདུལ་བ། ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་བསྟེན་པ། གྲག་ཏང་བཟོད་པ་བསྒོ་མ་པ། ཅི་བྱེད་ཆོས་ལ་བརྩོན་

{page_0016.tif"}
པར་བསྟན་པའོ། །སུམ་པ་ལ་བ་ཅོ་ལྔ་སྟེ། ། །དུས་ངན་སྒྱེ་བོ་དང་འགྲོགས་པར་མི་པཟོད་པ། །མངོན་ཤེས་
མེད་པར་གཞན་དོན་འགྲུབ་དཀའ་བ། །རྣམ་གཡང་འདུ་འཛིས་སྒྲུབ་པ་བསླུ་བ། འཆི་དུས་བསྟོངས་པའི་
འཁྱེར་སོ་ཅི་འདུག །ད་རེས་ལེགས་པའི་འ་དུན་མ་པསམཿ་པ། ཕྱི་མའི་ས་ཟིན་ད་ལྟ་དགོས་པ། འཁོར་བའི་
གནས་ལས་ར་བ་ས་དགོས་པ། མ་འཁྲུལ་དོན་གྱི་བ(ཅན་ས་གཟུང་བ། དལ་འབྱོར་གྲུ་བོས་སྲིད་མཚོ་
བརྒལ་བ། ཐར་མ་ཞུགས་ནས་འབད་པ་འདོན་པ། ཀ་ཤས་སྒྱེ་བའི་ཡུལ་ལ་བསམ་པ། །ས་ཀྱི་རླུང་
ཤུགས་ཅིས་ཀྱང་བཟློག་པ། འཁོར་བའི་སྡུག་པསྔལ་བཟོད་གླག་ས་མེད་ར་བ་སམ་པ། དལ་ཁོམ་མེད་པར་
བ་རྩོན་འགྲུས་པསྒྱེད་པ། ཆོས་ལ་བསམ་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ། ར་མ་སྒྲུབ་འི་ང་ཐག་ལ་
བསམས་ཏེ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གོད་འོ། །ས་ག་ཉིས་པའི་བསྡུས་དོན་ནོ། །
དོན་གསུམ་པ་ག]ང་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྒོམ་པ་དོར་བསྟན་པ་
ང་། སྡེ་ཚན་རྒྱས་པར་བཤད་འོ། །དེ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་བསྟན་འོ། །དང་པོ་
ལ་གཉིས་ཏེ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་དང་། དེའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་འོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། །སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོ། །
བྱེ་བྲག་
གི་སྔོན་འགྲོ། ལུས་ལྷར་བསྐྱེད་པ། སྤྱི་བོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོ་མས་པས་ཁྱད་པར་མཆོག་གི་
སྔོན་འ་གྲོ་དགོ1 ས་པ་དང་ཅས་པ་བ་སྟན་འོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་།
རྒྱས་པར་བཤ་ད་འོ། །དེ་ལ་གསུམ་སྟེ། བདེ་བ། གསལ་བ། མི་རྟོག་པའི་ཐབས་ལ་ངོ་སྤྲད་པའོ།དང་པོ་
ལ་བཞི་སྟེ། རྩ་གསུ་མ་ག་སལ་བཏབ། ག]ཏུམ་མོའི་མེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞུ། བདེ་ཆེན་བ་ལ་སེམས་
གཟུང་། ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོ་མས་པ་དང་ཞིས་བདེ་བའི་བས་བསྒོ་མ་པ། བས་ལས་ཐོབ་པའི་འོད་
གསལ་བསྟན་པ། དེ་ལས་ཉམས་ཀྱི་སྒྱེ་ཆུལ་བསྟན་པ། གོམསྭ་ས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་འོ། །གཉིས་
པ་གསལ་བའི་ཐབས་ལ་ལྔ་སྟེ། རྩ་གསལ་བ། རླུང་སེམས་གཟུང་བ། ཡོན་ན་བསྡུ་བ། འོད་སྣང་བསྒོ་མ་པ།
རྟག]ས་ཚད་བསྟན་པ་ང་ལྔ་གསལ་བའི་ཐཔས་བསྒོམ་པ། ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབྱོར། ཡེ་ཤ!ས་དངོས་ཀྱི་ཐབས་
ས་ཐོབ་འི་འོད་གསལ། དེ་ས་ཉམས་ཀྱི་སྐྱེ་ཆུལ། གོམས་ས་ཐོབ་པའི་འཔྲས་བུའོ། །གསུམ་པ་མི་རྟོག་
འི་ཐབས་ལ་ལྔ་སྟེ། ངོ་བོ་མདོར་བསྟན། སྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤ!ད། འོད་ག]སལ་ངོས་གཟུང་། ཉམས་
ཀྱི་སྐྱེ་ཆུ་ལ་
བསྟན། ཡོན་ཏན་འགྲུབ་ཚུལ་བརྗོད་འོ། །ག!ཉིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བས་ཀྱིས་ང་། ངང་ལ་
གློ
ད། བསམ་བརྗོད་བྲལ་ས་འཕང་བ། རང་དལ་གཞག །སྤྲོས་བྲལ་ག་པས་གཟུང་བ། སྣོད་བཅུད་
སྦྱང་། ངང་ལ་གཞག །ལུས་སེམས་གློད། དན་བསམ་དག་ས་སྦྱང་བའོ། །
དོན་གསུམ་པ་རྗེས་ལ་ག་ཉིས་ཏེ། མདོར་པསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པ་ར་བཤ་ད་པའོ། །དེ་ལ་བཞི་སྟེ།
་ཉམ
ས་བོགས་འབྱིན། རྟོགས་པ། འབྲས་བུ། རྒྱས་པར་བཤད་འོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། འབྲེལ་པ་གསུམ་
གྱི་ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན། བདེ་ལོག།གསལ་ལོག །མི་རྟོག་པ་ལོག་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་པྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད།
བཅོས་ཐབ་ས་ངེས་པས་དོ་ན་བསྡུ་འོ་གཉིས་པ་བོགས་འ་བྱིན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ངོ་བོ་མདོར་བསྟན1 པ་
དང་། རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་འོ། །དེ་ལ་གཉིས་ཏེ། ས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ང་། བོགས་འབྱན་
དངོས་པསྟན1 པའོ། །དང་པོ་ལ་ག་སུ་མ་སྟེ། རབ་ལྟ་བས་
བཅོས་པ། འབྲིང་སྒོ་མ་པས་བཅོས་པ། ཐ་མ་སྤྱོད་
པས་བཅོས་འོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཡ་སྟོང་སྙེ་མས་བྲལ་དུ་ལ་བཟླ་བ་དང་། གོལ་སྒྲིབ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོ་ལ་

{page_0017.tif"}
ར་རང་ཤར་འོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། གནད་ཀྱི་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན། རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད།
འཛིན་མེད་ཆེན་པོར་དོན་བསྡུ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་ག༑སུམ་སྟེ། བདེ་བ་གསལ་བ། མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱོན་
ཅན་བཅོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཁམས་འཇ་ག་པ་བསྦུང་བ། འདོད་ཆགས་འཛིན་རྟོག་ཟུང་བ།
འབར་འཇ
ག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འོ། །གཉིས་པ་ལ་ཞི་སྟེ། རིག་པ་ས་སྙིགས་བྱེ་བ། འཛིན1 མེད་
གསལ་ས་འདོན་པ། འཕྲོ་རྒོ་ད་བརྟན་པར་བྱ་བ། ཞེ་སྡང་འཛིན་རྟོག་སྦྱོང་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།
རྟོག་མེད་དབྱེ
ས་སུ་དག་པ་ང་། ཐྱང་རྨུགས་དགྲ་མྦོ་གཞོ་མ་པའོ། །གསུམ་པ་འཛིན་མེད་དུ་དོན་བསྡུ་བ་
ལ་གཉིས་ཏེ། རེ་དོགས་འཛིན་པ་གཞོ ༢་མ་པ་ང་། དེའི་ངང་ལ་གཞ་ག་ཆུལ་ལོ། ། །གསུམ་པ་ཐ་མས་སྤྱོད་པས་
བཅོས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་པསྟན ༢་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་འོ། །དེ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྟ་སྟངས། རྗ་ས།
རྟེན་འབྲེལ་ལོ། །དང་པོ་ལཿ་གཉིས་ཏེ། ཆོས་བདུན་གྱི་རང་བཞིན1 ། ལུས་ག་ནད་འཁྲུགས་པའི་སྐྱོན། མ་
འཁྲུགས་པའི་ཡོན་ཏན། འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་གནད་ཀྱིས་སྦྱིར་བསྟན་པ་དང་། བདེ་བ། གསལ་བ། མི་རྟོག་
པའི་ལུས་གནད་ཀྱིས༔ ་བྱེ་བྲག་གི་ལྟ་སྟངས་བསྟན་འོ། །གསུམ་པ་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཁམས་བསྦུང་།
འཕྲོ་རྒོད་བསྡུ་བ། བྱིང་རྨུག་ས་བས
ལ་པའི་རྟེན1 འབྲེལ་ལོ། །གཉིས་པ་བོགས་འབྱན་དངོས་ལ་གཉིས་ཏེ།
བོགས་འབྱ
ན་གྱི་གནས་ལ་གདམས་ད་བསྟ་ན། ལོག་རྟོག་དགག་པས་ནས་དོར་བསྟན་པ་ང་། སོ་
སོའི་རང་བཞི་ན་རྒྱས་པར་བཤད་འོ། །དེ་ལ་གཉིས་ཏེ། སོ་སོ་དང་སྤྱིའི་བོགས་འཐྱན་ནོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྟེ། བདེ་བ། གསལ་བ།
མི་རྟོག་འི་བོགས་འབྱིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ག་ཉིས་ཏེ། ས་མ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་
ཀློང་དུ་སྠ་བ་དང་། རླུང་སེམས་སྒྱེ་མེད་དུ་སྠ་ས་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྟན་པ་ང་།
ཆིངས་
ལྔ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། བ། ཟློག །དགྲམ། ལ་བཟླ་བའི་ག!ནས་རྒྱས་པར་བཤད་འོ། །
གཉིས་པ་གསལ་འི་བོགས་འ་བྱིན་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ངོ་བོའི་ནས་སྤྱིར་བསྟན། ཁྱད་པར་གྱི་ད་བྱེ་བྲག་ཏུ་
གདམས། གནད་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་མན་ངག་དངོས་བསྟན། ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད། གོམས་ས་
ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་འོ། །གསུམ་པ་མི་རྟོག]་འི་བོགས་འཐྱན་ལ་བཞི་སྟེ། ག]ཙོ་བོའི་ག!ནད། ཆ་
ཤ་
ས་ཀྱི་གནད། ཕྲ་མོའི་གནད། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གནད་བསྟན་འོ། །གཉིས་པ་སྤྱིའི་བོགས་འབྱན་པ་ལ་གཉིས་
ཏེ། བོས་འབྱིན་དངོས་དང་། དེའི་གནས་ལ་གདམས་འོ། གསུམ་པ་རྟོགས་པ་ལ་དགུ་སྟེ། ངོ་བོ་རིས་
མེད་མཐའ་བྲལ། དཔེ་དོན་ས་གསུམ་དོན་ག]ཅིག །རང་བཞིན་བདེ་གཤེག]ས་སྙིང་པོ། ང་ངས་རང་
གསལ་ཟུང་འཇུག ] །ཡུལ་སེམས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག།རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུ་རྗེན་པ། མིང་དོན་དུ་མ་རོ་
གཅིག །གཞི་བྲལ་མ་མ་ཁའ་ལྟ་བུ། བློ་འ་དས་ཆོས་ད་ཆེན་པོར་བསྟན་འོ། །བཞི་པ་འབྲས་བུ་ལ་ག། ཉིས་
ཏེ། ག་ནས་སྐབས་དང་། མཐར་ཐུག།གོ། །ས་གསུམ་པའི་བསྡུས་དོན་ནོ། །
སྤྱི་དོན1 ག་སུམ་པ་བསྟ་ན་བ་ཅོས་ཡོངས་སུ་རྫོག]ས་པའི་བྱ་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ།
གང་གིས་གང་དུ་བརྩམས་འི་ཆུ་ལ་བརྗོ་ད་པ། སྐ་ལ་བཟང་སྐྱེ་བོ་ལ་གདམས་པ། དགོས་ཆེད་སྨོན།པ་
འགྲུབ་པ།ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཚ་ན་གྱི་དོ་ན། ཏོ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་སོའི་བསྡུས་དོན།
པུ་མརཱི་ཀ་
འི་ཕྲེང་པ་ཞེས་བྱ་པ། ཐོས་པ་ད་ང་སམ་པ་དང་། སྒོ་མ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས་རབ་ཀྱི་བློའི་པདྨོ་
འཇུ
མ་པར་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་ངས་རི་ཐོད་དཀར་གྱི་མགུལ་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་

{page_0018.tif"}
སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ང་ཀུན་ཏྱ་པཟང་པོའི་ཁང་བཟངས་སུ་སྦྱར་འོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །།
རྫག]ས་པཉ་ཆན་གྦ་བསརྨ་ག ༢ ཏན་ངལ་ག་སོའ་འ་གྲལཉ་བད་
ར་ཆ་རྣམ༴་པར་ད་ག་ད་ནས་བྱ་བ་བཞུག]ས།
རྒྱ་ར་སྐ་ད་དུ། མ་ཧཱ་སནྨི་མྶ་ན་བ་ཤྲཱནྟ་སྱ་བྲྀཏྟཱི་ར་ཐ་བི་ཤུངྔྷ་ཀ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། རྗོ་གས་པ་ཆེན་
པོ་བསམ་ག་ཏན་ངལ་གསོའི་འགྲེལཉ་པ་ཤིང་རྟ་རྣམ་དག་ཅེས་བྱ་བ། དཔལ་གུན1 ཏྱ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚ་ལ་
ལོ། །གང་གི་རང་ཞིན་གདོ་ད་ས་ཉེ་ར་ཞི་སྤོས་དང་བྲལ་བའི་མཁའ་དབྱིང་ས་ལ། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐུ་
ང་ཡ་ཤེ་ས་རང་བཞི་ན་ཉེ་ར་མཛེས་པ་ང་། །སྣ་ཚོགས་མཛད་པའི་འོད་སྟོང་ཕྲོ་བས་གདུལ་བྱའི་ཞིང་
གི་རྗེས་འགྲོ་བ། །རྒྱལ་པ་སྲས་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཉི་མ་ཀུན་ན་ས་དགའ་བའི་གཅུག]་གིས་མཆོད། །སྐལ་
བཟང་སྐྱེ་པོ་ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། ང་གི་མ་ནས་ངེས་པར་འཔྱུང་འི་ཆོས། །རང་བཞིན་རྫོགས་པ་
ཆེན་པོའི་ཆུལ་དག་ལས། །ཤིང་རྟ་རྣམ་དག་འགྲེལ་འདི་བ་གསལ་བྱ། དེ་ལ ༢ བདེ་བར་ཤེགས་འི་
གསུང་བ་རཔ་པྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོ་ནི། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་
ལ། དེའི་ནས་ངེས་པར་གང་ཟག་ག]ཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་པའི་རིམ་པ་ངེས་པ་ནི། རྗོ་གས་པ་
ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་
ལ་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ར་གཏན་ལ་བ་པའི་ཕྱིར། འདིར་དེའི་འགྲེལ་ས་མན་ངག་གི་
ནས་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལས། རེ་ཞི་ག་དང་པོར་ཕྱག་འཚལ་བ། ག་དོད་མའི་རང་ཞིན་མཁའ་མཉམ་
ག་འི་བྱེངས། ཆོས་མཆོག་མི་ཡོ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་དང་བྲལ། །འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་
ལ། གཞི་རྫོས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་བོའི་གཞི་ནི། སེམས་ཉིད་རང་
བྱུང་གི་ཡ་ཤེས་གཡོ་མེད་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་སྟེ། ངོ་བོ་ལ་དབྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་
དང་བྲལ་བའི་རང་བཞི་ན། སྟོང་ལ་གོ་བྱེད་པའི་མ་མཁའ་ལྟ་བུ། གསལ་ལ་འགྲིབ་པ་མེད་འི་ཉི་ཟླ་ལྟ་
བུ།
ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་འི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་སྟེ། འ་ཁོ་ར་འདས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་ལ་ང་དུང་འཆར་
བའི་ཞིམ་དབྱེངས་སུ་ན་ས་པ་དེ་ལ། རི་ག་པ་རང་ངོ་ཤེས་ས་གཞི་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་དོན་གྱིས་
ཕྱག་འཚལ་འོ། །ཀུན་བྱེད་ལས། ཀྱེ་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་
རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བྱིངས། འ་ཁོར་བ་མི་སྤང་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོག་ས་རིས་མེད། །སྟོན་པ་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་
ལ་འདུད། །ཅེས་པ་ང་དོ་ཧ་ས། སེམས་ཉིད་གཅིག་པུ་ཀུན་གྱི་ས་བོན1 ཏེ། །གང་ལ་སྲིད་དང་མྱ་ངན་
འདས་ཕྲོ་བ། །འདོད་པའི་འབྲས་བུ་སྟེར་བར་བྱེད་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲའི་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞེས་པ་དང་། རིན་ཆེན་འཕྲང་བ་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞ།ག་ང་། མར་ལ་མར་ནི་རྗེ་ས་ཞུག་ས་
ལྟར། །རང་གི་རང་རིག་ཡ་ཤེས་ནི། །ལེག!ས་མཐོང་གང་ཡིན་དིར་ཕྱག་ཡིན། །ཞེ་ས་གསུངས་སོ། །
བཅོས་པ་ར་དམ་བཅའ་བ་ནི། རྒྱལ་པའི་དགོངས་པ་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་གང་། །སོ་སོ་རང་རིག་ཡ་ཤེས་
རྟོགས་བྱའི་ཕྱིར། །རྒྱུད་ལུང་མན1 ངག་སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་བཞི་ན་བཤད་

