ར༔ རྒྱབ་ཚས་སྤྱི་སྡོམ༔
རྟོག་མཐའ་ཟད་ཕྱིར་འཁོར་ལས་གྲོལས༔ རྒྱང«་ཞག
ས་ཡུལ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས༔
སྡུད་ཅིང་འཛིན་ལས་འཕེལ་བར་བྱེད༔ གནད་ཀྱི་བཅིས་དང་ཞག་པ་དང་༔
ད་ངོས་པོར་བསྒྱུར་དང་རྩ་བ་བཅད༔ འདྲེན་ཅིང་གཟུགས་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ༔
ཤེས་བ་ཡུལ་ནི་ཚིག་དང་དོན༔ ཚིག་དོན་འབྲེལ་པར་འདོད་པ་ཡིས༔ མཚོན་པས«་
ཤེས་དང་བརྗོད་ས་སོ༔ མཚོན་པ་དཔེ་ང་བརྡ་མཚོན་པ༔ ཚིག་གིས་མཚོན་པ་
མཐའ་ར་པརྗོད༔ བརྗོད་པས་ཤེས་པ་ཐ་ད་ང་༔ ་ངོ་སྤྲད་པ་ང་ཁྲིད་པ་ང་༔
ལ་བཟླ་ཤན་
བྱེད་དག་གིས་སོ༔ ཐིག་ལེའི་ཡུལ་ནི་ཁ་དོག་སྟེ༔ ལྔ་དང་དུག་ང་
གསུམ་གཉིས་དུག༔ གསལ་དང་དྲོད་དང་བསིལ་ག་བ་ང་༔ ཡང་ཞིང་གཡོ་བའི་བདག་
ཉིད་འཛིན༔ དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་འབྱུང་འོ༔
དབྱིངས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་སྟོང་པ་དང་༔ གསལ་བ་སྒྲིབ་བྲལ་མདངས་ཕྱིན་པ༔ ཁྱབ་ཙིང་
ཡངས་ལ་གཙིག་འདུས་པའོ༔ བག་རྡལ་
དེངས་པའི་ནམ་མཁའ་ལ༔ མ་རྫོགས་
ཚོས་ཉིད་དག་པའོ༔
གསལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངས༔ འོད་གསལ་དག་འི་
ལུས་ཉིད་དོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ མཐར་ཐུག་གྲོལ་བ༔ དངོས་རྫོགས་སྨིན་པ་དང་
ཅས་པའི་ལུང་ངོ༔ དེ་ཡང་ཡུལ་ཕྱིའི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་སྤྲིན་དང་བྲལ་བ་
ལ་སྣང་སྟེ༔ ཡུལ་སྷོང«་པ་ལ་རིག་པ་འཆར་བའི་གཞི་ཡིན་ས་སོ༔
ཀློང་གསལ་ས༔ རྐྱེན་བྦལ་སུམ་ལ་འཆར་བར་འགྱུར༔ ཞེས་པས༔ དབང་པོ་
སྐྱོན་དང་བྲལ་བ༔ ཡུལ་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ༔ ས་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་ལ་ཆར་རོ༔
ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ས༔ དོན་དེ་གང་ཡིན་མ་མཁའ་དག་ལ་བལྟ་བར་གྱིས༔ ཞེས་པ་
དང་༔ ཡི་གེ་མེད་པ་ལས༔ དེ་ཡང་ནམ་མཁའི་ངང་ལ་ནས་ར་གསལ༔ ཞེས་པ་
དང་༔ ནམ་མཁའ་ཆེ་ལས༔ རྣལ་འབྱོར་ནམ་མཁའི་བྱ་མ་གནས༔ ཞེས་པ་ང་༔
ནམ་མཁའ་རྟོག་པ་སྐྱེ་མེད་ཅིང་༔ ཞེས་པ་དཔསེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ས༔ དབྱིངས་
505