ཨི༔ ༴ ཿརྒྱབ་ཆོས་སྤྱི་སྔོམཿ
སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམ་ས་རྟག་ཏུ་བུ་བཞིན་སྐྱོབ༔ དམ་མས་ལོག་ལྟ་ཅན་ང་བསྟན་ལ་འཚེ༔
བཀའ་རྐུན་དགྲ་གེགས་མས་ཅད་མ་ལ་ཕོབ་༔ བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་
ཕྲིན་ལས་མཛོད༔
ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ དྷ་ཐིམ༔ ་གྷུ་ཧྱ་རྒྱ༔
སྤྲ
སྐུ་སངས་རྒྱས་གླིང་ས༔ བུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་འོ།། །།མདྒ་ལི།།
583