ཨི༔ གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་ཡང་སྙིང་གི་རྒྱུད ༩
གན་ས་ས༔ ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཙུད་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་ཡན་ཏ་འདི་ལ་ཁངས་
ཐུབ་པ་འོ༔
བདུད་དང་མུ་སྟེགས་མགོ་ནོན་ཡན༔ འདིས་ཕར་རོལ་གྱི་རྒོལ་བ་ངན་པ་
བར་ཆད་བྱེད་པའི་བདུད་ཚོག]ས་ལོག་མིན་དུ་བརྟགས་པའི་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པ་
མ་རུངས་པ་རྣམས་འཇོམས་འོ༔ ཤེས་རབ་རྨུག་པའ་གསལ་འདེབས་སོ༔ རྨོངས་
པར་གྱུར་པ་འ་སེམས་ཅན་དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ང་རྒྱུད་འདི་བཏགས་པས་དེ་
ལ་ཡ་ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཞུགས་པའི་གནད་ཀྱིས༔ ཕྱ་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་
ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་འཇོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ མུན་ཁུང་དུ་གསལ་སྒྲོན་སླེབ་པ་ལྟར་
ཡ་གནས་ཀྱི་ཡ་
ཤེས་གསལ་བར་བྱེད་པ་འོ༔
སྨོན་འཇུག་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཤིང་ཡནལལམ་མི་གོལཿ་བ་འང་དགོངས་འོ༔ འདི་
མཐོང་ཐོས་རེག་ཆ་ད་ཐམས་ཅད་ནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཉེས་དགུ་ཅོག་ཞི་
བ་ད་ང་༔ ལེག་ས་དགུ་ཙོག་འཕེལ་བར་བྱེད་ཅིང་༔ སོ་སོའི་ཡད་སྨོན་ཅི་འ་དོད་སྦྱིན་
པར་བྱེད་པ་ངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཆུག་མེད་དུ་གནས་པ་པ༔ རྟན་པར་བྱེད་པའི་
རྒྱབ་རྟེན་ནོ!༔ ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་མ་དོ་མདུད་དོ༔ ལྷ་མ་བསྐྱེད་སྔགས་མ་བཟླས་རང་
འ་དི་བཅ
ངས་པས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གྲུབ་པ་ཐོབ་བོ༔ དཀྱིལར་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་བསྐྱེད་
ཤིང་ངོ༔
ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔ་འ་ཀྱིལ་འཁོར་དུ་ག]ཙོ་བོ་ཡ་ཤེས་རང་སྣང་ལྷ་ལ་རིག་སྟོང་ཐིག་
ལེའི་འཁོར་གྱི་བསྐོར་ནས་ད་ལྟ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ནང་རང་བྱུང་རྩའ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་
ཞུགས་པ་རྣམས་རྒྱུད་དི་འ་གོལ་མ་ལ་བརྟེན་ན་ས་ར་དོར་ནམ་མཁས་གར་
ཁྱབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཟེར་དང་བཅས་པས་ཁྱབ་པར་སྣང་ཞིང་ངོས་
འཇིན་ནས་བསྐྱེད་ཤིང་དུ་བྱུང་བ་འོ༔ ལྟ་སྒོ་
མ་ལོག་པའི་ག་བྱེད་ཁྲུས༔ གལ་
ཏེ་
ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ལོག་ན་ས༔ བདུད་དབང་ངམ་ཕྱི་པའ་དབང་དུ་སོང་སྲིད་ཀྱང་རྒྱུད་