{page_0019.tif"}
ཀྱིས་ཉོན། །དེ་ལ་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །མན་ངག་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པས། དེའི་དོན་རང་
གིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལྟར་ཕྱི་རབ་ས་ཀྱི་དོ་ན་དུ་བརྗོད་ར་པྱ་སྟེ། དོན་འདི་ནི་དུས་ག་སུམ་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཡིན་འི་ཕྱིར་རོ། །སྡུད་པ་ལས། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མ་བྱོན་ཕྱོགས་བཅུར་གང་
བཞུགས་པ་གུན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དི་ཡིན་གཞ་ན་མ་ཡིན། །ཞེ་ས་སོ། །དེ་ཉིད་ཀྱང་ཡུམ་ལ་པསྟོད་
པ་ལ
ས། སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་བ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སོ་སོ་རང་
རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །འདིར་རྗོས་པ་
ཆེན་པོ་སྟོན1 པ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ས་ཅི་བྱ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏྱ་ཕྱིན་པ་ཉིད་རྫོགས་པ་ཆེན1 པོ་
ཡིན་ཏེ། དུས་ག་སུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རིག་འི་ངོར་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཀུན་བྱེད་ལས། ཀྱེ་ད་ནི་
མ་བཅོས་ཇི་བཞིན་སྙིང་བོ་ལ། །སྒྲོ་འདོ་ག་ས་མྐུར་འདེབས་དོན་ལས་ཀུན་འདས་
ཏེ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ང་ལས་བྱུང་བས་ན། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཞེས་ངེས་པར་སྟན་པ་ཡིན། ཞེས་སོ། །དེ་
དག་གིས་ཕྱོག་ས་དང་པོ་བསྟན་བཅོས་བརྩམ་པ་ལ་འཇུག]་པའི་རྒྱུ་བསྟན་ཏེ། །ད་ནི་ལུས་ཉིད་བཤད་པ་ལ་
མདོ་དང་། རྒྱས་པར་བསྟན་པ་གཉིས་ས། དང་པོ་ན་ག་གི་ལུས་ཀྱི་སྡོམ་བསྡུ་བས་མདོར་བསྟན་པ་ནི།
རི་རྩེ་ནགས་ཁྲོད་མཚོ་གླིང་ལ་སོགས་པ། །དུས་བ་ཞི་གནས་དང་ཐུན་པའི་གནས་དག་ཏུ། ། །རྩེ་ག]ཅིག་མི་
གཡོ་ཞི་བའི་ཏ་ང་འཛི
ན་ནི། །འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་བསྒོམ་པར་བྱ། །གནས་དང་གང་ཟ་ག་ཉམས་སུ་
བླང་བྱའི་ཆོས། །རྣམ་གསུམ་རང་བཞིན་དག་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་དུས་
ཞི་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ། ཟབ་མོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཉམ་ར་ཞག་པས་འགྲུབ་པར་ངེས་
པ་ང་། ག་ང་དུ་བསྒྲབ་པའི་གན་ས་དང་། གང་གིས་བསྒྲུབ་ས་འི་གང་ཟག་དང་། ང་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་
དང་ག་སུམ་གྱིས་ཆོ་ག༑ རྫོགས་པར་འགྲུབ་པ་ན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་རྣམ་པར་ཞག་འོ། །ད་ནི་དེ་དག1 གི་རིམ་པ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས། ཕྱོག་ས་དང་པོ་གང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གན་ས་ལ།ས། དུས་ཞི་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྟན་
པ་ནི། དང་པོ་གནས་ནི་དབེན་ཞིང་མས་དག]འ་ར། །དུས་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དག]་དང་མཐུན་པ་སྟེ། །
དབྱར་ནི་གངས་དང་རི་རྩེ་ལ་སོགས་ར། །སྨྱུག་མ་འོད་མ་འཇ་ག་ཁང་ལ་སོགས་པ། །བསིལ་སར་བསིལ་
ང་ནང་དུ་བསྒོ་མ་པར་བྱ། །སྟོན་ནི་ནགས་ཁྲོད་རི་ངོགས་བྲག་རྫོ་ང་སོས། །བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པའི་
གན།ས་ང་ང་བུ་རུ། །ས་གོས་སྤྱོད་མ་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱ། །དགུན་ནི་ནགས་ཁྲོད་བྲག་ཕུག་ས་ཁང་
སོག]ས། །འ་བའི་ག།ནས་ང་དྲོ་བའི་ས་ཕྱོག་ས་སུ།ཟས་གོས་མལ་ཆ་ལ་སོགས་རྗེས་མཐུན་བྱ། །དཔྱིད་
ནི་རི་ང་ནགས་འདབ་མཚོ་གླིང་སོགས། ། །བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ར་རྗེས་མཐུན་ཁང་པ་རུ། །ཟས་གོས་སྤྱོད་
ལམ་མཐུན་པ་ཤིན1 ཏུ་ཅེས། །འདི་དག་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཇད་པའི་དུས་ཞི་
རྣལ་འ་བྱོར་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཟབ་མོ་ལས་པྱུང་བ་བཞིན་ཏེ། དབྱར་ནི་མེའི་དུས་ཏེ་ཕྱི་ན་ང་གི་འབྱུང་བ་ཀུན་དྲོ་
བས་ག་ནས་དང་སྤྱོད་མ་བསིལ་བར་བསྟེན་ཅིང་། སྟོན་ནི་རླུང་གི་དུས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་འཔྱུང་བ་ཀུན་སྨིན་
ས་ད་ས་གསལ་ཕྱེད་པའི་གནས་ང་སྤྱོད་མ་སྟན་པར་བྱ་ལ། དགུན་ནི་ཆུའི་དུས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་
འབྱུང་བ་ཀུན་བསིལ་བས་ག།ན་ས་ང་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་དྲོ་བ་བསྟེན1 ཅིང་། དཔྱིད་ནི་སའི་དུས་ཏེ་ཕྱི་ན1 ང་གི་
འབྱུང་བ་ཀུན་བསྒྱེ
ད་པར་ཕྱོགས་པ་ས་བསིལ།ཿ་དོད་སྙོམས་པའི་གནས་དང་སྤྱོད་མ་ག་ཅེས་ཏེ། ཕྱི་ནང་རྟེན་

{page_0020.tif"}
བྲེལ་གྱི་འཁོར་ལོ་གཉིས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དུས་འཁོར་ས། ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོ་ལ་དེ་བཞིན1 ནང་། ཞེས་
གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ན་ས་གང་ལ་ཤིས་པ་ག་ན1 ས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ནི། ཕྱི་ན1 ང་རྟེན1 འབྲེལ་གཅིག་
བས་དེ་ཕྱིར་རོ། །
ཡིད་འོང་དབེན་ལ་ཉམས་འི་གན་ས་ལ་བརྟེན། །རི་རྩེ་ཤེས་པ་དངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ས།
ཐྱང་བ་ག་སི
ང་བའི་གན་ས་དེ་བསྒྱེད་རིམ་ཤིས། །གངས་ཁྲོད་བསྒྱེད་རིམ་ག]སལ་ཞིང་རིག་པ་ས། །ལྷག་
མཐོང་སྒོམ་པ་འི་གནས་ཡིན1 ར་ཆད་ཉུང་། །ནགས་ཁྲོད་ཤེས་པ་གནས་ཤིང་སེམས་ག་ནས་སྐྱེ། །ཞི་
ནས་སྒོམ་པའི་གནས་ཏེ་བདེ་ཤས་ཆེ། །བྲག་རིའི་དྲུང་ནི་མི་རྟག་སྐྱོ་ཤ]ས་ཆེ། །དངས་ལ་བྱིན་ཆེ་ཞི་ལྷག་
ཟུང་འབྲེལ་འགྲུབ། །ཆུ་བོའི་འགྲམ་ནི་བློ་སྣ་ཐུང་བ་སྟེ། །ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་གསར་དུ་སྐྱེ་ར་བྱེད། །དུར་
ཁྲོད་བྱིན1ཆེ་དངོ་ས་གྲུབ་མྱུ་ར་བ་སྟེ། །བསྐྱེད་རྫོ་གས་ག་ང་ལའང་ཆོག་ཏུ་ཤིས་པར་ག་སུངས། ནས་འདི་
དག་ཀྱང་ས་ང་བོ་པ་ང་ར་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དག་གིས་ཇི་སྐད་སྨོསྭ་
པའི་མཚ་མས་སྤྱོད་ཤེས་པ་བསྟེན་
ན། ལྟ་བ་དང་སྒོམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གོང་འཕེལ་དུ་འ་གྲུབ་སྟེ། ག1 ནས་དེ་
དག་གི་ཡོན་ཏ་ན་མ་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ཤ་ར་འི་ཕྱིར་རོ་གང་ཐག་རང་གི་ཉམས་ད་ང་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་
པར་བྱ་བའི་གནས་བསྟེན་པ་ནི། གྲོང་དང་ཚོང་དུས་ཁང་སྟོང་ཤིང་གཅིག་སོགས། །མི་དང་མི་མིན་འབྱུང་
པོ་རྒྱུ་བ་ནི། །ལས་དང་པོ་ལ་ག་ཡེང་ཞིང་བར་དུ་ག]ཅོད། བ་རྟན་པ་རྣམས་ལ་གྲོས་ཏེ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས། །
ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་རྒྱལ་འགོང་ན1 ས་ས་ནི། །སེམས་འཆུ་བས་ཞེ་སྡང་རྟོག་ཚོགས་སྐྱེ་བ་སྟེ། །ས་ཕུག་ལ་
སོགས་བསེན་མོའི་གན་ས་རྣམས་སུ། །འདོད་ཆགས་སྐྱེ་ཞིང་བྱིང་རྒོད་ལྷག]་པར་ཆེ། །ཤིང་ག]ཅིག་ལ་སོགས་
མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ང་། །བྦག་དང་རི་སྣ་དམུ་བཅན1ཐེའུ་རང་ནས། །སེམས་འཆུ་བ་ས་རྐྱེན1དང་བར་ཆད་༢ /
མང་བར་འདོད། །གདོལ་བ་ཀླུ་གཉན་ས་དག་གན་ས་པ་ནི། ཚོ་འགྲམ་ནེའུ་གསེང་ནགས་ཁྲོད་སྨན་
ལྗོས་སོས། །ཡིད་དག]འ་མེ་ཏོག་ལྗོན1ཤིང་བརྒྱན ༢་པ་ནི། །དང་པོ་དག]འ་ཡང་ཕྱིས་ན་ས་བར་ད་ང་།།
དེ་ལ་འཇི་ག་རྟེན་པའི་ལྷ་དྲེ་མ་རུངས་པ་ག་ན་ས་པས། དེ་དག་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉམས་བརྟན1 ན་ས་སྤྱོད་
པ་བྱེད་པའི་ག!ནས་ལས། ལས་དང་པོ་པ་བསྒོམ་པ་ང་རྒྱུན་དུ་ག]།ནས་བཅས་ནས་འདུག་ཏུ་རུང་བ།ནི་མ་
ཡིན་པས་དོར་ར་པྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །ལྟག་ཏུ་གནས་པ་ནི་ལྷ་བཙན་དང་། ཀླུ་སྨན་ད་ང་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་
དགའ་བའི་མི་མ་ཡིན་གནས་པའི་ར་བ།ཟང་སྟེ། མཐུན་རྐྱེན1 འགྲུབ་ཅིང་འག།ལ་རྐྱེན་མི་འཔྱུང་བར་
སྲུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ནས་བརྟག་པ་ནི། དོར་ན། གན་ས་ངདམསལ། །འདྲིས་
ཤིང་མི་དགའ་དངོས་གྲུབ་ཆུང་བའི་ས། །དང་པོར་འཇིས་ལ་མི་དགའ་འདྲིས་ཤིང་དགའ། །བྱིན་
ཆེ་
དངོས་གྲུབ་མྱུར་ལ་བར་ཆད་མེད། །དེ་ལས་ག!ཞན་ཀུན1 བར་མ་ཕན་གནོད་མེད། །འ་དི་ནི་གནད་
གལ་པོ་ཆེ་སྟེ། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དུ་བརྟག]ས་པས་ཤེས་ར་ངེས་སོ། །དེ་ཕྱིར་ག]ནས་ལ་བརྟེན་ན་ས་ན་ང་གི་སེམས་
འགྱུར་ཞིང་། །དགེ་བའི་སྦྱོར་བ་འ་ཕེལ་འ་གྲིབ་གཉིས་ཡོད་ས། །ས་ན1 ས་བརྟགས་པ་ཤིན་དུ་གཅེས་པར་
གསུངས། དེ་ཡང་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལས། །ནས་ཀྱི་ཚན་ཉིད་ལ་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ་བ་ང་མི་
འཕེལ་བ་ཉིས་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེས་འཔྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །ད་ནི་ལས་བཞི་གན1 ས་ཀྱི་རིམ་པ་མདོ་ར་བསྡུ་
བ་ནི། དེ་ཡང་བ་སྡུ་ན་ས་ཞིའི་གནས་ཀྱང་བཞི། །ཞི་གན་ས་ཡིད་ནི་ལྷན1གྱིས་འཛིན་པ་སྟེ། །རྒྱས་
ས་ཡིད་དགའ་གཟི་བརྗིད་དངས་ང་ལྔན། །དབང་ནས་ཡིད་འཕྲོག་ཆགས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། །ག་
14

