བ་རོལ་ཕྱིན་ཞེས་བྱ། །དེ་ཉིད་མཐོང་བས་སེམས་ནི་ར་བ་ཞི་ཞིང་། །ཕྱི་ནང་ཆོས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཞེན་པ་ཆུང་
སྟོང་པའི་ང་ས་སྙེང་རྗེ་ཕྱོག1 ས་མེད་འཆར། །རང་གཞ1 ན་དན་དུ་ད་གེ་ལ་སྤྱོད་ཅིང་བསྐུལ0 ། །དབེན་པ་ར་
དགའ་ཞིང་རྣམ་ག་ཡེང་དུ་ཛི་ཉུང་། །རྨི་ལམ་ན1 ང་གེ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །དེས་ནི་ཐ་ར་འི་ལམ་སྣ་
ཟིན་པ་ཡིན། །དེ་ན1 ས་ཆེས་ཆེར་གོང་དུ་གོམས་པ་ཡིསྭ། །སེམས་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྔོ་ན་བས་གྱོ་ཆེ་ཞི་ང་། །སྣང་
བ་རྨི་ལམ་སྒྱུར་ར་རབ་ཏུ་རྟོགས། །ཆོས་རྣམས་གཉིས་མེད་དང་དུ་རོ་ཅིག་ས། །སྐྱེས་དང་མ་སྐྱེས་མེད་
པར་མཐོང་འི་ཚེ། །ཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་མི་རྟོག་པ། །བསམ་ག་དགའབརྒྱབཐོབཔ་
ཡིན། །
དེ་ཚེ་ལུས་སེམས་སྔོན་བས་རཔ་ག་ཅིང་། །ཐབས་དང་ཤེས་ར་བ་དྲི་མེད་རྟོག་ས་པ་འཆར། །མངོ་ན་
ཤེས་ལྡན་ཞིང་སྙིང་རྗེས་ན་པ་འགྲུབ། །སྲིད་ལཿ་སྐྱོ་པས་སེམས་ནི་ངེས་པར་འ་པྱུང་། །རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་
གུན་
དེ་འདྲར་རྟོགས། །ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ང་ཤིག་སྲ་འབུ་སྲིན་མེད། །བྱིང་རྒོད་བྲལ་ཞི་ང་ཉིན་མཚན་ཏིང་འཛིན་
འགྲུབ། །སྐྱེ་བོ་དེས་ནི་འཕགས་མ་མྱུར་དུ་མཐོང་། །དེ་ན་ས་ཆེས་ཆེར་གོས་ས་སྔོན1 ས་ལྷག །ཏིང་
འཛིན་རྟོགས་འི་ཉི་མ་སྔོན་མེད་འཆར། །ཆོས་ཀུན ༢་ཚུལ་གཅིག་ཉམ་པའི་དོན་མཐོང་ས། །སྤྱན1 དང་
མངོན་ཤེས་སྒིབ༴་པ་མེད་མངའ་ས། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་སྟོང་བྱེ་པ་དཔག་མེད་མཐོང་། །དེ་ཚེ་ག་མེད་
འཕག་ས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། དེ་ལས་ཆེས་ཆེར་གོང་དུ་འཕེལ་པ་ཡིས། །
རྟོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་ཡོན་ཏ་ན་གྲངས་མེད་ཅིང་། །རྟོག་ང་མི་རྟོག་མཉམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ལས། །
གཟུས་སྤྲིན1 ཡ་ཤེས་དྲི་མེད་རྒྱ་ཆེ་ཞི ༢ ང་། །ཉམ་པ་ར་གཞག་ང་མ་བཞག་གཉིས་མེད་པར། །རྟག་ཏུ་
