ཨ༔ ལྐོག་ཡིག་ཆབ་དམར་ཐག༔ ་
=་=་=་=་=་=་=་=་=་
གནད་ཡན་ཅིང་༔
དེ་ལྟར་ཕྱི་ན་ང་གཉིས་ཀྱི་ར་རྐྱེན་དུ་རྩ་དག་པའི་འབེན་ལ་
གཏད་པ་གནད་ཡིན་ནོ0 ༔ རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ངོ་བོ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འོང་བའི་གན་ད་ནི༔
རང་བཞིན་གྱི་རིག་པ་འོད་ཀྱི་ཡུལ་ན༔ འོད་མཐའ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ནས་
པ་ས༔ ན་མ་མཁས་ག་!ར་ཁྱབ་རིག་པས་ཁྱབ་འོ༔ དེ་ཡང་ད་ལྟ་ལུས་རྒྱས་བཙིངས་
པ་ཡིན་ཀྱང་༔ ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་ང་ལྔན་པའི་གནད་ཀྱིས༔ དཔེར་ན་ཁྱུང་«་ཕྲུག་སྒོ་
ངའི་ནང་དུ་
གཤོག་དྲུག་རྒྱས་པ་ལྟར༔ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེ་ས་ང་གསལ་དུ་རང་རྩལ་
རྫོགས་པ་འོ༔
ཡེ་ཤེ་ས་ཕྱི་
གསལ་གྱི་གནད་ནི༔ ན་ང་གི་གཞིར་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྐྱི་ལམ་རྩ་ལས་
ཐོན༔ སྒོ་མག་གི་ཨ་འབྲས་ནས་བྱུང་༔ ཡུལ་གཏད་པ་འ་འ་བེན་ཐོག་ཏུ་ཤ]ར་བ་སྟེ༔
འགྱུ་
པའི་ས་ཡོད་པས་དཔེར་ན་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་ཞིང«་བརྩེགས་པ་ལྟར༔ ག་
པའི་རྩ་ཐིག་ལེ༔ ཐིག་ལེའི་རྩལ་རྩ་ལམ་ན་ས་བྱུ
ང་༔ དེའི་སྟེང་དུ་ང་གཅིག་བྱུང་
འ་བར༔ འོད་ཀྱི་ཟེར་གས་ཕྲ་མོས་སྦྲེལ་བས༔ ཐིག་ལེ་གཉིས་འབྲེལ་གསུམ་
འབྲེལ་ལ་སོགས་ཕྱ་གལ་དུ་འབྱུང་འོ༔
དེ་
ཉིད་ཀྱང་ནང་དུ་གཞིར་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་སྐུར་གནས་པའི་གནད་ཀྱིས་རིག་པ་
ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་སྐུའ་སྣང་བ་ག་ཏུ་མེད་པ་འཆར་ཞིང་༔ དེ་འ་ཕོ་བའི་
ཚེ་རིག་པ་
རྐྱེན་ལས་གྲོལ་ས༔ ད་ཕྱིན་ཆད་རྐྱེན་དབང་དུ་གྲོ་མི་སྲིད་པའི་གནད་
ཡོད་པ~༔ མིག་པ་ཕྱི་ནང་གི་དབྱིངས་འབེན་ལ་མ་གཏད་ན༔ དཔེར་ན་དགོས་འདོད་
འབྱུང་འ་ནོར་བུ་དེ་ལ་མཆོད་པ་མ་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་བ་མ་བཏབ་ན་༔ གོ་ས་འདོད་
མི་འབྱུང་པ་ལྟར༔ རིག་འི་བཀྲག་དང་ཟི་བརྫིད་ཕྱི་ན་ང་དབྱིངས་ཀྱིས་བྱིན་
པར་བྱེད་པས་ན༔ ཕྱི་ང་དབྱིངས་རིག་དྡུ་འབྲལ་མེད་པའི་དགོངས་པ་ལ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པར་བྱེད«་པ་ན།ད་ཡིན།༔ དེ་ང་ལུས་ཀྱི་གནད་ལ་བརྟེན་
45