{page_0021.tif"}
གནས་སེམས་འཚུས་འ་ཇིགས་ང་ས་སྐྱེ་པར་བྱེད། །དབྱེ་ན་རྣམ་གྲངས་དཔག་མེད་མཐའ་ལས་འདས། །
དིར་ནི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བའི་ག་ན1 ས་མཆོག་སྟེ། །གཞ་ན་རྣམས་ཡི་གེས་འཇིགས་ནས་མ་ཐྲོས་སོ། །ཕྱིའི་ཡུལ་
དུ་སྣང་བའི་གནས་རྣམས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་ཞིའི་དབྱིངས་སུ་ནས་པ་ལ། ཞི་བ་འི་ན1 ས་ནི་སེམས་རང་
བཞིན1 གྱིས་ཕེབས་ལ་མི་ཏོག་འི་ཏིང་ངེ་འ་ཛིན1 ངང་གིས་སྐྱེ་བའོ། །རྒྱས་པའི་གནས་ནི་ས་ཕྱོགས་གཟི་
བརྗིད་ཆེ་ས་སེམས་དགའ་ས་གཡ་ང་བ་འོ། །དབང་གི་གནས་ནི་ཡིད་ལ་འདོད་ཆགས་སྐྱེད་པར་བྱེད་
འོ། །དྲག་པོའི་ནས་ནི་འཇིག!ས་ལ་ཿ་བག་དྲོ་བ་སྟེ། །དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ང་། གྲུ་ཞི་ང་། ཟླ་གམ་ང་།
གྲུ་གསུམ་དང་། ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་ང་། ལྗང་ནག་ཤ!ས་ཆེ་བ་སྟེ། དེ་དག་
ཀྱང་ཞི་བའི་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་ན་བཅུ་དྲུག་ས། ཡང་དབྱེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་དེ་སྤྲོས་པས་ཆོག་གོ]། །
འདིར་ནི་ཞི་འི་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཕེལ་བ་ལ་རྟེན་ར་ག་དམས་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་དེར་བྱ་བ་
བཀོད་པའི་རིམ་པ་ནི། ཞི་བའི་ག]ནས་དེར་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་ཡ་ང་། །དབེན་ལ་ཡིད་འཛིན་བཀོད་ར་
འཆམས་པ་སྟེ། །ཕྱོག་ས་ཕྱེད་མཐོངས་ག!སལ་ཆེ་བ་རཔ་ཏུ་ཤིས། །དེ་ལ་བསམ་ག།ཏན་གྱི་ཁང་བུ་ཕྱོགས་ཕྱེད་
ལ་མཐོ
ངས་གསལ་བ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ངང་གིས་སྐྱེ་ཞིང་བར་ད་ཉུང་བའོ། །ཁྱད་པར་དུ་ཉིན་མ1 ཚན་གྱི་
དགེ་སྦྱོར་ཐ་དད་པས་དེའི་ན་ས་བསྟན་པ་ནི། མཚན་མོའི་རྣལ་འ་བྱོར་མུན་ཁ།ང་འཁོར་མ་སྟེ། ། །མཐོ་སར་
ཁོ་ར་ང་ནང་དུ་ལྟེ་འི་ཚུལ། །བྱང་དུ་སྔས་གཏད་མྱ་ན་འདས་གཟིམས་བཞིན། །ཉིན་མོའི་ག1 ནས་ནི་
སྣང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །ངས་དང་ཆུ་འབབ་ན་ས་དང་ཡུལ་ལ་སོགས། །ཁྱ་མས་ཀྱི་མཐོངས་ག་སལ་ཆེ་
ཞིང་ནམ་མཁའ་ཡང་ས། །སེམས་ག1 སལ་ས་ལ་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ར་བྱ། །ཕྱོགས་པའི་དུས་སུ་མུན་ཁང་
འཁོར་མ་བྱ་བ་ནི། ཁ་ཅིག་ཉི་མ་
འཁོར་ལོ་ལྟར་འདོད་ཀྱང་གྲོ་འདུག་རབ་ཏུ་མི་བདེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །
འདིར་ནི་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོར་ཁང་ཉིད་རིམ་གྱིས་བསྐོར་འི་སྒོ་ཤར་དང་ལྷོ་ང་ནུབ་ན་ས་འཇུག་པར་
བྱ་སྟེ། ལྟེ་འི་ཕྱོག]ས་རེ་ལ་དོམ་རེ་མདའ་རེ་བྱས་ལ། སྒོ་ནུབ་ཏུ་བྱས་ཏེ། འཁོར་ཁང་གི་བསྐོར་བ་ན་ང་མ་
དེ་སྒོ་
ལྷོར་སྟན་པའི་ཕྱིར་འཁོར་ཁང་ཤ!ར་དུ་སྒོ་བསྟན་པའི་ཕྱོག་ས་བཞིའི་ཐད་དྲང་ནས་སྐར་ཁུང་བཞི་«་
བཞི་བཏོ
ད་པས་དུས་ག!ཞ་ན་དུ་སྣང་བ་གསལ་ཏེ། བསྐོར་བ་ལ།སོགས་དགོས་འང་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཡིན། 
ནོ། །ནང་དུ་ཡང་དག།འཇོག་ཙིང་གནས་པའི་ཚེ་བཀག་ནས། བྱང་དུ་སྒོ་དང་ཁ་བལྟ་ར་བྱས་ལ་སྒོམ་
པར་བྱའོ། །ཉིན་མོའི་ག་ནས་ནི་འ་ཁོར་ཁང་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ཕྱེད་ཕྱི་བས་ལྷོར་བལྟ་བ། མཐོས་ག]སལ་
རབ་ཏུ་ཆེ་བར་བསྒོམས་པས་ཏིང་ངེ་འ་ཛིན་མཆོག]་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེར་ཞི།ནས་ཐུན་མོང་བའི་གནས་བྱ་
བ་ནི།། ཞི།ས་དུས་སུ་དབེན་ང་ར་བས་བསྐོར། །ང་གིས་སེམས་གནས་སྐྱེ་བའི་གནས་ལ་ཤིས། །
ལྷག།མཐོང་དུས་སུ་མཐོངས་ག]སལ་ངས་པ་གཅེས། །རྒྱུན་དུ་ཡིད་དགའ་དུས་དང་ཐུན་པར་བྱ། །དབེན་
ང་དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིའི་གང་རུང་ཅིག་གི་ཆ་ལ། དབྱེ་ཐང་ས་ཡངས་ཕྱམ་གྱིས་འོང་འི་མཐའ་
ཤིང་ལ་སོག]ས་པའི་ར་ས་སྐེད་ནུབ་ཏུ་བསྐོར་ས་ཞི་གནས་ངང་གིས་སྐྱེ་བའོ། །ས་ཕྱོགས་དེའི་མཐོ་སར་
ཁྲི་ཆུ
ང་དུ་རྒྱང་རིང་པོ་མཐོང་ས་ལ་འདུག་པས་ལྷག་ཐོང་ང་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞི་ལྷག་སྒྱེ་འི་ས་
ཕྱོགས་བསྟན་པ་ནི། །གས་རོང་ལ་སོགས་མའ་ཞིང་འཐིབས་པ་ནི། །ཞི་ནས་གནས་ཡིན་གང་ས་སོགས་
ཐོ་ས་ཉིད། །ལྷག།མཐོང་གན1 ས་ཡིན་བྱེ་བྲག་ཤེས་པ་གཅེས། །ཕྱོགས་ག]ང་ཞིག་གནས་ལ་ཤིང་ནགས་ང་

{page_0022.tif"}
བྲག་རི་སྐལ་ལ་སོགསྭ་པ་སྟེ་ཡིད་ནང་དུ་གནས་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཞི་ནས་ཀྱི་དོན་བསྒོམ་ར་ཤིས་ལ།
ཕྱོགས་ཐོ་ཞིང་རིག་པ་ས་ཡངས་ཕྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མཐོང་གི་གནས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །།ད་ནི་ཇི་
སྐད་ཤད་པའི་གནས་ལ་བླང་དོར་ཤས་པས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། མྭདོར་ན་ས་ཕྱོགས་ང་ནི་དབེན་ཁང་ཉིད།།
གང་
ར་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ས་བློ་སྣ་ཐུང་། །ཏིང་འཛིན་འཕེལ་བས་གེ་ལ་སྦྱོར་པའི་ནས། སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་
གནས་དང་ཚུངས་པས་བསྟེན། །གང་དུ་གནས་པས་གེ་འགྲིབ་ཉོན་མོངས་འཕེལ། །རྣམ་གཡང་འདུ་
འཛི་
ཚེ་འ་དིའི་དབང་གྱུར་ན། །ལས་ངན་བདུད་ཀྱི་གནས་ཏེ་མཁས་ས་སྤང་། །འདི་ག1 ང་བྱུང་
དྨས་ག]་སུངས་དེའི་ཕྱིར། །ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་ཤ1 ས་པར་བྱ། །དེ་ལ་ཕྱོགས་དང་གནས་ཁང་གང་དུ་
དགེ་བའི་ཆོས་གོང་ངུ་འཕེལ་ཞིང་། དད་པ་དང་ངེས་འབྱུང་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་དེ་ནི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་གནས་དང་འདྲ་བས་བསྟ་ན་པར་བྱ་ལ། གང་དུ་རྩོད་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་འ་ཕེལ་ཞིང་ཚེ་དིའི་རྣམ་
ག]ཡང་ང་འདུ་ཛི་འ་ཕལ་བ་དེ་ལས་ང་ན་བདུད་ཀྱི་གནས་སུ་ཤེས་པས་སྤང་བར་བྱ་སྟེ། སློབ་དཔོན་
ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མན་ག་ལྟ་འི་རྫོང་ཕྲེང་དུ། ཆོས་བྱེད་པ་ལ་ནས་ཀྱང་ལ་ཆེ་ས་གོང་
དུ་དགེ་བ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་པ་གྲུབ(་ན་དེ་ས་ལྷག་པ་གཞན་དུ་མི་རྙེད་པས་བསྟན་པ་ལ་གདམས་
འོ། །གང་དུ་རྩོད་པ་དང་མི་གེ་པ་འཕེལ་ན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ས་སྤང་བ་ལ་འབད་དོ་
ཞེ་ས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་བཞིན་ཉེ་པར་ཞི1 བའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ཆུ་གཙང་དཀའ་ཐུབ་དཔལ་གྱིས་ཉེར་
ཚོ་ཞིང་། །ཚེ་འདིའི་རྣམ་ག]ཡེང་དུ་འ་ཛི་ཀུན་སྤངས་ནས། །ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉིད་བསྒོམ་ར་
ཤོག །སྣ་ཚོགས་འཆར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལ་ནས། །འཁོར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ར་བ་ཀུན་སྦངས་ཏེ། །ཐར་
པ་ཞི་
བ་བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་གན1 ས། །མྱང་ངན་འདས་ཆ་ལ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །དིང་སང་འགྲོ་ལ་དག་
འདྲས་ཕན་པ་མེད། །དུས་ངན་འཁོར་དང་འ་ཇིག་རྟེན་སྣང་བ་ང་། །ཚེ་དིའི་རྣམ་གཡ་ང་འ་དུ་འཛི་ན་
སྤངས་ཏེ། །སྤས་ཡུལ་རིན་ཆེན་སྒོ་བཞི་འབྱེད་ར་ཤོག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་
པཿ་ཤི་ང་རྟ་རྣམ་དག་
ས། ཏིང་འཛི་ན་བསྒོ་མ་པའི་ས་ཕྱོག!ས་བསྟན་པ་སྟེ་རྡོ་རྗེ་འི་གནས་དང་པོའོ།།
ད་ནི་གང་གིས་སྒོམ་པའི་ང་ཐག་བསྟན་པ་ས། མཚ་མས་བཅད་རྒྱ་ང་ལྡན་པ་སྣོ་ད་ཀྱི་འཛི་ག་
རྟེན་བཤ་ད་པ་ནི། གཉིས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་ཀྱང་། །དད་བརྩོན་ངེས་འབྱུང་སྒྱོ་ཤ]ས་དང་
ལྡན་ཞི་ང་། །འཁོར་ས་སྐྱོ་ལ་ཐར་པ་དོན་དུ་ག]]ཉེར། །ཚེ་འདི་བློས་བཏང་ཕྱི་མ་བྱང་ཆུབ་འདོད། །རྣམ་
ག་ཡེང་འདུ་འ་ཛི་རྒྱང་བསྲིངས་ཉོན་མོངས་ཆུང་། །ཁོང་ཡངས་སྤྲོ་རིང་དག་སྣ་ང་མོས་གུས་ཆེ། །པསྟན་ལ་སྲི་
ཞུར་ལྔ
ན་པ་དེ་དག!་གིས། །།ཐར་པ༐འི་མཆོག་སྟེ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ(་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དད་བརྩོན་ངེས་འབྱུང་དང་
ལྡན་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ས་དང་འདྲ་ས་མེད་པའི་ཐབས་མེད། འཁོར་ར་སྐྱོ་ཤ]ས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་
འཇུག་སྒོ་ཡིན་ས་ཐར་མ་སྙག!་པ་ལ་དགོས། ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་དང་ལྡན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་བོན་
དང་འ་དྲ། ཚེ་འདི་བློས་བཏང་གི་ཞེན་ལོག་ནི་འཁོར་བ་ས་ངེས་པར་འ་བྱིན་པའི་ཐབས་སུ་འཀྱུར། ན་
གྱི་བྱང་ཆུབ་འདོ་ད་པ་ནི་རྐྱེན་ག་སུམ་གྱི་ཆུ་ལུད་དང་དྲ། འ་དུ་འཛི་ཉོན་མོངས་ལས་དབེན་པ་ནི་འགལ་
རྐྱེན་ང་ལོག་གི་གདམས་ངག་ཏུ་ར། དག་སྣང་མོས་གུས་ང་ལྔན་པ་ནི་དགེ་འི་ལོ་ཐོག་གོང་འཕེལ་
གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། བློ་བརྟན་སྦི་ཞུ་དང་ལྔན་པ་ནི་ཐར་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་སྨིན་པར་བྱེད་པས་
16

{page_0023.tif"}
ན་སྣོད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞ1 ན་ཡ་ང་། ཀུན་བྱེད་ས། ད་དང་དམ་ཚིག་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བ་
ང་། སྙིང་རྗེ་ཡི་ང་སྐྱོ་དང་ཡིད་ལྡོག་མེད། །ལུས་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་བྲན་ང་འཁོར། །ག]ང་ལའང་མ་
ཆགས་ད་ད་དང་དགའ་ས་འབུལ། །འདི་དག་ད་དང་དམ་ཚིག་རྒྱ་ཡིན་པས། །སྙིང་པོའི་དོན་ང་ལྔན། 
པ་སྦྱིན་པར་བྱ། །ཞེ་ས་སོ། །ཞར་ལ་སྤང་བྱའི་སྣོད་རྐྱང་དེ་ཉིད་ལས། །བྣོད་མིན1 ལོག]་པའི་གང་ཟག]་བ་སྟན་
པ་ནི། །གྲས་དང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང་། །ང་རྒྱལ་མ་པ་མི་བཀུར་ཡིད་ཐུང་ལྡོག །
འཕྱར་ཞི་ང་རྫས་དང་དད་པར་མི་ལྡན་ཏེ། །རང་ཚོ
ད་ཉམས་ལེན་ཅན་བས་འདོད་པ་དང་། །བསྟ་ན་པ་
ཡོངས་ལ་འཕེལ་ཞི་ང་མི་མཐུན་ཞིང་། །སྒྲོ་སྐུར་དག་གཞ་ན་ག]ནོ་ད་སེམས་བསྒོམ་པ་སྟེ། །དི་ལ་མི་
བསྟན་མཆོག་ཏུ་གསང་བར་བྱ། ཞེས་སོ། །སྣོད་དང་ལྔན་ས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཆོས་བ་སྟན(་པ་ནི། དམ་འི་
བླ་མ་རབ་ཏུ་མཉེས་བྱས་ཏེ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་རང་གི་སེམས་སྦྱངས་ཤིང་། །ཁྱད་པར་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་
པོའི་མན་ངག་ལ། བརྩོན་ལ་རྒྱུན་རིང་སྒྲུབ་པས་ཉིན་མཚན་འདའ། །ཐ་མལ་ཕྱོས་སུ་སྐད་ཅིག]་མ་ས་
པར། །གང་ཟག་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་ནན་ན་བྱ། །དེ་ལ་ཐར་པའི་སྒོར་བླ་མ་དམ་ས་ཇུད་པའི་ཕྱིར།
དངོས་གྲུབ་འདོད་པས་བླ་མ་ཉེས་པར་བྱས་ལ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་དང་བསྟུན་རྒྱུད་སྙིང་པོར་སྒྲུབ་པས་
མ་ཡེངས་པར་ནན་ཏན་བྱ་སྟེ། ལ་འབྱུང་ཞི་ཟད་པའི་རྒྱུད་ལས། དངོས་གྲུབ་འདོད་པའི་དད་པ་
ཅན། །དངོས་གྲུབ་བླ་མ་མཉེས་ལས་འབྱུང་། །དེ་ས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མ་མཆོད་ལ་ཡང་
དག་བརྩོན། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ཐར་ལམ་གྱི་ག]ཞི་འདིངས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རིག་པ་
འཛིན། །སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་དག་དང་མ་འགལ་ར། །།ང་རྒྱུད་སྡོམ་ཞི་ང་གཞ་ན་ན་ཅི་འགྲུབ་ང་། །ཅིར་
སྣ
ང་ཐར་པའི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ར་བྱ། །དེ་ལ་གང་ནས་བསྒྲུབས་ཀྱང་སྡོམ་པ་གསུམཿ་ལ་བསླབ་སྟེ། ཉན་ཐོས་
ཀྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པ་དང་། བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་གྲངས་
མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ན་འ་དོད་ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའི་སྡོམ་པ་ལ་བསླབ་པ་ང་། ཆེ་ག]ཅིག་ལ་
སོགས་ར་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་འདོད་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམས་པ་ལ་གནས་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་ཡོན་
ཏན་གྱི་རྫས་ཡར་ལྡན་དུ་དུ་ཞིང་མིང་གི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་ག]ནས་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་ཁྲིམས་དི་གསུམ་རྟེན་
དུ་གསུངས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་གྱིས། ཁྲིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །ཡོན་ན་གུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལག!ས་
པར་གསུངས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་སྤྱིར་རྣམ་གྲོལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་སྡོམ་པ་ཐོབ་དགོས། སྡོམ་པས་
མ་བསྡམས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ར་མ་དགེ་བ་སྟེ། འཁོར་བའི་གནས་ལས་འདའ་མི་ནུས་སོ། །དེ་ལ་སོ་
ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ལམ་མ་ནོར་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ར་སྒྲུབས་ན་ཉན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ས་འཁོར་
བར་མི་འཁྱམ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པས་གྲངས་མེད་གསུམ་ན་སངས་རྒྱ། སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་ས་ཚེ་ག1 ཅིག་ན་
སངས་རྒྱའོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ཡང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས། སྡོམ་པ་མེད་པ་ལ་བསོད་ན།མས་ང་ལྟུང་
བ་ག་ཉིས་ཀ་མེད། ཞིང་མེད་ན་སྟོན་ཐོག་ང་སད་སེར་གང་ཡང་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་སྡོམ་པ་
གསུམ་གྱི་གོ་དོན་བཞག་ན། སེམས་ཉོན་མོངས་མི་དགེ་ས་མ་སྦགས་པར་སྡོམ་ས་སོ་ཐར། གེ་བ་རྒྱུན་
ཆགས་ཀྱི་གཞ་ན་དོན་བྱེད་པས་བྱང་སེམས། ར་ང་གཞ1 ན་ལྷ་དང་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་གསལ་བས་དོན་གཉིས་
ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱེད་ཅིང་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བསྒྱུར་པ་གསང་སྔགས་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡོམ་འོ། །དེ་དག་
17

