ཟཉདགོངས་འདུས་ཆོས་སྐོརཉ
=་=་=་=་
ཁྲེག་ཆོད་ཀི་
དོན་ངོ་འཕྲོད་པར་བྱེད་པ་ན་ད་ཆེ༔ དེ་རྣམས་གྱི་ཆ་རེ་ན་དུ་སྔོ་ན་དུ་
འ་གྲོ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་རྩལ་འབྱོངས་པ་ནད་ཆེ༔ དེ་ལ་ནི་ག་ཞི་ལ་འཆུག་མེད་
ཀྱི་ད་པ་ང་༔ ལམ་ལ་ཡེངས་མེད་ཀྱི་བ་རྩོན་འགྲུས་ད་འབྲས་བུ་ཉམས་ལེ་ན་
གྱི་གན་ད་རྣམས་མ་ཆུག་པར་བྱེད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ད་དོ༔ ཐོས་རྒྱ་ཅན་ཚིག་
ལ་མ་ནེན1 པ༔ བརྩོན་འགུས་ཅན་ཧ་ཤ་མ་ཆད་བ༔ ལེ་ལོ་
ཅ་ན་བཏང་སྙོམས་སུ་མ་
ལུས་
རྣམ་གཡེང་ན་བདུད་ཀྱིས་མ་ཁྱེར་པརཁེ་གྲགས་ཅན་ལོ་འ་དོད་ཀིས་མ་
བཅིངས་པ༔ གོ་བ་ཅན་ཕྱི་དུས་ལ་མ་ཤོར་བ༔ ཉམས་མྱོང་ན་བསྒོམ་ཡུས་གྱིས་མ་
ཁྱེར་བ༔ ་ང་སྤྲོད་
བྱ་ཤོར་དུ་མ་སོང་བ༔ མསཔརྣདྲེད་དུ་མ་འབྱམས་པ༔ དཔེ་
ཡོད་རྣམས་ཚོད་ཡོད་དུ་མ་གུ་པ༔ གཞོན1 པ་བྱ་བློས་མ་གཟེངས་པ༔ རྒ་ན་པ་སྒྱིད་
མ་ལུག་པ༔ ཕོངས་པ་ཧ་ཤ1]་མ་ཆད་པ༔ འཛངས་པ་འཇི
ན་ཞེན་གྱིས་མ་བཅིངས་པ༔
ཤེ1 ས་རབ་ན་རི་ག་ག་ནས་མ་འབྱས་པས༔ རྨོངས་པ་ཡ་མ་ཆད་པ༔ ཟོག!་པོ་
འ་ཕྱོར་གམེམས་ཀྱིས་མ་ཁྱེར་བ༔
མཁ་ས་འ་དོད་ན1 འབའ་ཆད་དུ་མ་སོང་པ༔ འུ་
ཐུག་བོ་ཆི་མ་ཆ
ད་པ༔ ག་དམས་པ་ལོད་རློམ་གྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བ་སྟེ༔ ངེས་ར་
ག་དིང་ཐག་ཆོད་པར་བྱ་སྟེ༔ གཞུང་བཞི་ན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གནད་ཡན༔ གནད་ཀྱི་
གདམས་པ་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པར་བྱས་ཕན་ཆད༔ སྙིང་རྗེ་མེད་པ་སྐལ་པ་ལས་ཀྱི་
རླུང་མྱུར་དུ་ག་ན་ས༔ ཐུག་ས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་གྱི་རླུང་མངོན་དུ་གྱུར་ཅིངརཅི་
ལྟ
ར་སྐལ་བ་ད་མན་བ་ཅིག་ཡི་ན་ཀྱརམ་ཆོས་ཉིད་ཀ་ག་ཡེ་གྲོལ་གྱི་ཀློང་དུ༔
པུ་རིག་
བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་འཕེལ་ཏེ༔ མ་བུ་གཉིས་མེད་ཁད་འ་བྱམས་རྐྱི་དབྱིངས་
སུ་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་གི་གདིང་ཆེན་ཐོབ་ར་འགྱུར་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མད་པ་འོ༔ འདིའི་
གན་ད་ནི་༔ ན་སོ་ལ་རྒས་ག་ཞོན་མེད་༔ དབང་པོ་ལ་རྣོ་རྟུལ་མེད༔ སྐྱེ་བ་ལ་མཐོ་དམ་ན་
མེད༔ འབྱོར་པ་ལ་ཆེ་ཆུང་མེད་ཉརྒྱུད་པ་ལ་རིང་ཐུང་མེད་ཉརིག་བ་ལ་བདམ་ཁ་མེད༔
50