ཿདགོངས་དུས་ཆོས་སྐོར་༴
=་=་
ཀློང་དུ་ཤེས་པར་གི
ས༔ ཞེས་ས༔ ཞི་ཁྲེགས་ཆོད་ལམ་ཐོད་རྒལ༔ འབྲས་བུ་སྐུ་
གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་ངོ་སྤད་པའོ༔ དེ་ནས་འདིར་བར་དོ་གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་
སྤྲད་པའི་རིམ་པ་ནི༔ གནས་ང་ཤིན་ཏུ་ངམ་ནག་པར༔ ཉི་ཞུར་འཆར་བའི་བུ་ག་ནི་༔
མདུ
ང་ཤིང་ཙམ་ཞིག་ཕུག་པ་ལ༔ ཉ་མ་འ་ཟེར་ཐག་སེང་ངེ་བར༔ དེ་ལ་ཤེལ་དཀར་
གཟེད་པར་གྱདེས་ནི་འཇའ་ཆོན་སྣ་ལྔ་འཆ
ར༔ མེ་ལོང་གཅིག་ཀྱང་ཕྱར་བར་བྱ༔
བསྐྱོད་པས་འོད་ཀྱི་གློག་ཀྱང་འཁྱུག༔ ་ཤེ་ལ་ག་ཅིག་རང་གི་མག་ག་ཡོན་སྦྱར༔ མག!་
གཡས་ལག་པ་གཡས་པས་ག༔ འཇའ་ཆོན་མེ་ལོང་འོད་ལ་བལྷ༔ འོད་དང་ཟེར་
དུ་ལྡན་པ་མཐོབ༔ དེ་ནི་དཔེ་ཡི་ངོ་སྤྲོད་ཡིན༔ དོན་ནི་རང་གི་སྙིང་གི་དཀྱལ༔ དེ་
ལྟར་འོད་ཟེར་ལྡ་ལྡན་གནས༔ རྟག་ས་ནི་མུན་པར་རང་གི་མིག༔ མཛུབ་མོས་བཅིར་
ས་འོད་ཟེར་འོང་༔ རང་གི་རང་ལ་སྙིང་པོ་ཡ༔ ཡེ་ཤེས་གནས་འི་ངོ་སྤད་དེ༔
སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པར་གྱིས༔ ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ངོ་སྤྲོད་ནི༔ རྐྱེན་བྲལ་མ་
མཁའ་དངས་པའ་དུས༔ ཟིམ་བུས་མིག་གིས་སུརྱ་བལྟ༔ འོད་ཟེར་དྲ་བ་དཔག་ཏུ་
མེད༔ ཡུན་དུ་པལྟས་པས་ཉི་མ་ཡང་༔ རང«་བཞིན་མེད་ར་བཟུང་ཡུལར་བྲལ༔ ག་
སྟོང་ཡིན་ས་ཟིར་མ་འགག།!༔ སྣང་སྟོང་ཡན་ས་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ དེ་སྟོང་ཡན་པས་
ཉེ་རིང་མེད༔
དཔེར་ན།ཁང་ཁྱིམ་བྲག་ཕུག་བྱང་༔ ཉི་ནུབ་བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔
བེམ་པོས་
རང་རང་སྒྲིབ་པ་ཡན༔ ཉི་མས་སྒིབ་པ་མ་ཡན་ནོ༔
བམ་པོ་ཡུལ་ཐོན་ཉི་མ་ལྟོས༔ དེ་ལ་གྲིབ་ནག་མུན་པ་ས
ང་༔ ཉི་ས་མུན་པ་བསལ་
བ་མེད༔ མུན་པ་ཉི་མའི་གློང་ན་གས༔ དེ་ནི་ཕྱི་ཡ་དཔེ་རུ་བསྟན༔ དེ་ཕྱིར་རང་
རིག་ཡེ་ཤེས་དི༔ སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཟང་ལ་ནས༔ སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེ་ས་འོད་པོ་
ཆེ༔ ལེགས་པར་རྟགས་པའི་དུས་ཉིད་དུ༔ བྱུང་ནས་འགྲོ་ག་སུམ་མེད་པར་ང་༔
སྟོང་གསལ་མ་འག།ག་ཟང་ཐལ་ལོ༔ སྟོང་ཉིད་ངོས་བཟུང་མེད་པ་པུགསལ་ནི་ཞི་
92