{page_0024.tif"}
ཀྱང་གནོད་པ་གཞི་བཅས་ས་ལོག་པ། ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ། ག་མཉམ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙིག་གི་ང་ལས་མི་
འདའ་ར་སྤྱོད་པའོ། །གང་ཟག་ཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་སྣ་ཚོས་མ་སྣ་ཟིན་གྱི་
པར་སོ་ཐར་བསྤུང་།
དེ་ནས་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་མ་སྐྱེས་ཀྱི་པར་པྱང་སེམས་བསྲུང་། དེ་ནས་སྔགས་འབའ་ཞི་ག)་
བ་སྤུང་ཟེར་བ་མི་འ་ཐད་དེ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་དུས་ས་སྡོམ་པ་སུམ་ལྡན་
དུ་པྱས་ནས་ལམ་བསྒོ་མ་སྟེ། ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པ་ནི། །ཡང་དག་
ཉིད་དུ་གཟུང་ར་གྱི། །ཞེས་པས་གནོད་དོ། །ཁ་ཅིག་གནས་འགྱུར་དུ་བསྦུང་ཟེར་ཏེ། ཟངས་རྡོ་བཞུ་བ་
ལ་ཟངས། རག་རྡོ་བླུགས་ན་ར་གན། ཞ་ནེ་བླུགས་ན་འཁར་
ར་འགྲོ་བ་བཞིན། ང་མ་ཐོབ་ན་འོག་མ་
ནས་འགྱུར་ཏེ། སྔག་ས་གཅིག་པུ་བསྲུངས་པ་ཆོག་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དམ་པ་དང་པོའི་རྒྱུད་ས།
ཁྱད་དུ་སོད་པ་ནི་རང་བཞིན་ཞེ1 ས་འོག་མ་ཁྱད་དུ་ག]སོད་ན་ལྟུང་བར་གསུང་ཞིང་། སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་
བསྲུང་ར་བཤ!ད་པས་ནོད་དོ། །ལ་ལ་བག་ལ་ཞ1 ར་འདོད་འང་མི་འདོད་དེ། ཡར་ཞའམ་མར་ཞ་སྟེ་
སྡོ
མ་གསུམ་ཚན་ཉིད་སོ་སོར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྫ་ས་ལྡོག་མས་ཅད་གཅིག་པར་འ་དོད་པའང་མི་
འཐད་དེ། དང་པོ་རྒྱུ་ཚོགས་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པ། ར་དུ་འ་ག་ལ་བར་མི་ནས་པ། ཐ་མ་སྒྲུབ་སྡེ་ག]ཅིག་
པ་སྟེ་ཆོས་ག་སུམ་ཚང་ས་རྗས་ལྡོག!་དང་སྔ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུ་གཅིག་པ་མེད་དོ། ལ་ལ་གཏོང་ཐོབ་ཏུ་
འདོད་ང་མི་འཐད་དེ། གོང་མ་ཐོབ་པས་འོག་མ་གཏོང་བར་བཤད་པ་གང་ན་འང་མེད་དོ། །འོ་ན་ག་ང་
ཞེ་ན། གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་སུམ་ལྡན་དུ་བསྤུང་བ་ལ། ། རང་ལྡོག་མ་འདྲེས་དགག་དགོས་ཡོངས་
རྫོག]ས། ། ངོ་བོ་གནས་འགྱུར། ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་སྡོམ་གསུམ་ད་ཀྱིས་མི་འག་ལ། དུས་སྐས་ཀྱི་གཙོ་
བོར་གང་འགྱུར་བ་ར་པྱ་བ་དང་དྲུག་གོ། །དང་པོ་རང་ལྡོག་མ་འདྲེས་ཏེ། མཚན་ཉིད་སོ་སོར་འ་ཛིན་ནོ། །
དགག་དགོས་ཡོངས་རྗོ
གས་ནི་ཐམས་ཅད་ལོག]་ལ་མཁར་རྩིག་!ས་ཟེར་བ་བཞིན། སྡོམ་པ།གསུམ་ས་རྒྱུད་
གཅིག་པོ་དེའི་དགེ་བ་སྡོམ་པར་གཅིག་སྟེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ། ཆོས་གང་ཞིག།དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་
ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་འདོད་གས་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་བ་འདི་ནི་ཆོས་མ་
ན། འདུལ་བ་མ་ཡིན།། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེ་ས་པར་གྱིས་ཤིག །ཆོས་གང་ཞི་ག་དངོས་དང་
བརྒྱུད་ན
ས་ཀུན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུར་འ་ཁྱུར་གྱི། ཀུན་དུ་འདོད་གས་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་
བ་འདི་ནི་ཆོས་ཡིན། འདུལ་བ་ཡིན། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་ཤེ་ས་པར་གྱིས་ཤི་ག །དེ་བཞི་ན་དུ་ཞེ་
སྡང་ལ་སོགས་འི་བར་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེའང་ཚངས་སྤྱོད་ལ་གནས་པའི་དགེ་སློང་ང་། དབང་
གསུམ(་པའི་ལམ་གྱི་རྣལ་འ་བྱོར་པ་གཉིས་གན་ད་གཅིག་སྟེ། ནུས་པ་ཡོད་བཞིན་མི་སྤྱོད་པས་འདོད་པའི་དྲི་
ས་མ་གོས་པ་ང་། སྤྱད་བཞིན་དྲི་མས་མ་གོས་པ་གཉིས་ཀའང་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་
སྡོམ་པ་རྫོགས་ར་བྱེད་པའི་དགག་དགོས་གནད་ཅིག!་པའི་ཕྱིར་རོ། །།རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྤྱོད་པ་
ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་མ་ནིང་དང་བུ་ཆུང་ལ་སྡོམ་པ་ལྷག་པར་སྐྱེ་བར་རིས་སོ། །ང་སོ་ཐར་ང་དབང་
གསུམ་པོ་དངོས་འ་གལ་དུ་གནས་པ་ཡིན་ན་སྔགས་ཀྱི་རྟེན་ཁྱིམ་པ་ཁོ་ར་འོང་བ་རིས་པ་ལ། དུས་
འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ས། རྟེན་གསུམ་ལས་ནི་དགེ་སློང་ཆོག །ཅེས་པ་ང་། སྡོམ་འབྱུང་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་
ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མ་ལེགས་པར་ག]།སུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། སོ་སོར་ར་

{page_0025.tif"}
འི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྔར་པརྟེན་མ། བ་རྟེན་པར་སྤྲོའམ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །པརྟག་གཉིས་ས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྡོམ་པ་ང་། །ཨེ་ཝ་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་
གནས། །ཨེ་ཝཾ་རྣམ་པའི་བདེ་ཆེན1 པོ། །དབང་ལས་ཡང་དག་ཤེས་པར་གྱུར། །ཞེ་ས་པ་དང་། འདོ་ད་
ཆགས་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་ལ། །འདོད་ཆགས་ཉིད་ཀྱིས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཅེས་པ་དང་། ། འཇམ་དཔལ་ལས།
སྟོང་པ་ཉིད་འ་འདོད་ཆགས་བློ། །སྲིད་པའི་འ་དོད་ཆགས་སོགས་སྤངས་པ། །ཞེས་སོ། །མདོར་ན་སོ་
ར་གྱིས་སྤས། བྱང་སེམས་ཀྱིས་སྦྱངས། སྔགས་ཀྱིས་ལམ་དུ་བྱེད་པ་གསུམ་ཡང་། ཉོན་མོངས་རང་
ན་པ་སྤོང་བར་གཅིག་སྟེ། དཔེར་ན་དུག་སྤོང་། སྨན་གྱིས་སྦྱོང་། སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ་ཟ་བ་གསུམ(་
དུ
ག་རང་མཚན་པ་སྤོང་བ་ང་། དུག་གིས་མི་འཆི་བའི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་པར་ག]ཅིག་པ་བཞི་ན་ནོ། །ལྟུང་
བ་ནང་འཛོམ་
ན་སྡིག་ཏོ་མི་གེ་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟུང་པ་རྣམས་སོ་ར་བ་ཞིན་བསྲུང་། འདོད་པས་དབེན་
པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་གོ་ང་མ་ལྟར་སྲུང་། འཇིག]་རྟེན་མ་དད་པའི་ཕྱོག!ས་གཉིས་ཀ)ར་བཀ]ག་པ་རྣམས་
ཐམས་ཅད་དུ་འབད་དེ་སྲུང་བར་བྱ་འོ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དགེ་སློང་གི་སྤྱོད་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཅིང་།
དུས་ཚོད་དང་འ་བྲེལ་པར་བྱེད་དགོས་པས། ཉམས་མྱོང་མ་སྒྱེས་ཀྱི་ར་དུ་ཐུན་མོང་གི་སྡོམ་པ་གཙོ་བོར་
བསྲུང་། ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་པ་དང་སྤྱོད་པ་ཕྱི་ན་ང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ལ། ག་སང་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་སུ་དབང་ཚོགས་
འཁོར་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉིས། རང་གཞ1 ན་པྱན་གྱིས་བརླས་པའི་དུས་ཞི་ར། སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ག!ཙོ་བོར་
ཉམས་སུ་བླངས་ས། འོག]་མ་ག!ཉིས་ཀྱིའ་ང་དགག་དགོས་ཡར་ལྡན་དུ་འ་གྲོ། ། དབང་གསུམ་པ་ལྟ་བུ་ང་
ང་རྒྱུད་ཀྱིས་ཆགས་པ་དང་མ་བྲལ་ན་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་མི་གྲོ་ལ། ཐིག་ལེ་འ་ཛག་མེད་དུ་བརྟན། ཐ་མལ་
སྒོ་ག་སུམ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་ཅམ་ན། མི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟུང་བ་གཞི་མེད་དེ། དགག]་ཆ་འདོད་ཆགས་རང་
མཚན་པ་ལོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསེར་ང་རྡོ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ག་སེར་ལ་རེག་པས་ལྟུང་བ་མེད་པ་བཞིན་
ནོ། །འདི་ནི་དངོས་པོ་གཙོ་བོར་ལྟུང་བ་ཡིན་ས་པགས་རིམ་ས་པས་ལྟུང་བ་འབྱུང་ངོ་ཞེ1 །ན། དེ་ནི་
ཐབས་ལ་མི་མཁས་ཤིང་ཤེས་བ་མེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟེ། ཡང་དག་པར་ན་དངོས་པོ་དང་བསམ་པ་
ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་དབྱེར་མེད་པས་ཐབས་ས་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དེ།
སྔག་ས་མེད་པའི་དུག་གིས་ཆི་ཡང་། སྔགས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གསང་སྙིང་ལས། སྒྱུ་
ར་ཤེས་པ་མིག་ཡོར་ཚུལ། །སྦྱོར་སྒྲོལ་བྱ་བ་ཀུན་བྱས་ཀྱང་། །དུལ་ཆ་ཅ་མ་ཡང་གོས་པ་མེད། །ཅེས་སོ། །
དེས་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་སློང་ལ་དེ་ཁོ་ན1 ཉིད་ལྟར་ཡིན་ལ། སྡོམ་པ་གསུམ་ཡ་ར་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ཟིལ་
གནོན་དུ་ལོག །དགོས་པ་ཡར་ལྡན1 དུ་རྫོ་ག]ས་སོ། །གཞན་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལྟུང་བ་བསྒྱེད་པའི་རྣམ་གཞག་
གི་རྒྱུ་ཚོས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་དགེ་སློང་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྤྱོད་དུས་མ་ཚ་ང་སྟེ། བདག་ཉིད་དགེ་སློང་
ཡུལ་མི། དངོ
ས་ག)་བྱེད་ལ་སོག]ས་ག །ལྷར་གསལ་བ་དང་། རྡོ་རྗེ་དང་དྨར་ཤེ་ས་པ་ལ་སོག་ས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ལམ་སྒྲོན་ལས། གསང་བ་ཤེས་བ་དབང་བསྐུར་ནི། །ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ས་བླང་མི་བྱ། །
ཞེས་ཤ]ད་པ་དང་འག!ལ་ལོ་སྙམ་ན། དེ་དག1)་ནི་བློ་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་དགོངས་ཏེ། དམ་པ་ད་ང་པོའི་རྒྱུད་
ས། ང་སྲོང་ཉི་མའི་ཤི་ང་རྟ་ཅན་ལྟ་བུ་བློ་ཆུང་ཞིང་དོན་ཐབ་མོ་རིང་དུ་སྤང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་རྗེས་
སུ་ག།ཟུང་བའི་ཕྱིར། ཐོག་མར་དེ་སྐད་བརྗོད་པས་སྔགས་ལ་འཇུག།པའི་རྒྱུར་ག]།སུངས་ཀྱི། རང་བཞིན་དུ་

