ཟ་ད་གོངས་འདུས་ཆོས་སྐོར༴
=་=་=་=་=་=་
ཕྲ་
བའི་ལམ་དུ་དེ་མི་གོལ༔ དེ་ཡང་ངེར་པའི་འབྲས་བུ་ན་༔ གཞི་ལ་གོང་འོག་མེད་
པའི་ཕྱིར༔ མ་ལྔ་རིམ་གྱིས་མ་བསྒྲོད་པས༔ ས་བཅུ་བསྒྲོད་པར་དེ་མི་གོལ༔ དེ་
ཡང་ངེས་པའི་འབྲས་བུ་ན་༔ ཞེས་དང་༔ དག་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཕྱིར༔
དག་པའི་ལྷ་ནི་མ་བསྒོམས་ས༔ ཀྲཱྀ་ཡའི་ཐེག་པ་དེ་མ་གོལ༔ དེ་ཡང་ངེས་པའི་
འབྲས་བུ་ཡ
ན་༔ གོང་འོག་གཉིས་སུ་མི་ལྟ་ཕྱིར༔ ལྟ་སྤྱོད་ཡ་ཆར་མ་བསྒོ་མས་ས༔
ཨུ་པ་ཡར་ནི་དེ་མི་གོལ༔ དེ་ཡང་ངེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡན༔
ཡངདག་དེས་པའི་ལམ་
རྟོགས་ཕྱར༔ བྱང་ཆུབ་མ་ལྔ་མ་བསྒོམས་པས༔ ཡོ་གའི་ཐེག་ར་དེ་མི་གོལ༔ དེ་
ཡང་ངེས་པའ་འབྲས་བུ་ཡ
ན༔ འཁྲུལ་སྣང་ཞི་ལ་མ་ངེས་ཕྱར༔ རྣམ་རྟོག་ལྷ་རུ་མ་
བསྒྱུར་བས༔ མ་ཧཱ་ཡོ་གར་དེ་མི་གོལ༔ དེ་ཡང་ངེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡ
ན༔ དབྱིངས་
དང་ཡེ་ཤེས་གཞི་མེད་ཕྱིར༔ དྡ་འབྲལ་མེད་འཇོག་ཡིད་མེད་ཕྱིར༔ ཨ་ནུ་ཡོ་གར་
དེ་མི་གོལ༔ དེ་ཡང་པེ་པའ་འབྲས་བུ་ཡ
ན་༔ སྣང་བ་སེམས་ཉད་ཡིན་པའ་ཕྱར༔
ཆོས་ཉིད་མཚོན་དུ་མེད་རྟོགས་པས༔ མཚན་འི་སྐྱོན་དུ་ད་མི་གོལ༔ དེ་ཡང་ངེས་
པའི་འབྲས་བུ་ཡན༔ ཕྱ་
ན་ང་གསང་བའི་ཆོས་ཀུན་གྱི༔ བཏུལར་ཞུགས་གང་ཡང་མི་
འགོག་ས༔ བླང་དོར་སྤྱོད་པརདེ་མི་གོལས༔ དེ་ཡང་ངེས་པའི་འབས་བུ་ཡན༔ རྣམ་
རྟོག་གཞི་
ལ་མེད་པའི་ཕྱིར༔ གཉིར་མེད་དོན་ལ་མི་གཏོད་པསརཕྱོགས་ཅན་ལྟ་
བར་དེ་མི་གོལ༔ དེ་ཡང་
ངེས་བའི་འབྲས་བུ་ན༔ ཚོགས་བརྒྱད་གོལ༔ ་སར་ཉས་
པའི་ཕྱིར༔ སེམས་ཉིད་དོན་ལ་མི་རྩོལ་བས༔ མཉམ་ཉིད་དོན་ས་མ་འགྱུར་ཞིང་༔
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གོལ་ས་མེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་དང་༔ གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ས༔ དད་
བས་ཀུན་ནས་དང་བ་ས༔ སྙིང་རྗེའི་རླན་དང་མ་བྲལ་བས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་
རབ་ལྡན་ས༔ སེམས་བསྐྱེད་རྣམའ་གཉིས་དེ་ལ་རྫོགས༔ གང་ལའང་མི་རྟོག་རང་
གསལ་བས༔ ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ང་གནས་པས༔ བྱིང་རྒོད་གཉིས་ཀྱི་སྐྱོན་བྲལ་བས༔
186