ཿརྒྱབ་ཆོས་སྦྱི་སྡོམཿ
དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ ཞེ་ས་གསུངས་པས༔ གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཀ་ག་!་ཡེ་
ཤེས་གསུམ་གྱི་དག་ཉིད་ཅན་དུ་གནས་ཏེ༔ ང་ཤ!ར་ལས༔ ཀ་དག་ཆེན་པོའི་
ཞི་ལ་ང་༔ ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དང་ལྡན༔ ཞེ་ས་པ་ང་༔ མུ་ཏིག་
ཕྲེང་བ་ལས་ཀྱང་༔ གནས་ལུགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་སུམ་
ཡིན་ནོ༔ ཞེས་པ་ང་༔
ཀློང«་
དྲུག་པ་ལས་ཀྱང་༔ ཡེ་ཤེས་ཉིད་ནི་རྣམ་གསུམ་གྱི༔ ཞི་ཡི་ཁྱད་པར་ཚིག་ཏུ་
བསྟན༔ ཞེས་པ་ང་༔ ཀློང་གསལ་ས་ཀྱོང་༔ རིག་པའི་རྩལ་ལ་ཡེ་ཤེས་གསུམ༔
ངོ་བོ་
སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ཐུགས་རྫེ་ཀུན་
ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སོ༔ ཞེས་སོརཡེ་ཤེས་གསུམ་གྱི་དོན་ནི༔ ཐལ་འགྱུར་སརངོ་བོ་ཀ་
དག]་ཡེ་ཤེས་ལ༔ མ་རིག་པ་ཞེས་སྲིད་མིང་མེད༔ གཙིག་དངགཉིས་ཀྱི་གྲངས་མེད་
འོ༔ བརྟགས་པས་དོན་མེད་གྲུབ་པ་མེད༔ གང་དུའང་མ་བསྐྱེད་ཆོས་ཉིད་ལ༔ ཡེ་
ཤེས་ཙམ་དུ་གུབ་པ་མེད༔ ཚིག་མེད་བརྗོད་པ་གུབ་པ་མེད༔ མཐའ་ལ་མི་ནས་
རང་རིག་དག༔ གཟུང་འཛིན་མིང་གི་མཐའ་ཟད་པའོ༔ རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་གྱི་གྲངས་མེད་
ལས༔ གཉིས་སྣང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ན་མེད༔ མཚན་ཉིད་ང་དུ་ང་ཕྱེ་བ་མེད༔
ཡུལ་རྐྱེ
ན་ག་!ས་པ་ང་ད་པའོ
ཡེ་ས་མེད་པར་དག་པས་ག༔ འཁྲུལ་རྟོག་འགགས་ས་ཙི)སྤྱིར་མི་མཛད༔
སྐྱེས་པས་ན་འགག་སྟོངས་སོ༔ རང་བཞིན་སུན་གྲུག་ཡེ་ཤེས་ཞེས༔ མ་སྐྱེས་མི་
ག་ཅིར་མི་དགོངས༔ ཡུལ་དག!་ངེས་པ་མེད་ཕྱིར་རོ༔ རྩལ་དང་ཡོན་ཏན་འགག་
མེད་ས༔ རོལ་པ་ཙམ་དུ་སྣང་བ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་རྫོགས་པའི་གཞི་མའོ༔ མེད་ཕྱིར་
སྣང་ལ་སྣང་ཕྱིར་སྟོང་༔ སྣང་སྟོ
ང་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཅན༔ སངས་རྒྱས་སེམས་
ཅན་ག་ཡུལ་ལོ༔ འདི་ལྟར་གཞི་ཞེས་མངོན་པར་ས༔ རང་བཞིན་ཙམ་དུ་གནས་
433་