{page_0026.tif"}
སྔགས་ཀྱི་དགེ་སློང་དབ་ང་བཞི་མ་རྫོགས་ན་སངས་རྒྱས་མི་ཐོབ་ས། ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་ཐོབ་ཅིང་
མ་ཡང་ཐབས་གྲོལ་གཉིས་ལ་རྟེན་གོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསང་བ་ཤ་ས་བ་ངས་སྤྱོད་ཀྱིས་མི་བླང་
ཞེས་པ་ཡང་བློ་ཆུང་བ་དག་གྲོལ་དུ་འ་ཛིན་པའི་གང་ཟག་གིས་མི་བླང་ཞེ་ས་དུས་དང་པོར་ལེན་པ་ག །
ཐམས་ཅད་ས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔོན་ཛོ་བོ་བོད་དུ་བྱོན་དུས་བཙུན་པ་རྣམས་སྤྱོད་པ་
ཅུང་ཟད་ལྷོད་པ་དགག་པ་ལ་དགོངས་ཀྱི། གནོད་པའི་ད་ལ་དགེ་སློང་ཁོ་ན་སྔགས་ཀྱི་རྟེན་ཆོག་ཏུ་
པཤད་པས་ཤ་ས་སོ། །
གནད་ཀྱིས་མི་འགལ་བ་ནི།། གསུམ་པའི་མ་ལྟ་བུ་དང་སྦྱར་ན། ལུས་སེམས་ཞུ་
དེའི་ཉམས་ཀྱིས་རྒྱས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་པ་ག །ཐིག་ལེ་འཇག་མེད་དུ་བརྟན། བུད་མེད་མཐོང་ཡང་
ཆགས་པ་མི་སྐྱེ་ན་གསུམ་པའི་མ་བསྒོ་མ་ང་། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ཡར་ལྡན་དུ་རྫོགས་ཏེ། ང་སྙིང་
ལས། བླ་མེད་མ་ཆོག་གི་དམ་ཚིག་ཏུ། །འ་དུལ་བའི་དབང་གིས་ཆུལ་ཁྲིམ་ས་ང་། །ཇི་སྙེད་སྡོམ་པ་བསམ་
ས་གུན།། །མ་ལུས་ཀུན་དུས་རྣམ་པར་དག །ཅེས་པ་ང་། ས་ར་ས། མདའ་མ་ཁན་མ་ཕྱག་རྒྱར་
ཞེ་ས་པ་འི་རྗེས་ལ། ཁ་རྩང་ཕན་ཆད་བྲམ་ཟེ་ཡིན། །ཁ་རྩང་ན་ཆད་དགེ་སློང་མིན། །དི་རིང་ཚུན་ཆད་
དགེ་སློང་ཡིན། །ཏེ་རུ་ཀ་པ་དགེ་སློང་ཆོག །ཅེས་གསུངས་ནས། དེའི་རྗེས་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཁན་པོ་
མཇད་དོ། །གཞ་ན་ཡང་ང་ང་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ས་གླུ་གར་ལ་སོགས་འདོད་ཡོན་སྤྱོད་པ་རྣམས། ཚོགས་
གཉིས་རྫོག་ས་ཤིང་སྒྲིབ་གཉིས་སྤོང་འི་ཐཔས་ཆོག་ཏུ་གྱུར་དུས་སྔགས་སུ་སྤྱོད་ལ། གཞ་ན་དུ་འ་དོར་པས་
དོན་ག]ཅིག་སྟེ། སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་པ་ས། ས་ཆེན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །ཉོན་མོངས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་
གྱུར། །ཅེས་ཤད་པ་བཞིན་ནོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་གར་སྐྱོན་ང་ཉེས་པ་སྐྱེད་པ་རྣམས་བཀ]ག་ཅིང་སྡོམ་
ལ། ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་པ་རྣམས་བཀག་པ་གང་འ་ང་མེད་དོ། །ཡང་ཀུན་རྫོབ་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་དེ་པ་
ཆེན་པོར་སྣང་བ་ཐམས་ད་ར་དུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོ་གས་ཏེ། ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལས།
ཀུན་རྗོ་
བ་དོན་མ་གཟུགས་ཅན་གྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བྱ། །ཀུན་རྫོབ་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་ལ། །དོན་
དམ་བདེ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ངོ་བོ་གནས་འཁྱུར་ནི། གསང་བ་ཅོད་པན་ལས། དཔེར་ན་རྡོ་
ས་ཟངས་སུ་འགྱུར། །ས་ས་གསེར་གྱི་རྣམ་པ་སྟེ། །ཟངས་ཀྱི་དུས་ན་རྡོ་མེད་ཅིང་། །གསེར་དུ་གྱུར་
བས་ཐངས་མི་སྣ
ང་། །རིགས་འཛིན་ང་གི་དགེ་སློང་ལ། །སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །གཉིས་པོ་
གནས་པ་ཉིད་དུ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་གསུངས་སོ། །ཞེས་པས་རིགས་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་ང་དུས་ན་
སོ་ཐར་དང་བྱང་སེམས་ཞེས་རྫས་ག།ཞ་ན་ཐ་ད་བ་མེད་དོ། །སྔག་ས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྫས་སུ་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་
དུ་ཡོད་པ་འི་ཕྱིར་ལ། ལྡོག་པ་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་དེ། ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པ་དེ་ཉིད། སོ་ཐར་ནི་ཇི་སྲིད་འ་ཚོའི་
བར་ཁས་བླང་ས་ཀྱི། སྔགས་ཐོབ་དུས་གཏོང་གྱུར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་ང་། བྱང་སེམས་སྙིང་པོ་པྱང་ཆུབ་
ཀྱི་བ་ར་དུ་ཁས་བླངས་ཀྱི། སྔག་ས་ཐོབ་དུས་ཉམས་རྐྱེན་དང་གཏོང་རྒྱུར་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་
ངོ་བོ་སྔག
ས་སུ་རྫས་ཅིག་པས་ཞ་ན་གཉིས་ག་ནས་འགྱུར་ཡིན་ལ། ལྡོག་ཆ་སོ་སོར་མ་འདྲེས་ཏེ་ཁས་
བླངས་འི་ཆ་ས་ཉམས་རྐྱེན་མ་བྱུ་ང་ར་སོ་སོར་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་སོ་ཐར་གྱི་གཏོང་རྒྱུ་སློབ་པ་
ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་དང་གཞ་ན་བདུན་བཤད་ལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་མཆོད་འོས་བསླུ་བ་
ལ་སོགས་པ་ནག་པོ་འི་ཆོས་ཞི་པཤད་དེ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་བཤད་པ་བཞི་ན་ནོ། །ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་ནི།

{page_0027.tif"}
སྔགས་སུ་གཞན་གཉིས་དུ་བ་སྟེ། །བྲེ་གསུམ་དུ་དོ་འདུ་བ་བཞིན་ནོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཆེན་པོ་ས། བླ་
མེད་མཆོག་གི་སྡོམ་པ་རུ། །འདུལ་བའི་དབང་གིས་ཆུལ་ཁྲིམས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་བསླབ་པ་
ཀུན། །མ་ལུས་ཀུན་འདུས་རྣམ་པར་དག །ཅེས་པ་ང་། པདྨ་ཅོས་པན་ས། དབང་ག]སུམ་བགྲོད་པའི་
རྣལ་འབྱོར་པ། །དེ་ནི་དགེ་སློང་ཆེན་པོར་གསུངས། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་བྱ་བ་ཉིད། །ཅེས་སོ། །དུསྭ་སྐབས་
ཀྱི་གཅོ་
བོར་གང་འགྱུར་བ་ནི། ང་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་སུསྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ལྟུང་བ་ནང་མ་འཛོམ་པ་རྣམས་ནི་
མ་འདྲེས་ཡོངས་རྗོ་གས་སུ་བསྲུང་། འོག་མ་ཁྱད་དུ་མི་བསད། འདོམས་སྔགས་གཙོ་ཆེར་བསྤུང་ཞིང་དགག་
དགོས་ཡར་ལྡན་དུ་འགྱུར་བར་བྱའོ། །ཚོག་ས་གསེབ་ཏུང་མ་འ་ཛོམ་ན་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྗོག་ས་སུ་པསྤུང་།
འདོམ
ས་ན་འོག་མ་གཉིས་ཙོ་ཆེར་བསྲུངས་པས་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་དང་མཐུན་ཞིང་།
གཞ་ན་མ་པསྤསཔསཔརལྡནདུརོ། །འདི་ག་ནི་སྡོམ་པ་ག༑སུམ་གྱི་རྣམ་པར་
ཞག་པ་སྟེ། ག་སང་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྡོམ་པ་སུམ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཤིན1 ཏྱ་ཅེས་པའི་མཛོད་དུ་ཤེས་
པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱིས་ལེག་ས་པ་ར་སྔམས་འི་གང་ཟག །ལས་དང་པོ་ཡིས་གཙོ་བོར་
རང་དོན་བསྒྲུབ། །དཔེན་པར་སེམས་བསྲུང་རྣམ་གཡང་འདུ་འཛི་བ་ཏང་། །རྐྱེན་ངན་སྤང་ཞིང་ག]ཉེན་པོས་
ཉོན་མོངས་འདུལ། །ལྟ་སྤྱོད་མ་འཇོལ་སྒོམ་པ་ལྷུར་བླངས་ཤིང་། །དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་གང་སྒྱེས་སྐ་ད་ཅིག་ལ། ། དྲན་ས་གཟུང་ཞིང་མ་ཡ་ངས་གཉེན་པོ་བསྟེན། །སྒོ་གསུམ་ག]་ཡོད་ཤེས་ཤིང་ངོ་ཚ་ཤེས། །ཁྲེལ་ཡོད་ལྡན་ པས་རང་གྱུད་ག]དུལ་བར་བྱ། །ཐར་ལམ་དང་པོར་ཞུག]ས་པ་དག་གིས་དངོས་དོན་གཙོ་བོར་བསྒྲུས་ལ། རྒྱུད་དང་ཡིད་ཀྱིས་གཞ1 ན་ལ་ཕན་པ་བསམ་པ་ས། མཐུ་མེད་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པའི་ཕྱིར་ རྐྱེན་ན་པ་ང་། དབེན་ས་བསྟེན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ལ་ག་ཉེན་པོ་བསྟེན་པ་ང་། ལྟ་སྤྱོད་མ་འཛོལ་ བས་ཉམས་སུ་བླང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དེ་ང་སྐྱེས་པ་དེ་དྲན་པས་བཟུང་ནས། སྐད་ཅིག]་ག་ཉིས་ར་ རྒྱུད་ལ་མི་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་ངག་ཡིད་ག་སུམ་དྲན་ཤེས་བཞིན་བ་ག་ཡོད་ག]སུམ་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་པ་ མཆོག་ཏུ་ག!ཅེས་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག]་ལས། སེམས་བསྲུང་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི། །དྲན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་ ག །སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་སྲུངས་ཤིག་ཅེས། །བདག་ནི་དེ་སྐད་ཐལ་མོ་སྦྱོར། ། །ཅེས་སོ། །ཁྱ་ད་པར་བློ་རྐྱེན་ཁར་ འཆོར་བས་རྐྱེན་སྣང་དང་རང་སྣང་གི་ཆོས་ལ་ག]དམས་པ་ནི། བསྟོད་སྨད་གག་སྒྲུབ་སྙན་དང་མི་སྙན་ལ།། གྱ་མ་རྨི་ལམ་བདེན་མེད་མགོ་སྙོམས་བྱ། །བྲག་ཅའི་སྒྲ་ལྟར་རྗེས་མཐུན་བ་ཟོད་པ་བསྒོ་མ། །ང་དག་འཛིན་
པའི་སེ་མས་ཀྱི་རྩ་བ་བཅད། །མདོར་ན་ཅི་བྱེད་ཆོས་དང་མི་འགལ་བས། །ང་གི་རྒྱུད་བསྡས་གཞ་ན་ལ་མི་
གནོད་ཅིང་། །ཉོན་མོངས་ཕྱོག!ས་སུ་སྐད་ཙིག་མ་སོང་ར། ། །ཉིན་མཚན་གེ་བས་འདའ་བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས།།
སྟོད་སྨད་ང་བདེ་དོག་ས་ཅི་བྱུང་དུས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་ར་ཤ་ས་པས། ཡུལ་མེད་བྲག་ཅ་
ལྟར་བསམ་པ་ང་། ན་ང་སེམས་ཀྱི་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཟུག་སྡུ་ངེ་ཉིད་ངོ་བོ་ངེས་གཟུང་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་བརྟག་ས་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཡེ་ས་སྐྱེ་མེད་ངང་ཉིད་ས། །མི་དགར་ཅི་ཡོད་ དགར་ཅི་ཡོད། །ཐོབ་པ་ཅི་ཡོད་ཤོར་ཅི་ཡོད། །ཐམས་ཅད་ན་མ་མཁའ་འད་བར་ནི། །བདག་འདས་ཡོངས་ ་སུ་ཤེས་ར་བགྱི། །ཞེས་སོ། །མདོར་ན་ཉིན་ཚན་ཐམས་ཅད་དུ་ག!ང་ཅི་བྱེད་ཀྱང་ང་རྒྱུད་འ་བའ་ཞིག་ དུལ་ས། གཞན་ལ་མི་གནོད་ཉོན་མོངས་པ་ང་ཞི། དགེ་བ་ངང་གིས་འ་ཕེ་ལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

