མཉད་གངས་འདུས་ཆོས་སྐོར༴
=་=་=་=་=་=་
བ་གནད་ཡན༔ རྩིབ་ཤ་ར་
དུ་མ་ཐོང་ན༔ རང་གི་མདུན་དུ་ཕབ་ནས་པལྟ་བ་གནད་
ན༔ གྱེན་དུ་འགྲེང་བའང་ཐུར་དུ་ཕབ་པ་གནད་ཡན༔ གྨུ་བཞིར་བྱུང་ན་གཡས་སུ་
གཅུན༔ ཟླུམ་པོར་བྠང་ན་ག་ཡོན་དུ་ག]ཅུན་པ་གནད་ཡན༔ ་ཟླ་གམ་དུ་བྲུང་ན་
སྟེང་དུ་
བལྟ་ཞིང་༔ གྲུ་གསུམ་དུ་བྱུང་ན་ཐུར་ལ་མནན་པ་གནད་ཡན་ནོ༔ འཆར་བ་ཡུལ་གྱི་
ག་ན་ད་ནི༔ ཕྱའི་ཡུལ་ནམ་མཁའ་རྐྱེན་དང་བྲལབ་ས༔ དྡུ་འབྲལ་མེད་པས་ཆོས་
ཉིད་སྟོང་པ་ཉད་ཀྱི་ང་དུ་ཐམས་ད་བྱན་ཚུད«་པར་བྱེད་པ་གན་ད་ཡིན༔ ནང་གི་
ཡུལ་གཞི!་རྐྱེ
ན་མེད་རྟོག་འི་འདུ་འ་ཕྲོ་དང་བྲལ་ཞིང་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པས༔
ཆོས་ཐམས་ད་ཆིག་དང་ཡ་གེ་ལས་འ་དས་པའི་དོན་མས་སུ་མྱོང་བ་ག་ནད་ཡན་
ནོ༔ བར་གྱི་ཡུལ་རྩ་རྐྱེ
ན་མེད་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་གྱི་མ་གང་བ་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུ་ལྟ་བུ་ཕྱི་
ནང་གི་ཡ་
ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ས་སུ་མུང་བ་གནད་ཡན་ནོ༔
ཐིག་ལེ་ལ་ག1]ནས་པ་འ་གན་ད་ནི༔ ཉིན་མོའི་དུས་སུ་ཉི་མ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་ལ་
རྟེན་ནས༔ རེག་པ་བཅུན་ཅིང་ཐུན་དུ་བཅད་དེ་བསྒོམས་པས་ཡ་ཤེ1 ས་ཀྱི་སྣང་བ་
རྗེན་པར་འཆར་བ་གནད་ཡན༔ མཆ་ན་མོའི་དུས་སུ་ཟླ་པ་དང་ཨ་ལོ་ཀེ་ལ་སོག་སྭ་
པ་ལ།བརྟེན་ནས་བསྒོམས་པས༔ མངོན་སུམ་ལྷུག་པར་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་གནད་
ན་༔ ག་ཉིད་ལོག་འ་དུས་སུ༔ ་ཤེས་བྱ་བུམ་ར་དྲིལ་ས་མ་ཡས་པར་རང་
གནས་ཞི་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གཟར་བས༔ ཕྱནན་ང་སྒྲིབ་ག་ཡོག་མེད་པར་གསལ།བ་
ད་ཡན་ནོ༔ ཤེ་ས་པ་གཏད་འི་འབེ་ན་གྱི་གན་ད་ནི༔ ཕྱིའི་ཡུལ།ན་མ་མཁའ་ལ་
མ་གཏད་ན༔ ཆོས་ཉིད་ད།ངོས་པོར་གྲོ༔ མག་དེ་ཉིད«་ལས་གུལ་ན༔ ཐ་དད་པའི་
རྟོག་པ་མི་ཁེགས༔ ནང་གི་འབེན་གན་ས་ལུགས་ཀྱི་མཁའ་ལ་མ་གཏད་ན་༔ མ་
ཆོས་ཉིད་བུ་ཐོག་ཏུ་རྒྱུག༔
རླུང་དལ་བས་བསྤིང་དུ་མ་འཕང་ན༔ ཉོན་མོངས་པའི་
ལུས་ཀྱི་སེམས་འཆིང་བར་འགྱུར༔ དེས་ན་འབེན་དེ་དག་དང་མ་བྲལ་བར་བྱེད་པ་
44