ཨ༴ གསང་སྐོར་སྙིང་ངགངས་ལྕས་ཀྱི་རྣམ་དག༔
རྡོ་ལྟ་བུ་ལའང་འཆི
ཞེས་སྒྲོ་བཏགས་རྒྱུ་མེད༔ ་འོ་ན་ཤི་བ་ཞེས་པ་ག!ང་ཞེ་ན༔ བེམ་
རིག་གཉིས་སྦྲེལ་བར་བྱེད་པ་ས་གྱི་རླུང་ཡན་བས༔ དབུགསཆད་པས་འཆི་བར་
འགྱུར་ཏེ༔ ས་རླུང་གི་འགྲུལ་ད་པ་ལ་རྟེན་ན་ས་ཆི་བ་ཡན༔ དེ་ཡང་ས་
རང་གིས་ཤེ་ས་རིག་བསྐྱོད་ནས་ཕྱར་འབུད་༔ ལུས་ས་རྡོ་ལངས་ཀྱིས་འགོའོ༔ ལུས་
ལུས་པའི་དུས་སུ་སེམས་ན་མ་མཁའ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་འི་དཔེ་ནི༔ ཁམས་སའ་
རུ་པ་ཕར་བོ
ར་འི་དུས་སུ༔ ་ར་མེ་དེས་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་ནུས་པ་ན་ནོ༔
ནམ་མཁའ་ང་རུ་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ཆུང་སྟེ༔ ཁྱིམ་དུ་ཅུང་ཞིག་ཆེ༔ ཕྱ་རོལ་དུ་བྱུང་ན༔
བསམ་ལས་འདས་ར་ཆེ་འོ༔
དོ་ན་ལ་རང་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལོ༔ མར་མེ་ནི་ད་པེ་པསྟན་པའོ༔ སེམས་ཀྱི་དཔེ་
རིག་པ་མ་འག1 ག་པ་མར་མེ་ལྟ་བུ་དི་ནི༔ རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡངས་དོ་ག་ས་ཐམས་ཅད་བརྟེན་
པ་ཡུ་ལ་གྱི་ཁྱད་ར་ཡན༔ སེམས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ས་དོ་གས་མེད་དོ༔ དཔེར་
ན་ན་མ་མཁའ་དང་རིག་པ་དི་ནི༔ ཆུང་པའ་ཆ་ད་ཁབ་མིག་ཏུའང་ཤོང་ལ༔ ཆེ་བའ་
ཆ0
ད་གཞལ་དུ་མེད་དོ༔ དེ་ལྟར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་སྤྲད་དོ༔ ཡང་རྫ་བུམ་དུ་
མར་མེ་བཅུག་ལ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་སྟོང་པ་དང་རིག་པར་ཟུང་བ་
ནེ།༔ དཔེར་ན་རྗ་
བུམ་ནང་གི་ནམ་མཁའ་མར་མེ་འདྲའོ༔ སྟོ་ང་རེག་ག་ཉས་རྒྱ་ལས་
གྲོལ«་བ་ནི༔ རྫ་བུམ་ཆག་པའ་མ་ཁའ་དང་མར་མེ་འ་དྲའོ༔ དེ་ཅིའི་ཕྱར་ཞེ་ན༔
བུམ་ང་གི་ནམ་མཁའ་ང་ཕྱའ་ན་མ་མཁའ་གཉས་ལ་ཁྱད་པར་དབྱེ་ལ་བྱར་
མེད་པའ་ཕྱ
ར༔ དེ་ལྟར་ཤེས་ར་གྱིས་ཤིག༔ ཙེས་ངོ་སྤྲོད་༔ ཡང་ནུབ་མོ་མུན་པའ་
ནང་དུ་མར་མེ་
ཉེར་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ལ།བསྐོར་ནས༔ ་སློབ་འི་མིག་ལ་ཤེལ་
བཀ]བ་སྟེ༔ བསྟན་ཙིང་ན་མ་མཁར་ཁྲིད་པའ་མིག་གིས༔ ་འགྲོས་བསླབ་ཅིང་ངོ་སྤྲད་པ་
་ནི༔ ཀེ་
སྐྱེས་བུ་རྣ་མས་དཔེར་ན་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མར་མེ་ལྔ་རྩེགས་དང་༔
133