{page_0028.tif"}
ལ་བསླབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཀླུ་ཐུབ་ཀྱིས། ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་དུལ་མཛོད་ཅིག་ཅོམ་ལྡན་གྱིས། །
སེམས་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་པ་ལས་བར་ག]སུངས། །ཞེས་པ་ང་། སོ་ཐ་ར་ལས། སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་སྟེ། །དགེ་
བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ར་སྤྱད། །རང་གི་སེམ་ས་ནི་ཡོངས་སུ་དུལ། །འ་དི་ནི་སངས་རྒྱས་སྟན་པ་ཡིན། །ཞེ་ས་
སོ། །ད་ནི་དེ་དག་གི་འཐད་པ་འགོད་པ་ལས། དང་པོ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ང་དོན་མ་ཤོར་
པ་ལ་གདམས་པ་ནི། དིང་ང་དུས་ན་སྐྱེ་བོ་མི་བསྲུན་པས། །དབེན་ར་རང་དོན་བསྒྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་
གཅེས། །འ་དབ་གཤོག་མ་རྫོགས་འཕུར་བར་མི་ནུས་ལྟར། །མངོན་ཤེས་མི་ལྡན་གཞ་ན་དོན་མི་ནུས་པས། ། །
རང་དོན་ལྷུར་བླས་ཡིད་ཀྱིས་གཞན་ཕན་བསམ། །རྣམ་གཡེང་དུ་ཛི་བ་དུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་འདིས། །རང་
སེམས་མ་བསླུས་སྒྲུབ་ལ་འ་བད་པ་གཅེས། །འཆི་དུས་འགྱོད་པས་གདུང་བར་མ་བྱེད་ཅིག ! །དིང་ང་ནི་
སངས་རྒྱས་པྱོན་ཡང་འདུལ་བར་མི་ནུས་ན། བདག་དྲ་ན་སེས་མ་ཡོད་ཀྱང་གདུལ་པྱ་དུས་ལ་ནི་མ་
བས། མངོན་ཤེས་རྗུ་འཕྲུལ་དང་མི་ལྡན། སྟོབས་ཀྱིས་འགོད་པར་མི་ནུས་པས། གཞན་དོན་གྱི་གཟུགས་
རྙན་མི་ཉན་པའི་ཁ་ཏ་འདི་ཞོ་ག་ལ། དབེན་པའི་ནགས་འདབ་བཟང་པོར་སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་
བསྐུལ་ཏེ། ཚེ་འ་དི་རྣམ་གཡ་ང་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་འདིས་སྔར་བསླུས་པས་དེས་ཆོག་གི །ད་སྙིང་ནས་དབེན་
པར་གཅིག་པུར་འ་གྲོ་དགོས་ཏེ། འཆི་བའི་དུས་སུ་འ་གྱོད་ས་མི་ག་དུང་ར་འོང་ངེས་པས་རང་དོན་བྱ་
བ་ལ་འ་བད་དེ། གཞ་ན་དོན་ཡིད་ཀྱིས་བསམ་བའི་དུས་ལགས་སོ། །ཞི་པ་ལྷའི་ཞ་ལ་ནས་ཀྱང་། སེམས་ཅན་
མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །རྒྱལ་ས་ཀྱང་ནི་མ་མགུ་ན། །བདག་འ་དྲ་ན་ས་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་པ་བ་ཞི་ན་
ནོ། །ང་དོན་སྒྲུབ་པར་བརྩམས་ཀྱང་བརྟེན་སོ་ཟིན་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ཡང་འབད་དགོས་པར་
ག]དམས་པ་ནི། དེ་ས་ད་ལྟ་སེམས་ལ་སེར་གདབ་སྟེ། །ད་ལྟ་འཆི་ན་འ་ཁྱེར་སོ་ཅི་འདུག་ལྟོས། །གར་འ་གྲོ་
ཅི
ར་འགྱུར་རྟེན་སོ་མ་ཟིན་པར། །རྣམ་ཡང་འཁྲུལ་པས་ཉིན་མཚན་འདའ་བ་དི། །དལ་འབྱོར་དོན་
མེད་ཆུད་ཟོས་བྱེད་པས་ན། །གཅིག]་པུར་དབེན་ར་སྙིང་པོའི་དོན་བསྒོམ་ཞིང་། །གཏན་གྱི་འ་དུན་མ་ད་
རེ
ས་ལེགས་དགོས་སོ། །ཤི་ནས་ར་འ་གྲོ་དག་ལ་ཆ་ཡོད་དམ། །དེ་བས་དི་རིང་ཉིད་དུ་བརྩོན་པར་བྱ། །
ཁ་ནང་དུ་ལྟོས་ཤིག་རང་ཉིད་ད་ལྟ་འཆི་ན་བ་དེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་གནས་འདིར་འ་གྲོ་ཞེ་ཚགས་སུ་ཆུད་པ་ཡོད་
དམ་མེད། ཉིན་མཚན་རྣམ་ག!ཡང་གིས་འདའ་བ་འ་དི་དལ་འབྱོར་ཆུད་ཟོས་སུ་བྱེད་པ་འ་དི་སོམས་ལ།
ག་ཏན་གྱི་འདུན་མ་ད་རེས་ལེགས་པ་ཅིག་བྱ་དགོས་ས་དུས་འ་དི་ཉིད། འདུག་ས་འདི་ཉིད་ས་སྙིང་ནས་
ཆོས་ལ་བརྩོན་དགོས་ཏེ། སྤྱོ་ད་འཇུག་ལས། བདག་གི་སྤྱོད་པ་འདི་དྲས་ནི། །མི་ལུས་ཀྱང་ནི་ཐོབ་མི་
འགྱུར། ། །མི་ལུས་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་ན། །སྡིག་པ་འ་བའ་ཞིག་གེ་བ་མེད། །ཅེས་པ་བཞིན་ནོ། །འཁྲུལ་སྣང་
བཟོད་དཀའ་ས་ད་རེས་འབད་ད་གོས་ར་གད་ས་པ་ནི།། འཁོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་འ་ཇིགས་འི་ལམ་
འཕྲང་འདྲ། །འདི་ལས་ར་ཐབས་ད་གོས་ས་སེམས་ལ་ཟུང་། །ད་རེས་འཁྲུལ་ན་ན་དུ་འཁྲུལ་པར་འ་ཁྱམ།།
དེ་བས་བརྩོན་པ་སྒྱེད་ཅིག་སྙིང་ལ་ཞོག །འཁོར་བ་མཐོ་དམན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་ཞིང་སྐྱི་གཡའ་བ་ལམ་
འཕྲང་འཇིགས་པ་ཅན་ན་མ་ག་ཡང་ས་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བས། ད་རེས་མ་ཐར་ན་གཏན་དུ་ར་དུས་མེད་
པའི་ཕྱིར་འབད་དགོས་ཏེ། ཞི་བ་ལྷས། ག!ཡང་ས་ཐ་ལ་ཆུང་ངུ་ལའང་། །བག་ཡོད་གནས་པར་བྱེད་
ད་གོས་ན། །པག་ཚད་སྟོང་དུ་ལྷུང་པ་ཡི། །ཡུན་རིང་གཡང་ར་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་པ་བཞི་ན་ནོ། །
22

{page_0029.tif"}
སྲིད་མཚོ་བརྒལ་དཀའ་ས་ད་རེས་འབད་དགོས་པར་ག་དམས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་དག་འཛིན་བརྒལ་
ས་དཀ་འ་འི་ཚོ། །།དལ་འབྱོར་གྲུབ་བོས་ད་རེས་བརྒལ་པར་བྱ། །ཐར་ལམ་བྱང་ཆུབ་བརྒྱ་མ་རེས་
འག་འ་ཞི་ག །བསོད་ནམས་དབང་གིས་སྣང་བའི་གནས་སྐས་འདིར། །སྙིང་ས་བརྩོན་པས་ཕན་དེ་
སྒྲུབ་པར་བྱ། །ཉོན་མོངས་པ་ནི་རྒྱ་ཚོའི་བྱང་དང་འ་དྲ་བ་ལ། ད་རེས་ཀྱི་དལ་འབྱོར་གྲུ་དང་འདྲ་བས་
སྒྲོལ་དགོས་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ས། གྲུ་འདི་ཕྱིས་ནས་རྙེད་དཀའ་ས། །རྨོངས་པ་དུས་སུ་གཉིད་མ་ལོག །
ཅེས་སོ། །དེའ་ང་དལ་འབྱོར་ཐོབ་དཀའ་བ་ཐོབ། འཁོར་འདས་ལ་སྐྱོན་ཡོན་ཤེས། ཆོས་སྒྲུབ་དགོས་སྙམ་
འི་བློ་བྲིང་ཅམ་ཅིག་སྐྱེས་པ་འ་དི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ང་གི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ས་མུན་རུམ་གྱི་གློག་
དང་འདྲ་ཞི་ང་། བསོད་མས་ཀྱི་བློ་འབྱུང་དཀའ་བ་སེས་ལ་བྱུང་བའི་དུས་དི་ནས་མགོ་བཟུང་ལ་
འབད་དགོ་ས་ཏེ། དེ་ཉིད་ས། ལ་འ་བྱོར་འ་དི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། །སྐྱེས་བུ་དོན་གྲུབ་ཐོབ་པར་
གྱུར་པ་ལ། །གལ་ཏེ་དི་ལ་ན་པ་མ་བསྒྲུབས་ན།། ཕྱིས་ནས་ཡང་དག་འབྱོར་ར་ག་ལ་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་
མཚན་མོ་མུན་ག་སྤྲིན་རུམ་ན།། །གློག་འགྱུ་སྐད་ཅིག་བར་སྣང་སྟོན་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཐུ་
ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན།། །འ་ཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ང་འགའ་འབྱུང་། །དེ་ལྟར་དགེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་
བརྟག །ཅེས་སོ། །འགལ་རྐྱེན་འབྱུང་ཉེ་ས་ཆོས་ལ་འབད་དགོས་ར་གདམས་པ་ནི། ཚེ་ཡང་མི་རྟག་སྐད་
ཅིག་འགྱུར་བ་སྟེ། །རྣམ་གཡེང་བསླུ་མཁས་ཕྱི་བཤོལ་དགེ་ལ་བྱེད། །འཁྲུལ་བ་རྒྱུན་རིང་གོམས་པ་བརྟན་པ་
ན། །ཉོན་མོངས་ཚོགས་ནི་སྐད་ཅིག་ངང་གིས་འབྱུང་། །སོད་ནམས་གེ་ལ་འབད་ཀྱང་འབྱུང་དཀའ་
ས། །ས་ཀྱི་རླུང་ཤུགས་བཟློག་ལ་འབད་པ་ག]ཅེས། །དུས་སྐད་ཅིག་མ་མི་རྟག་པ་སྐྱེས་བུའི་ཚེ། རྣམ་
ག་ཡེང་ཆོས་ལ་བསླུ་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་བ། ཕྱི་བཤོལ་དགེ་བ་ལ་བྱེད་པ་བྱིས་པའི་སྐྱེ་བོ། འ་ཁྲུལ་སྣང་
ཡུན་རིང་ལ་གོས་པ་འ་ཁོར་བའི་སེམས་ཅན།། ཉོན་མོངས་ཆར་བཞིན་འབབ་བ་མས་ག་སུམ་གྱི་འགྲོ་བ།
བསོད་ན་མས་བརྒྱ་ལམ་བྱེད་པ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ས། རྦ་བརྒལ་ཟློག་པར་དཀའ་བ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
སྟེ། དུས་
རེས་འགའི་ཆོས་སུ་མ་སོང་བར། བརྩོན་ས་ཆོས་ལ་འ་བད་པ་ཤིན་ཏུ་ག་ཅེས་པ་ལགས་སོ། །ཆེད་
དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ས། ཀྱེ་མ་འདུ་བྱེད་རྣམ་མི་རྟག །སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་ར་འགྱུར་བ་སྟེ། །སྐྱེས་ནས་
འཇིག་པར་འགྱུར་བ་སག ། །དེ་བས་མྱུར་དུ་ཞི་བ་དེ། །ཞེས་པ་ལྟར་བསམ་འཚལ་ལོ། །འཁོར་ར་སྙིང་
པོ་མེད་པ།ས་ཆོས་ལ་འབད་དགོས་པར་གདས་པ་ནི། འཁོར་བའི་གན།ས་ན་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །སྲིད་
པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བསམས་ན་བཟོད་གླག!ས་མེད། །འདི་ས་ར་ཐབས་ད་ལན་བཅལ་བར་བྱ། །སྙིང་
ས་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་མ་འབད་ན། །དལ་ཁོམ་རེས་འ་གའི་ཆོས་ཀྱིས་ཕན་མི་ཐོག་ས། །དེ་བས་མི་རྟག་སྐྱོ་
ཤ]ས་ཆེར་བསྐྱེད་དེ། །སྐད་ཅིག་མ་ཡེས་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེད། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་
བསྔལ་བསམས་ན། བཟོད་པའི་གླགས་མེད་པས། འདི་ས་ད་རེས་ཐར་བའི་ཐབས་བཙལ་བ་ལ་དལ་ཁོམ་
མེད་པ།ར་ཆོས་ལ་བརྩོན་དགོ་ས་སོ། །དེའང་པྱས་བློ་དང་ཤེས་བློས་མི་ཆོག་སྟེ། ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། ཇི་ལྟར་
མཉེན་པ་མཁས་པ་ཞིག །སྐྱེ་བོ་མང་པོ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱང་། །རང་ཉིད་དེ་ན་འཆི་བ་ལྟར། །མ་བསྒོམས་ཆོས་
ཀྱང་དེ་དང་དྲ། །ཇི་ལྟར་འོན་པ་རོལ་མོ་མཁན། །སྐྱེ་བོ་མང་པོ་གུ་བྱེད་ཀྱང་། །རང་ཉིད་ཀྱིས་ནི་མ་ཐོས་
ལྟར། །མ་བསྒོམས་ཆོས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། །ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བོ་སྐོམ་པ་དག།
ཆུ་ནི་མཐོང་དང་ཐོས་པ་ཡིས། །

{page_0030.tif"}
སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་སེལ་ལྟར། །མ་བསྒོམས་ཆོས་ཀྱང་དེ་དརྔ་འདྲ། །ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ད་ནི་དེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་སྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་དང་པོ་ཉིད་དུ་རྟོགས་བྱས་ས། །ཐྱས་ས་འཕགས་པའི་གོ་
འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ། །ང་དོན་གྲུབ་ཅིང་གཞན་དོན་ངང་གིས་འབྱུང་། །འ་ཁོར་བའི་གན ༢ ས་ལས་ཐར་
བའི་ལམ་མཆོག་རྙེད། །།དེ་ཕྱིར་ཅི་བྱེད་ཆོས་དང་བསྟུན་པ་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཡི
འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས། ཐར་པའི་ཕན་ཡོན། ད་རེས་འབད་ས་ཆོས་སྒྲུབ་དགོས་པར་གདམས་པ་
རྣམ་ས་ལེག་ས་པར་རྟོག]ས་ནས་འབད་ན། རང་ག་ཞན་གྱི་དོན་འགྲུབ། ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན། གཏན་གྱི་
འདུན་མ་ལེགས་པའི་ཕྱིར། ག་ང་ཅི་བྱེད་ཀྱང་ཆོས་དང་ཐུན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་འི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་
ཏུ་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་གསུངས་པ་དག་གིས་དེ་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གདམས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་མེ་ཚོག1 ས་
སྤུངས་པའི་འཁོར་བ་འདིར། །བདག་བློ་སྐྱོ་ས་ཞི་བའི་ནགས་ཚལ་དུ། །ད་རེས་ཚེ་འ་དི་ས་བགྲོད་པར་བྱའོ་
ཞེས། །སྙིང་ནས་བརྩོན་ས་དུ་ཛི་སྤང་ར་ཤོག །ང་དོན་དམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ག1 ནས་སྐབས་འདིར། །
གཞན་དོན་ལྟ་ར་སྣང་མངོན་ར་སྐྱོ་བ་ཅན། །སྣ་ཚོགས་སྡུག་བསྔལ་ང་ལྔན་འདིས་ཅི་བྱེད། །དེ་བ་ས་
གཅིག་པུར་ནགས་སུ་གན་ས་པར་ཤོག །ད་རེས་འབད་ཀྱང་གཞ་ན་ལ་ཅི་ཞི།ག་ཕན། །ཕྱི་ནང་ང་ང་
བསམ་ཞི།ང་སྐྱོ་བ་འ་ཕེལ། །དེ་བས་ག།ཅིག་པུར་བྲག་རིའི་དྲུང་འདུག་སྟེ། །སྲོག་དང་བཅས་པའི་ལུས་འ་དིར་
འ་དོར་ར་ཤོག །རྫོ་གས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་ག!ཏན་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་རྣམ་དག་ས། ཏིང་འཛིན་
སྒོམ་པའི་གང་ཟག་རྟན་པ་སྟེ་རྡོ་རྗེའི་ནས་གཉིས་འོ།།།
ད་ནི་གང་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་བསྟན་པ་ས། རེ་ཞིག་མདོར་བསྟན་པ་ནི། གསུམ་པ་ཉམས་སུ་
བླང་བྱའི་ཆོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་ག1 ཞི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་འོ། །།སྦྱོར་བ་དང་། དངོས་ག1 ཞི་དང་།
མཇུག་གི་རིམ་པ་དང་ག!སུམ་ས། རེ་རེ་ཞིང་རྒྱས་པར་དབྱེ་འི། དང་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་བསྟན་པ།
མི་རྟག]་སྐྱོ་ཤ]།ས་ཕྱི་ཡི་སྔོ་ན་འགྲོ་སྟེ། །ཚེ་འདིའི་ཞེ་ན་པཿ་གཏིང་ནས་ཟློག་པར་བྱེད། །སྙིང་རྗེ་སེམས་བསྐྱེད་བྱེ་
བྲག་སྔོན་འགྲོ་སྟེ། །
ཐེག]་ཆེན་ལམ་དུ་ཆོས་རྣམས་འགྲོ་བར་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་ཐོག་མར་སྔོན1 གྲོ་རྣམ་གཉིས་
སྦྱོང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཇི་ལྟར་བསྒོ་མ་ང་དེའི་སྔོན་དུ། ཚེ་མི་རྟག་པ་བསམ་པ་དང་། འཁོར་པ་
སྡུག་བསྔལ་དུ་བསམ་པ་ང་། དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྒོ་མ་པ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་
སེམས་འི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ་གཅེས་སོ། །ཚེ་མི་རྟག་པར་ཤེས་ས་སྒྲུབ་པ་ལོང་ཡོད་ལ་མི་འཆོར་
བ་དང་། འཁོར་བ་སྡུག]་བསྔལ་དུ་ཤེས་པས་ཚེ་འདི་ས་བློ་ལྡོག་པ་ང་། སྙིང་རྗེ་ཕྱོགས་མེད་དུ་བསྒོ་མས་
པས་ཐེག་པ་དམན་པར་མི་ལྟུང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེད་པས་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་
དགོས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། ཤེས་བ་མཐའ་ག]ཉིས་ལས་མི་གནས་པ་ནི་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་ཁྱ་ད་པར་གྱི་ཆོས་ཏེ། སྡུད་པཿ་ལས། ཐབས་མེད་ཤེས་བ་བྲལ་བས་ཉན་ཐོས་ཉིད་དུ་ལྟུང་། །ཞེ1 ས་
པ་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ན། །བྱང་ཆུབ་གྲབ་པ་ཁ་ཅིག་ལའོ། །ཞེས་
པ་དང་། མངོན་རྟོག༑ས་རྒྱན་ས། ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །སྙིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་ག!ནས་དང་། །
ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་དང་། །ཐབས་ཀྱི་རིང་བ་མ་ཡིན་ཉིད། །ཅེས་པ་ང་། དོ་ཧ་ས། སྙིང་རྗེ་དང་
བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཞུགས་ང་། །དེས་ནི་ལམ་མཆོག་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་སྙིང་རྗེ་འབའ་ཞིག་