མ་ཉམ་གཞ་ག]་སྤྲུལ་པ་བསམ་ས་སྟོན1། ཚད་མེད་ཞི1ང་དང་ཡ་ཤེས་གཟིགས་ལ༴ཿ་འཇུག །རྩ་ཁམས་དག་ཅིག་
རླུ
ང་སེམས་ཡོན1ཏན་མཆོག།ཤིན1ཏུ་རྒྱ་ཆེ་དྲི་མ་མེད་པ་ན། །ཉེ་ར་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱའི་ཡ་ཤེས་ཏེ། །
འཕགས་མ་རྫོགས་ནས་མྱུ་ར་དུ་བྱང་ཆུབ་འཐོབ། །འདི་ནི་འོ་ད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཐེག་པ་སྟེ། །སྐ་ལ་བཟང་
འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བ་ཡིན1། །དབང་པོ་ཐ་མས་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡང་། །དང་པོར་ཞི་ལྷག་སོ་སོར་
རྩལ༴་སྦྱ
ང་སྟེ། །བརྟན་པར་གྱུར་ས་ཟུང་འཇུ་ག་དབྱེར་མེད་བསྒོམ། །དེ་ཡང་ཐབས་ཆུལ་དཔག་མེད་ཆུལ་
ལ་བསླབ། །
ཐོག་མར་ཞི་ན་ས་བཅལ་འི་རིམ་པ་ནི། །དབེན་པའི་ཕྱོགས་སུ་སྟན་ལ་རབ་འདུག་ན་ས། །
དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་འི་ཁ་དོ་ག]་གྲངས་རྣམས་ཀྱིས། །ཉིན1འགར་རྣམ་རྟོག་འདུལ་ཞིང་གནས་པར་བྱ། །
དེ་ས་བྱམས་སོག1 ས་བཞི་དང་སེམས་གཉིས་དང་། །བསྐྱེད་རིམ་ངང་ནི་བྲིས་སྐུ་གླེགས་པམ་སོགས། །གེ་
བའི་ཡུལ་ནི་གང་ཡང་རུང་ཞིག་ལ། །དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་མ་ཡ་ངས་ཉམ་པར་གཞ་ག །དེ་ལྟར་བ་ཞ་ག་
པས་སེམས་ནི་ས་རུང་ཞིང་། །གཞན་དུ་མི་ཕྲོ་གར་གཏད་ཡུལ་ལ་ཟིན ༢། །ཇི་ཙམ་བཞ1ག་པ་དེ་མ་
མཉམ་པར་ན་ས། །ལུས་ངག་སེམས་ནི་དག1འ་དེས་ཁྱབ་པ་ན1། །རྩེ་གཙིག་མི་ག]ཡོའི་ཞི1ག]ན་ས་གྲུབ་པ་
ན། །དེ་ནས་ལྷག་མཐོང་དོན་ལ་བསླབ་པ་ནི། །ཕྱི་རོལ་སྣང་སྲིད་འ་ཁོར་འདས་ཆོས་འདི་རྣམས། །སྣ་
ཚོགས་སྣང་ས་རྨི་མ་སྒྱུ་དྲ་ཞིང་། གཟུགས་རྙན་སྤྲུལ་པ་སྒྲ་བན་དྲི་ཟའི་གྲོང་། །མིག་ཡོར་སྨིག་རྒྱུ་
འདྲ་ཞིང་སྙིང་པོ་མེད། །སྣང་བས་སྟོང་སྟེ་རང་བཞིན1 སྟོང་འི་ང་། །ཐམས་ཅད་ན་མ་མཁའ་དྲ་ཞིང་
ད་ག་མེད་ས། །སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བར་མཉམ་པར་གཞ]ག །དེ་ཡིས་ཕྱི་རོལ་ཆོས་ལ་དག་མེད་ཅིང་།།
གཟུང་དང་གཟུང་ཡུལ་རང་བཞི་ན་མེད་པར་རྟོགས། །དེ་ས་ན་ང་གི་སེམས་ལ་འདི་ལྟར་བརྟག །སྣ་ཚོགས་
199