གིཟགསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་ཡང་སྙིང་གི་རྒྱུད ༩ ༴
ག་ཟེར་
འདིས༔ ཆོས་ཉིད་དག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིག་ལེ་འཆུག་པ་མེད་པའ་རྒྱུན་དུ་
འབྱུང་འོ༔ བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་འཛིན༔ རྒྱུད་འདིས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་མ་འཆུག་མེད་ཀྱི་གཞི་འཇིན་པའོ༔ འདི་ཡིས་གྲངས་སྣ་
འཇིན་པས་ན༔ ལ
ས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུས་བསྟན་རྒྱུད་འདི་ལྷག་ཆད་མེད་པར་འཛིན་
པ་ལ་དགོངསའོ༔
ལྷ་མིན་ཡུལ་རྣམས་ང་ལོག་ཏུ༔ འདི་ལྷ་ད་ང་མ་དང་ལྷ་མ་ཡན་གྱི་ཡུལ་རྣམས་
ལས་རྒྱལ་ཞིང་རྩོད་པ་བཟློག་འོ༔ འདི་ཚིག་བཟུང་བ་ཙམ་གྱིས་འགྱུར༔ རྒྱུད་འདི་
བསྟན་འ་བདག་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མ་དག་ད་ང་ཐུན་འི་རཏྣའི་ཁུ་བས་བྲིཏེ་བཅངས་
པ་ཙམ་གྱི་དུག་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཉན་མོངས་པ་འཇོམས༔ ཕ་རོལ་གྱི་རྒོལ་བ་ངན་
པ་ཐམས་ཅད་ང་ལོག་ཏུ་འགྲོ་བ~ཁམས་གསུམ་ཡུལ་ཀུན་འདིས་བཟློག་གོ༔
རྒྱུད་འདི་
ལུས་ལ་བཞུགས་ཕན་ང་འདོད་ཁམས་གཟུགས་ཁམས་གཟུག་ས་མེད་
ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ག་སུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ«་གསུམ་བཟློག་ཅིང་༔ དི་
ཞུགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་དེ་དང་གང་འབྲེལ་འི་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅ་ན་
ཐམས་ཅད་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ༔ རིགས་དྲུག་རྣམས་ཀྱི་འབྲོས་ཁང་འགེགས༔ ཁྱད་
པར་དུ་ན་སོང་གསུམ་དུ་ཟག་པར་བྱེད་པའི་ས་བུ་འདིས་ངེས་ར་ཁེགས་འོ༔
འདི་མཐོང་ཐོས་རེག་པ་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པའི་གཅོང་རྙིང་ཐོན་ཅིང་རིགས་དྲུག་
གི་སྐྱེ་སྒོ་ཁེགས་ཏེ་སྔུག་བསྔལལས་ར་རོ༔
མྱ་ན་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ངུ༔ འཁོར་བ་ན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཞིང་༔
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ད་ག་པ་ར་ཚོམ་བུའི་ཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་
ལ་རྗོ་ས་མཐའ་མེད་པར་སྤྱོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ འཇུག་པར་བྱེད་པའི་འཁོར་ལ་
ཡན༔ གོང་
གི་གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་ཞིང་ཁམས་དེར་ཉི་ཟླས་གླིང་ཞི་འཁོར་ཡུག་ཏུ་མུན་
243