{page_0031.tif"}
བསྒོམས་ན་ཡང་། །སྲིད་པ་འདིར་གནས་ཐར་པ་དྠབ་མི་འགྱུར། །གང་དག་གཉིས་པོ་སྦྱོར་བར་ནུས་པ་དེ། །
སྲིད་པར་མི་ག]ནས་མྱ་ངན་འདས་མི་གནས། །ཞེ་ས་སོ། །དེ་ནས་མཆོག་གི་སྔོན་འགྲོ་པསྟན་པ་གྣི། དེ་རྗེས་
བྱ
ད་པར་མཆོག་གི་སྔོན་འགྲོ་ནི། །དབང་རྗོ་གས་ཐོབ་ནས་བསྒྱེད་པའི་རིམ་གཉིས་ཏེ། །རང་ལུས་ལྷ་དང་
སྣོད་བཅུད་ལྷར་གསལ་ས། །ཐ་ལ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་ཟློག་པར་བྱེད། །ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
སྒོ་མས་པ་ཡིས། །བྱེན་རླབས་ཚ་ད་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཤུག་ས་ལས་འཆར། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་
གཉིས་ཐོབ། །དེ་ཕྱིར་དེ་རྗེས་སྔོན་འགྲོ་རྣམ་ག]ཉེས་བསྒོམ། །དབང་ལེགས་པར་ཐོབ་ན་ས་བསྐྱེད་རྫོག]ས་
བསྒོམ་པ་ལ་དང་པོར་ཞུགས་པ་ནི་ཚོགས་མ་ཆུང་ངུར་ཚུད་ནས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན་པར་འདོད་ས།
མ་གྱི་ཞི་དབང་ཡིན་ལ། དེ་ཐོབ་ས་སྔགས་ཐུན་མོང་དུ་མ་དངོས་བསྐྱེད་རྫོགས་སྤེལ་མ་སྟན་ཐོག་
གཅིག་ཏུ་སྒོམ་པ་ར་གགས་ཀྱང་། འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་གཞག་གིས། ལྷ་བ་སྐྱེད་པ་ང་། པླ་
མའི་རྣལ་འབྱོར་ང་། རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྫོ་གས་པ་ཆུང་དུ་
དམིགས་བཅས་སུ་བསྡུས་ས་ལམ་གྱི་སྔོན་གྲོར་བསྟན་པས་དེ་དག]་གི་རྣམ་ག་ཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་ན།
སྨིན་བྱེད་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོ་ག་ས་གཉིས་ཏེ། སྣང་བ་རྡོ་རྗེ་འཆར་བའི་རྒྱུད་ལས། ག་ང་ཕྱིར་རྡོ་
རྗེ་འཆང་ཆེན་གྱིས། །གསུངས་པའི་དོན་ནི་རྣམ་ང་པོ། །དོར་བསྡུས་རྣམ་པ་ག་ཉིས་ཡིན་ཏེ། །སྨིན1 པ་
ང་ནི་གྲོལ་བའོ། །ཞེས་སོ། །དབང་ལ་གྲངས་ངེས་པ། གོ་རིམས་ངེས་པ། སྒྲ་དོན་བཤད་པ་དང་གསུམ་
ལས། ད་ང་པོ་ནི། དག་པྱ་ཉོན་མོངས་པ་བཞི་ང་། སྒྲུབ་བྱེད་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་། མས་དགའ་བ་བཞི། 
དང་། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་ལ་སོགས་བརྩོན་པར་བྱེད་པ་ལ་དབང་ཞིར་གྲགས་སོ། །གོ་རིམས་ངེས་པ་ལ་ལྟ་
བ་དང་སྦྱར་བ་དང་། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ག་ཚུལ་དང་སྦྱར་བ་གཉིས་ས། དང་པོ་ནི་བུམ་དབང་གིས་
སྣང་སེམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐུར་ག]ནས་པས་སེམས་ཅམ་གྱི་ལྟ་བ་རྟོས། གསང་དབང་གི་ས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
སྤྲོས་བྲལ་རབ་ཏྱ་མི་གནས་ར་བསྟན་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྟོགས། ཤེས་བ་ཡ་ཤེས་དབང་གིས་བདེ་སྟོང་
བྱེར་མེད་དུ་བསྟན་པས་གསང་སྔགས་ང་པ་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྟོས། ཚིག་དབང་གིས་བློ་འདས་རིག་པ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་བསྟན་པས་རྫོག!ས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་རྟོགས་སོ། །ག་[ཉིས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དག་
ཚུལ་དང་སྦྱ་ར་ན། ལུས་སེམས་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་རྟེན་ང་པརྟེན1 པ་བྱན་གྱིས་རློབ་ཅིང་འདག་པར་
བྱེད་དེ། ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ། དེ་ལ་རླུང་དང་ཐིག་ལེ། དེ་ལ་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརྟན་ས། ལུས་
ག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་བུམ་དབང་། རྩ་དག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་གསང་དབང་། ཐིག་ལེ་དག་
ཅིང་སྨིན་
ར་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་། རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱེད་
པ་ལ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེའོ། །སྒྲ་ངོན་ནི་ཨ་བྟི་ཥིཉྩ་དང་ཥེ་ཀ་ཏ་སྟེ་དྲི་མ་འཁྲུད་ཅིང་སྐལ་བ་འཇོག་པའི་
ཕྱིར་དབང་ངོ། །དེ་ཡ།ང་ཚེ་འདིར་ས་རཔ་ཏུ་དགའ་བའི་དེན་མཐོང་ལ་སྦྱོར་ར་དབང་ས་ཀྱང་དབང་
དུ་བཤ]ད་དེ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བུ། །ཆོ་ག]་ཆོས་དང་རྣལ་འ་བྱོར་ཏེ། །གསང་བ་
ར་པས་ཡང་དག་འབྱུང་། །སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ལ། །རབ་གའ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །
དབང་མ་ཐོབ་པའི་ཉེས་པ་ནི། །གསང་སྙིང་ལ།ས། སློབ་དཔོན་ཉེས་པར་མ་བྱས་ཤིང་། །དབང་རྣམས་
ཐོབ་པར་མ་བྱས་པར། །ཉན་པ་ལ་སོག]ས་རྩོམ་པ་རྣམས། །འབྲས་པུ་མེད་ཅིང་རླག]་པར་འགྱུར། །ཅེས་པ་

{page_0032.tif"}
ང་། སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ནི་མ་མཐོང་བར། །རྣལ་འབྱོར་བ་ནི་དངོས་གྲུབ་འདོད། །
མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་རྒྱིས་བརྡེག་དང་། རྨོངས་པ་ཕུབ་མ་བརྔུངས་དང་མཆུངས། །ཞེས་སོ། །དབང་ཐོབ་པའི་
ཕན་ཡོན1 ནི། །གསང་པ་ཆོག]་ལས། དབང་བསྐུར་ང་ག!་སྦྱིན་ལྡན་ན། །མ་འབད་པར་ཡང་དངོས་གྲུབ་
ཐོབ། །ཅེས་སོ། །དབང་གི་རྣམ་གཞ1 ག་གོ །གྲོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནི། །བསྐྱེད་རྗོགས་ག་ཉིས་ཏེ། གསང་
འདུས་ས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་པསྟན་པ། །རིམ་པ་ག་ཉིས་ལ་ཡང་དག་བསྟན། །སྐྱེད་པའི་
རིམ་པ་དང་པོ་སྟེ། །རྫོ་གས་པའི་རིམ་པ་ག་ཉིས་པ་འོ། །ཞེས་སོ། །བསྐྱེད་རིམ་ནི། ཀུན་རྫོབ་ལྷའི་སྣང་བ་ལ་
བརྟེན་ན1 ས་ཐ་མལ་གྱི་རྟོག་པ་སྤང་ཞིང་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་ཆེད་ཀྱི་ཚོས་བདུན་པའི་ཆོས་དག་པར་«་
སྦྱངས་ལ། རྗོ་གས་རིམ་ནི་ཕྲ་མོམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དོན1 དམ་འི་དབྱིངས་དང་ཐུན་པ་ལ་བརྟེན་
ནས་ན་ང་སེམས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཤར་བ་སྟེ། ཟུང་དུ་འབྲེལ་པ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
ལམ་དུ་བཤད་པ་ནི། གུར་ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བ་སྦྱོར་ས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱ། །རིན་
ཆེན་བཟླས་པའི་བཟླས་པ་ལས། དྲི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་འགྱུར། །བསམ་ག་ཏན་རྡོ་རྗེ་ར་བ་བསམས་ན། །
རིན1 ཆེན1 སེམས་སུ་ར་བ་ཏྱ་གྲུབ། །ཅེས་པ་ང་། དེ་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཞེས། །བས་ནི་བདེ་
འི་སྡོམ་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ང་རྒྱལ་གྱིས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡུན1རིང་མི་འགྱུར། །ཅེས་སོ། །དེ་
ལ་སྐྱེད་པ་མེད་པར་རྫོགས་པར་མི་རུང་སྟེ། མཁའ་གྲོ་སྡོམ་པ་ས། ལྷ་དང་བྲལ་བའི་མ་དེ་ནི། །ལོག་
པའི་ལམ་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། །སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་དེ་མི་རུང་། །ཞེས་སོ། དེ་ལ་གདོད་མ་ནས་སྐུ་ག]སུང་ཐུགས་རྡོ་
རྗེར་གན1 ས་ཀྱང་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་མི་ག]སལ་བ་ཉིད། ག་སལ་བར་བྱེད་པ་ལ་རིམ་ག་ཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
བསྒོམ་པ་ཡིན1ཏེ། ཀྱེ་རྡོར་ལས། ལྷ་ཡི་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་ནི། །བསྐྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་ནས། །
གཞ1 ན་ལ་ཁ་དོག1 གནས་པ་ནི། །འོན་ཀྱང་བག་ཆགས་ལ་ས་སངས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྒོམས་པའི་
ཡོན ༢་ཏན་ནི། གུར་ལས། སངས་རྒྱས་ད་ཉིད་ག!ང་བསྒོམས་པ། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ན་ང་སྐྱེ། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་
བ་རྣམས་སུ་དེ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་གོ་འཕང་འགྱུར། །ང་ན་ས་དག་ཉིད་དུ་མ། །དག་པའི་གནས་
སུ་ངེས་པར་གྲོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་གོ་དོན་སྤྱིར་བཞ1 ག་ས། ཐུན་མ་གོར་ཇི་ལྟར་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ནི་
རིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞི་ཁྲོ་གང་རུང་མ། རིགས་མས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡ01བ་
ཡུམ་དུ་བསྒོམས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ཏེ། རྒྱལ་བ་གཅིག་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངང་། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རིག་ས་ལྔའི་དབྱེ་བ་སྡུ་ལས་མ་འ་དས་ཤིང་།
དེ་ང་ཞི་ཁྲོ་ག་ཉིས་ལས་མ་འདས་པར་ངོ་བོ་ཅིག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སམྦུ་ཊི་ལས། ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་
འམ། །ཡ0ང་ན་ཁྲོ་བོར་སྒོམ་པར་བྱ། །སངས་རྒྱ་ས་ག]ར་མ་ཁན་བསམ་མི་ཁྱབ་དག་གིས་བརྗོད་པར་
ག་ལ་ནུས། །ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ས། །སྟོང་པའི་རྡོ་རྗེ་ན་ཞིག་ནི། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་
འགྱུར། །ཅེས་སོ། །དེའང་ཕྲེང་བ་དེ་གང་སྒོམ་པའི་ཡི་དམ་དུ་བསྐྱེད་ལ་ཡ་ཤེས་པ་བསྟིམ། མཆོད་
བསྟོད་བྱ། རྟེན1འབྤེལ་སྙིང་པོས་མེ་ཏོག་གཏོར། ཡ་བ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་ས་མདོ་འཛིན1ལ་ཐིམ་པ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་
དུ་གྱུར། ཕྲེང་རྡོ
ག་གཞན་རྣམས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིར་གསལ་བཏབ་ལ། སྔགས་བཟླས་དུས་ཡི་གེ་དེ་དག་ལྷ་དང་
སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་འཕྲོ་བར་བྱེད་ར་བསམས་ལ། མིས་མི་མཐོང་བར་འཕྲེང་པ་ཁུང་དུ་བཅང་ངོ། །སྔགས་

{page_0033.tif"}
ཀྱང་ལ་ལ་མིང་ནས་འ་བོད་པ་ང་། ལ་ལ་གནད་ནས་བསྐུལ་བ། ལ་ལ་མོན་ཏན་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། གུར་
ས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །མ་ཁའ་འགྲོ་མ་དང་བཙུན་མོ་དག །མངོན་པ་ར་ཕྱོགས་
པར་བྱ་ཕྱིར་ཏེ། །དཔེར་ན་སྒྱེས་ཆེན་འག]འ་ཞིག་ལ། །ཆེ་ལ་མྱུར་བའི་སྒས་འབོད་ན། །ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་
འོང་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་འབྱོན། །ཞེས་སོ། །སྔག]ས་ཤིན་ཏུ་ག!་དགོས་ཏེ། རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་
ན་ས་སྔག
ས་བསྡུ་བ་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེའང་མ་དག་པ་སྟོང་བཟླས་པ་བས་དག་པ་གཙིག་འགྱུར་
ཆེ་ལ། དམིགས་པས་མ་ཟིན་མ་དམིགས་པ་ཡེས་པའི་འབུམ་བཟླ་ས་པ་བས། མ་ཡེངས་པ་གཅིག་
འགྱུར་ཆེ་སྟེ། གསང་བ་མཆོག་ས། དག1[་དང་མ་ག་སྟོང་འགྱུར་ལ། །ཏིང་འཛིན་ཡོད་མེད་འབུམ་དུ་
གྱུར། །ཅེས་པ་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བཟླས་བརྗོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན།། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སྤྱད་
བྱས་ཀྱང་། །སེམས་གཞན་གཡེང་ས་ཟིན་པ་ནི། །དེ་ཉིད་རིག་ས་དོན་མེད་གསུངས། །ཞེས་སོ། །དེ་
ལྟར་ཡི་དམ་ལྷར་བསྒྱེད་ནས་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླས་ས། སྤྱི་བོར་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་ཆུབ་སྭེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་པར་བསམས་ལ། མཆོད་པ་དང་། བསྟོད་པ་དང་།
བཤག1 ས་པ་དང་། གང་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱས་ཏེ། མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་
དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡིན་འི་ཕྱིར་རོ། །ཡ་ཤེས་མངོན་འབྱུང་ས། ས་དང་ལམ་གྱི་
རིམ་པ་རྣམས། །བླ་མའི་མོས་གུས་ལོ་ཟླས་བགྲོད། །བླ་འི་སྣང་བ་མ་བྲལ་ན། །སངས་གྱོས་རྣམས་དང་
འབྲལ་མེད་ས། །ཞེས་དང་། དམ་ཚིག་བཀོད་པ་ལས། ། །ག]ཡོ་མེད་མོས་གུས་ཟླ་དྲུག!་གིས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་
གི་ས་ཐོབ་འགྱུར། །ཅེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་མ་པ་ས། །སྤྱི་གཙུག་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་ཉིད་དུ། །དཔ་ལ་ལྡན་
བླ་མ་བསམ་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེས་ནི་བར་ཆོད་མེད་ཅིང་རྟོགས་པ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར། ས་ལམ་ང་
གིས་བགྲོད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །སྔོན་འགྲོ་སྦྱངས་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་
ཆོས་ཞི་ཡིས། །མ་ནོར་ལམ་དུ་སེམས་ཉིད་ཚུ་ད་པ་དང་། །ཐར་མ་མཆོག་ཟིན་གནས་ལུགས་མྱུར་དུ་སྐྱེ། །
དངོས་གཞི་འབྱོངས་སླ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །དངོས་གྲུབ་ཉེ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཚ་ད་མེད་ལྡན། །དེ་ཕྱིར་
སྔོན་འགྲོ་སྦྱང་བ་ཤིན་ཏུ་ག་ཅེས། །རྫོགས་རིམ་ཆེན་པོ་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མ་བཅོས་རྣལ་དུ་འཇོག]་
འི་སྔོན་དུ་མི་རྟག་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ང་། སྣང་སྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ང་ལྷར་
བསྐྱེད་ནས། སྔགས་བཟླས་ཤིང་ཕྲ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སེམས་བཟུང་བ་དང་། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམས་
ལ་ག]སོལ་བ་བ་པ་རྣམས་ཏེ་ཞི་པོ་སྔོན་དུ་མི་འགྲོ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་སོང་བ་ས་ཐར་ལམ་མ་ནོར་
ཚུ
ད་པ་དང་། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་སྐྱེ་བ་དང་། དངོས་ག]ཞི་སྦྱོང་བར་སླ་བ་དང་། བར་ཆད་མེད་པ་
དང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་ལ་སོག་ས་པའི་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པཿ་ག]ཞན་
ཡང་འགྲུབ་བོ། ། །དིང་སང་ནི་གང་ང་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་ལམ་བསྒོམ་པ་ང་སྟེ་འཆུགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །
ད་ནི་མ་དངོས་བསྟན་པ་ལས། ང་བོ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། དངོས་ཞི་རིག་ང་བདེ་ག།སལ་མི་རྟོག་
འི། །པསམ་གཏན་གས་ས་གན་ས་ལུགས་ངོ་སྤྲད་དེ། །འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཡ་ཤེས་ནི། །
གཉུག་མ་ལྷན་ཙིག་སྐྱེས་པ་འ་ཆར་བ་ཡིན། །བུད་ཤིང་དེ་མེ་མ་ཡིན་ང་ཐཔ་དེ་ལས་མེ་འབར་བ།མཐོང་དུ་
རུང་བ་ལྟར། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་གསུམ་པོ་དེ་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤས་ག]ཉུག་མ་ལྟན་ཅིག་སྐྱེས་པ་
27

