ར་ས་རཱ་རཌའ་=་ཟགར
ཆཱ་ས་ར་ཆ་འར་=་ཆཆར་རས་ར་ས་ཟ་ཆ་རྒ་ུ་ལ་ས་སས་ཆེ་རམང་རྡ་ཆ
ཆ་~ཧ་ཡྣའརཿ་~་འ་ར་ག་རར་འ་
ཆཱ་རརཱར་ཧ་ཟགྱ་རཱ་ར་འབྱསྟགརྗས་བ་འུབར་འ་ར་ཆཱ
རཱི་ར་ར་རརྱར་རའཱཆ/ཇའ་འ་ཆརཚ་འཱ་
འཱ་ཧ་རྡ་ཆ་རྒར་ཆུཚའ་ཀྱ་འཧབསྙཔ་༴་རྲ་ཕྱཱཆཱ་=གཀཆརའ་ཆི
འ་རནྱ་ཆཱ་ར་དྶིརཞ01 རཇཱསེངདིན་ད་ཇཱིཧྱ་ཟཆ་གྲ། རཱ་ངའཱ་
འཱ་རཧ་ཚྪ་སསར་རུཟགཇྱ་ར། ༢~ཀྲ་ག་ཟླུ་ཇའཚར་ར་ག་རཆརའའཆཇ་འཱ་
འཱ་ཧྟཚཱརཱཆ་བ་བ་རཱ་ུགྲ ཇཱ་ཇྱརྱུ་ཇ་རྒ འཆ4ནཀི་གཀ་ག་ཆི་ངཆགྼཱཎཱ། ཆ་
འཱ ཧརཱཐིཧཱ་རའ་ནྒ་འརབྲཆརཀ་ས་ས་=ར་ཆཱ=་མ(་རག་ཟ་ར་ཆཱཇཞཱ
ཆ ཧ་རྗ་སྖགྦུ་རསཱ=བཱརས་ཀནྱིའ་རྦ།གཀ་ལཆ ༣ རར་རཱབྱ་ཧ་༢ ག་
ཆཧ་འ་རྒོལ་རྔ་དྱ་བ་བུརྱརོ་འ་ནཱཁི་!་རསརག་གྦ་ཆཱིར་ཆོཇང་གྱལར་ཟ
ཆཧཆཱན2 རངིའརའརརབྱུ་ཆཱིན/་ར་མཱ«ཕ་སྦྷའགྥ གྒ་ཚྱ་ཆ
ཧའ་ར་ཏ་ག་ཟང་=ཚཱ ༢ རྟིའནཆཱིརུརཱུ་བི་གཆཱ
=ཇ་མི་འ་པྲི་ངརསྱ་འི=འ་4 ནཱ་མག་ཟ་ར~་1རྱཱ4 བཚ་ཇ་སེའཆཱབྱ་སྣཱ་རར་སཀ
ཧཱ །ར་ཇསྦའ་ནགྱ་ན་རྒབའར་རྪར་ཉཀ་ཇ་རརསགབ་གྭི འའརྒ མཱཝུཆུན་མཱཆཱོཏྼ
འ1 ར་ཚཟ་གཆོ་རྦཕར་ཆ་ཆརརྶ་=རྗ4=་ངའ་ཟ་ཇའ་རྒིརཱ་ར་ཧ1
ཧཱོ འྲ་འ་རྱ་ས་ཚ་རརར་རརྣ་རརྒའ་7 འའསྖརྱགཟ་འརན
ཆཱརྗ་ཧ་ཧགོ ~1རནཆཱ་རརགའའརཨ་རཱ་=འངར་གྼ་འ=།འཟ་ར
་འ་ར་སཇྲིར་ཇཏི་ཆཇ་རཱ་འ་གྣ་ར་རརའའ་རབ་རཆིང་ན་ང་སཱཇའ/གཨ་རཆི་ཀ་ཆ
ར་ཆེ་ག ཆཱ་རའས་ཀ་ག་ཇྱགརྱནཱར་ར་མིརའཱ་=་རརཱ་ར་འ=་ནཆ
ཆོ་འ་གོ་ཆརགགརཆརར་ཆོ་ཆཇ་ཉ་ཇཱ་ར་ཆརིར=་མཆོ་ཆཱགཀགྲ་སྪ
རན་ཌ་ད་ས་0 ༡0ར་འ་རཟ=་ཆིཇཆའར་ུ་ཆཱིཆཱ་སར་གཇ་རྟྨ་འཇཉནསབརཱཇང་རའ=ུ་༤ ཚཱི
ཆ་༩་རཀཇ༨་ཇ་ཞ་དྱ་ཛཱནཱ་རའར་ཇ་འའཇའང་11ནཱ་འུ་ན་འ་ར
ཧི་རུ་རརཟ་ར1ག་(«ཌ་་སརརཱ་རྨའའ་ཆཆ་ཚ་བ་ང་བཌ་ར1བྤ་ཌསྲ་འ་ཚཱ་
ཆམཆཟརའརཆ་གྲར་~དྲབར་ཌཌ་=་འཆཆཱརྗིསཇ་རཱབ་ཆ་ར་འའ་ར་འར་«(ར་0ཀ་ཚ་ར་ར་
་ཆ་ར་ར་ཕབཱར་འ)༧་ཇ་རཱ«((ལ་ཧ་~་=་ང་ཆ་འ(་༠« འཆརབརྔ་བཟིབ་=་ར་ཅ་=མྱ་ཆི་ ་རཇས་ཟ་ར་གྷོ་=་རརི་དྒ་བི་རར་ར་རྱ་ར་རི་ཏ་རཏྲར་ར་རྒའ་ཧོཟ་འ
ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་ན་མོ།