ཿལ་སག་ཅོད་པ་གེགས་ཿ
དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ་༔ དེ་ནི་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཁོ་འོ༔ ཟེར་ཞིང་རང་གི་སྣང་བ་
འཐད་པའི་ཚིག]་བརྗོད་པ་དེ་ནི༔ བངུད་ཀྱས་བསླུ་བ་དང་པའོ༔ དེ་ནས་མཁའ་
འགྲོ་མ་འི་ཆ་བྱད་དུ་ནུགས་ས༔ རིགས་ཀྱ་བུ་ས་ཁྱོད་ལ་ལུང་བསྟན་གྱི༔ དེ་ནི་
ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ༔
དེ་ནི་ལོག་པ་ཁོ་འོ༔ འདི་ལྟར་བྱས་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད༔
གྲོལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ས་ལུང་སྟོན་པ༔ དེ་ནི་བདུད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ༔ དེའི་དུས་
སུ་རང་གིས་དེ་ཉིད་ལ་མ་ཡེངས་པར་བྱའོ༔ གླང་བོ་ཆེའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ལྟ་བར་
བྱའོ༔ ཞེས་པ་ང་༔
ཀྱ་མ་ཧོ༔
རྟོག་པ་མཚན་མས་བཙིངས་པའི་བདུད༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གྲངས་ང་
ང་༔ བརྗོད་དུ་མེད་པ་བསམ་མ་ཁྱབ༔ རྣམ་རྟོག་མཆ་ན་མ་ཅི་ལགྱུས་པ༔ ཐམས་
ཅད་བདུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ༔ ་དེ་ཡང་མ་དོར་བསྟན་དི་ལྟར་རོ༔ གཟུང་འཛིན་ཡུལ་
ལ་ཆག་ས་ན་ཕྱི་ཡི་བདུད༔ རྣམ་རྟོག]་ཁྲུལ་པར་སྤྱོད་ན་ནང་གི་བདུད༔ རྟོག!་པ་ཁ་
བྱས་བདུད་ཀྱིས་བསླུས«་པ་ཡིན༔ ལུས་ལ་རྒྱན་བཟང་བདུད་ཀྱས་བསླུས་པ་ཡན༔
གཉེན་གྱི་བྱམས་ཚིག་བདུ
ད་ཀྱིས་བསླུས་པ་ཡིན༔ དགྲ་ལ་ཆག]ས་སྡང་བདུད་ཀྱིས་
བསླུས་པ་ཡི
ན༔ བདག]་ཏུ་རྟོག་ན་བདུད་ཀྱིས་བསླུས་པ་ཡིན༔ ལུས་ལ་ཆགས་པ་
སྐྱེས་ན་དེ་ང་བདུད༔ འཛིན་སའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་ན་ཕྱི་ཡི་བདུད༔ ཏིང་འཛིན་རོ་
ལ་ས་ན་ནང་གི་བདུད༔ སྣང་འི་ཡུལ་ལ་ཆགས་ན་ཡུལ་གྱི་བངུད༔ ཡིན་མིན་
ཐེ་ཆོ
མ་ཞུག་ས་ན་རྟོག་འི་བདུད༔ བྱ་བྱེད་གཡེང་བས་ཁྱེར་ན་འཁོར་པའི་བདུད༔
རྟོག་པ་ཁོང་དུ་ཞུག་!ས་ན་སེམས་ཀྱི་བདུད༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ལ་ཆགས་ན་ཡིད་ཀྱི་
བངུད༔ ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལ་ཆགས་ན་ག་ཡེང་བའི་བདུད༔ ཁོར་བའི་ཆོས་ལ་
ས་ན་ཕུང་པོའི་བདུད༔ རྩོད་པའི་འདམ་ལ་ག!ས་ན་ཉོན་མོངས་བདུད༔ དགའ་
སྔུ
ག]༑ གྲོགས་ལ་ཆག་ས་ན་ལྷ་ཡི་བདུད༔ ཁྲོ་གཏུམ་དཔའ་རྔམ་ཆེ་ན་འཆི་བདག་བདུད༔
་0
ད་