{page_0034.tif"}
ངོས་མ་ཡིན་ང་། ས་བརྩོན་པར་བྱ་པ་འི་ཕྱིར། དེ་བ་ཁམས། གསལ་བ་རླུང་། མི་རྟོག་ཅོའི་
གནད་
ས། བླ་མའི་མན་ངག་ང་མོས་གུས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིག་པར་བྱ་པྟེ་ཡ་ཤེས་དེ་ནི། རྒྱ་ཆེར་
རོལ་པ་ས། བ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འ་དུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་འ་དི་དག་གིས་རྙེད། །
སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་ར་མྭི་འགྱུར་བས། །མི་སྶ་གཅིག་པུར་ནག་ས་སུ་གནས་པར་བྱ། ། །ཞེས་འི་ཆུལ་ལོ། ། །
རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤ!ད་པ་ལ་གསུམ་ས། པདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཐབས་བསྟན་པ་ནི། ང་
པོ་བདེ་ཆེན་ཐཔས་ལ་ངོ་སྤྲད་པ། །དེ་ཡང་སྔོན་འ་གྲོ་སྔར་བཞིན་བསྒོམས་པའི་རྗེས། །འཁོར་ལོ་བཞི་དབུས་
རྩ་གསུམ་ཀ་འི་ཆུལ། །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་སྦུབས་མ་ཅན།། །ཡར་སྣ་ཚ་ངས་ཕུག་མར་
སྣ་ག་སང་གནས་ཏེ། །ལྟེ་འི་ད་དྲང་དབུ་མའི་ང་ཨ་ལས། །མེ་འབར་སྤྱི་བོའི་ཧི་ལས་པདུད་རྩི་བབ། །
འཁོར་ལོ་བཞི་ང་ལུས་ང་ཀུན་གང་སྟེ། །བདེ་བས་ཁྱབ་དུས་སྙིང་ར་བཾ་ཡིག་ལས། །ཧཾ་གི་བདུད་རྩི་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འ་བབ། །བདེ་བའི་ཉམས་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ། །དེ་ནས་བཾ་ང་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཕྲ་ལ། །
དམིགས་གསུམ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག །ས་དེས་སེམས་ཟིན་བདེ་བས་ཞི་གནས་སྒྱེ། །འདིར་
སློབ་དཔོན་ཤྲཱི་སིངྷས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གདམས་པ། བདེ་ལ་རྣམ་པ་ར་མི་རྟོག་པ་བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་འི་ལྟཔབཞིབསྟས། དང་པོ་ཐབས་ཀྱི་བདེ་བ་དམ་པ་ནི། སྣང་
སྲིད་ལྷ་དང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བསྒོ་མས་པའི་རྗེས་ལ། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ར་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་
གཉིས། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག །སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འ་ཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད།
ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིར་གསལ་བའི་དབུས་ཀ་འི་ཆུ་ལ་དུ་གཡ་ས་རོ་མ་དཀར་
བ། གཡོན་རྐྱང་མ་ད་མར་བ། དབུས་ཀུན་འདར་མ་མཐིང་ག །ཡར་སྣ་སྤྱི་གཙུག་མར་སྣ་གསང་གནས་སུ་
སླེབ་པ་ལས། ཁྱད་པར་དུ་བུ་མ་དེ་ཇེ་ཆེ་ལ། གྲོ་སོག]་ཅམ། ཨུ་བྷི་ཙམ། བཞོ་དོང་ཅམ། མཐར་ལུས་
ཐམས་ཅད་དབུ་མའི་རང་ཞི་ན་དུ་སྲབ་སང་སང་སོང་བ་འི་ནང་དུ་སེམས་གཏད་ས། རྩ་ག]ནས་ང་དུ་
སེམས་ཟིན་ང་དབུ་མའི་ཡོན་ཏན་འབའ་ཞིག་འཆར་བའི་ད་དོ། །དེ་ལྟར་དབུ་མའི་ང་ལྟེ་བའི་ཐད་
དྲང་དུ་ཨ་ཤད་མེའི་རྣམ་པ་སྐྲ་རྩེ་ཅམ་ལས་མེ་རྟ་རྔ་ཙམ་
འབར་ཏེ། སྤྱི་བོའི་ཧ ༡)་སྲན་མ་ཅམ་ལ་རེག་པས་
བདུད་རྩི་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུན་བབས་ཏེ། འཁོར་ལོ་ཞི་དང་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་ཞི་ང་། ཁྱད་པར་དུ་
སྙིང་ག་ན་བཾ་སྔོ་སྐྱ་ལ་བ་པས་བདེ་བ་བསྐྱེད་ར་བསམས་ལ། སེམས་མ་ངས་པར་བསྒོམས་པས། དེ་
ཕྲིལ་བ་བྱུང་དུས་བཾ་དེ་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཕྲ་ལས་མཐར་ཡ
ལ་ས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ང་ལ་སེམས་ཉམ་པ་ར་«་
གཞག་གོ །ཐབས་དེས་དེ་སྟོང་སྤོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེ་ས་བ་ལ་ཡོད་པ་དེ་དུས་དེར་འཆར་བའི་
ད་དོ། །བདེ་སྟོང་གི་འོད་གསལ་ཤ]ར་བ་དེ་ང་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། དེ་ས་གང་ཡང་བསམ་བརྗོད་འདས་
པའི་སེམས། །བློ་བྤལ་ནམ་མ་ཁའ་འད་བའི་ངང་ཉིད་འཆར། །དེ་ནི་འོད་གསལ་དེ་སྟོང་རྫོ་གས་པ་ཆེ། །
རང་བཞིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། །དེ་བའི་ས་ལ་ཅི་ཡང་མི་དམིགས་ར་བསྒོ་མ་པ་ན།
དེ་དང་རྗེས་སུ་ཐུན་པ་ལུས་སེམས་དེ་ལ་སེམས་སྤྲོ་བསྡུ་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་ང་དངས་ཧར་ང་ནམ་
མཁའ་འདྲ་བ་ཟང་ཐལ་ཤར་བ་ནི་བདེ་བ་འོད་གསལ་རྗོགས་པ་ཆེ་ན་པོ་རང་བྱུང་གི་ཡ་ཤེས་རང་ངོ་འཕྲོད་
པ་ཡིན་ནོ། །ཐིག་ལེ་གསང་བ་ས། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བསམ་མི་ཁྱབ། །འོད་ག་སལ་ན་མ་ཁའི་ང་བཞིན་ནོ།།

{page_0035.tif"}
ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བ་སྒོམས་པའི་ཉམས་ཀྱི་རིམ་པ་པསྟན་པ་ནི། རྡེ་ཉིད་བསྒོམས་ལས་ཉམས་ཀྱང་རྣམ་པ་
བ་ཞི། །གང་སྣང་ཐམས་ཅད་དེ་བར་འཆར་བ་དང་། །ཉི་ན་མཚན་བདེ་བའི་ངང་ན་ས་འབྲལ་མི་ཕོད། །
ཆགས་སྔང་ལ་སོགས་ཟུག་རྔུ
ས་རྒྱུད་མི་འཁྲུག]ས། །ཆོརྶ་ཀྱི་ཚིག་དོན་སྦྱོར་པའི་རྴེས་རབ་སྒྱེ། །ཁམས་ད་ངས་
མ་རྒྱས་པའི་ཉམས་ལས་སྣང་བ་འཆར་བ་ང་། ཉིན་མཆ་ན་བདེ་ས་འདའ་བ་ང་། ཟུག་རྔུས་སེམས་མི་
འ་ཁྲུགས་པ་གསུམ་འཆ་ར་ས། རིག་པ་ར་ང་ངོ་མཐོང་འི་ཉམས་ལས་ཤེས་བ་ཁྱབ་པར་ན་དང་།
ཐུག]ས་རྗེས་བརྟན་པ་འཆར་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ན་ནི། དེ་ནས་ཡང་བསྒོ་མ་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས། །
ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཉི་མ་སེམས་ལ་འཆར། །འདི་ནི་ཡང་ཟབ་གནད་ཀྱ་གདམམ་པ་ཡིན། པདེ་སྟོང་
བ་སམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བསྒོ་མ་ས་པ་ས་སྔང་བས་ལྷག་པའི་བརྟན་པ་ཐོབ་ས་སྤྱན་དང་མངོན་པ་ར་ཤེས་པ་་
དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འཆར་རོ། །དེ་ནས་གསལ་སྟོང་ནོམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་
པ་ལས། ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བསྒོ་མ་པ་ནི། གཉིས་པ་གསལ་བའི་ཐབས(་ཀྱི་ངོ་སྤྲད་པ། །སྔོན་འགྲོ་སྔར་
བ་ཞིན་རྩ་གསུམ་གསལ་བཏབ་འི། །རོ་རྐྱང་གུག་ནས་དབུ་མར་འཇུག་འི་ཆུལ། །མར་སྣར་བསྒོ་མས་ལ་
ཡར་སྣ་སྣ་བུག་གཏད། །རླུང་རོ་ག]སུམ་བུས་ནད་ག]དོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོང་། །དལ་བུས་ག་སུམ་རྔུབ་པརྟན་
གཡོའི་ཇིག་རྟེན་ཀུན། །འོད་ཞུ་སྣ་ནས་ཚུར་བྱུང་རོ་རྐྱང་ནས། །དབུ་མའི་ང་བྱུང་སྙིང་དབུས་ཚོན་གང་
འོད། །གོང་བུ་ལ་ཐིམ་ཐུབ་ཐང་བར་དུ་བཟུང་། །སྟེང་འོག་ཁ་སྦྱར་གཏོང་དུས་ཅུང་ཟད་བཟུང་། །དལ་
པུས་འཔྱུང་རྔུབ་པྱ་
བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན། །སྙིང་གར་ཐིམ་
ལས་གཞན་དུ་མ་ངས་བྱ། །ས་དེས་སེམས་གསལ་དངས་ལ་གནས་པ་འབྱུང་། །རྩ་སྒོ་མ་པའི་བར་
སྔར་དང་འད་བའི་རོ་རྐྱང་གཉིས་ཀྱི་ར་སྣ་དབུ་ར་ཚུད། ཡར་སྣ་སྣ་པུག་གཉིས་ནས་ཕ་ར་རྺང་རོ་བུས་
པས་ནད་གདོན་ཕྱིར་སོང་། དལ་བུས་རྔུབས་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཁ་དོག་ལྔར་གྱུར་པ་སྣ་བུག་ནས་ལམ་བྱུང་། མར་ན་ནས་ར་ཞུགས་པས་རླུང་སྙིང་
གར་ཐིམ་པསྭ། དབུ་མ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རླུང་གིས་གང་བ་ལ་སེམས་བཟུང་པས་ག་སལ་སྟོང་མི་རྟོག་པ་འི་འོད་
གསལ་འཆར་རོ། །འདི་ནི་མཆོག༑ ཏུ་བ་མོ་སྟེ། འཇིག]་རྟེན་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་
སོགས་པའི་བྱིན་རླཔས་མྱུར་དུ་ཞུགས་པས། ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ང་འཛི་ན་སྔོན་མེད་པ་འཆར་བའོ། །དེ་
ནས་འོད་གསལ་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་ནི། དེ་རྗེས་སྙིང་གའི་འོད་ལས་འོད་མཆེད་དེ། །ལུས་ང་འཁོར་
ལོ་བ་ཞི་ས་འབར་བ་ས། ཕྱིར་མཆེད་འོ་ད་ཀྱིས་འཇིག]་རྟེན་ཁྱབ་པ་ར་བསྒོམ། །ན་ག་འགར་ཉིན་མཆན་དེ་
ཉིད་དོན་བསྒོམས་པས། །རྨི་མ་འགག་ང་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ནི། །ཟླ་བ་འབར་པ་མེ་ཁྱེར་སྐར་ལ་སོགས། །
འོད་ལྔའི་སྣང་ས་ཕྱི་ང་ཁྱབ་པར་ཐོང་། །གསལ་བའི་ངང་དུ་སེམས་ཟིན་ཞི་གནས་སྐྱེ། །དབུ་མའི་ནང་
དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་བསྒོམས་པའི་རྗེས་ལ། འཁོར་ལོ་བཞི་ང་ལུས་ནང་ཐམས་ཅ་ད་ཁྱབ་པ་ང་། དེ་ས་
ཕྱིར་མཆེད་དེ་འ་ཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནམ་མ་ཁས་གར་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔས་ཁྱབ་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ལ་
རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་གཟུང་ཞིང་། ཕྱིར་གཏོང་དུས་རླུང་ཞ་བས་ཅུང་ཟད་ཟུང་ལ། དལ༴་བུས་རྔུབ་སྟེ་པསྒོ་ས་
པས། བུ་ར་ཡ་ཤེས་ལྔའི་རླུང་ཟིན་པའི་རྟག]ས་སུ་བསྒོམ་ཁང་ཉེ་འཁོར་དུ་འོད་ལྔའི་སྣང་བ་ང་། སྒོན་
མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་ང་། ཟླ་པ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ང་། སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ང་། དུ་བ་དང་། སྤྲིན་ང་།
29

{page_0036.tif"}
སྐར་མ་ལྟ་བུ་དང་། ཐིག་ལེ་ལྟ་བུ་ང་། ལྷའི་ག1 ཟུག]ས་རྙན་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་ག་ཏུ་མེད་པ་
འཆར་རོ་འདིའི་དུས་སུ་སེ་མས་རྩེ་གཅིག་ཏྱ་གནས་པའི་ཞི་ག་ནས་དང་། རང་གསལ་རྗེན་པའི་ལྷག་
ཐོང་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འཆ་ར་རོ་སྣང་བ་རྣམ་དག་གི་བསམ་གཏན་ནི། དེ་ནས་སླར་བསྡུ་སྙིང་ག་འི་
འོད་ཟེར་ང་། །ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཕྲ་སྟོང་ཉིད་ངང་ག་པས། །གང་དུའང་མི་དམིགས་སྟོང་གསལ་ངས་པའི་
སེམས། །རང་བཞིན་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་འཆར། །འོད་