འ༴ ཉརྒྱབ་ཆོས་སྤྱི་སྡོམ༴
འགྱུ་བ་ནི༔ འགྱུ་
བ་ཆེན་པོའི་རླུང་ངུ་འདོད༔ ཅེས་སོ༔ དེ་དག་གི་བྱེད་ས་གཉིས་
ཏེ༔ ༔ འབྱཱུང་བཞི་
རླུང་གི་ནུས་ས༔ གྱེན་རྒྱུ་ཐུར་སེལ་གྱི་ལས་བྱེད་དོ༔ བར་ས་
མ་ཁས་ས་རླུང་ད་བཙལ༔ ཞེ་ས་འ་བྱུང་བས༔ དེ་དག་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གི་
རྩལ་ཡིན་པས༔ ཐབས་དང«་གདམས་པའི་ནད་རྣམས་ལ་རྟེན་ནས༔ ལས་རླུང་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དུ་ངོས་འཛིན་པ་ར་བྱེད་པ་ནི༔ ཡང་དག་པའི་ད་ཤིན་ཏུ་ལ«
ཚེའོ༔
སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་ལྟར༔ ནང་དུ་རླུང་རྩལ་འགྱུ་བ་ནི༔ ཐལ་འགྱུར་ས༔ རྩ་ན་ས་
ངེས་པར་གྱུ་བ་ནི༔ འབུམ་ཕྲག1 གཙིག་དང་ཁྲི་ཕག་གཉིས༔ སྟོང་ཕྲག་དྲུག་དང་
རྒྱ་ཕྲག་དྲུག༔ རྩ་ནས་ངེས་པར་བྱུང་བ་སྟེ༔ གྱུ་བ་ཆུང་བའི་རླུང་དུ་འདོད༔ ཅེས་
སོ༔
དེ་ཡང་རྩ་
ག ༩ ང་དུ་གནས་པ་ན་རླུང«་ནས༔ རླུང་གིས་གར་ཁྱབ་པ་ནི་ཐིག་ལེས་ཁྱབ་
སྟེ༔ ༔ ཐིག་ལེ་ལ་དབྱེ་ན༔
རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཉིས་སོ༔ རྒྱུའི་ཐིག་
ལེ་ལ་བཙུདྲུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་གསུམ་དུ་བཤད་དེ༔ དེ་
དག་གི་བྱེད་ལས་ཀྱབ༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དེ་སྡུག་ག་ཏུ་མེད་པ་བྱེད་དོ༔ དེ་ལྟར་
རྩགང་ན་གནས་པ་ན༔ རླུང་ང་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་ང་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས«་ཏེ༔ དེ་
ཡང་རིག་པའི་སེམས་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་ཤིང་༔ དབྱེར་མེད་པས་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་དེ་ལས་རིག་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དང་རླུང་ལ་སོགས་པ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏེ༔
ཡེ་ཤེས་མེད་ན་སེམས་མི་འབྱུང་༔ སེམས་མེད་ན་རླུང་མི་འབྱུང་༔ སེམས་གཙིག་བྱུང་
ན་ཡེ་ཤེས་གྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་རྩལ་འགགས་མེད་དུ་འབྱུང་༔ རྩལ།དེ་མ་ཤེས་ས༔
ཡེཤེས་ཀྱི་གསལ་དངས་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད།པ་དེ༔ འོད་གསལ་སྟོང་དུ་ར་
བ་དེ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་མ་འགགས་པས༔ རིག་རིག་པ་འདི་བཟུང་སརརྩ་ལ་
461
=