ཨ༴ ༴ རྒྱབ་ཆོས་སྤྱི་བྡོམཿ་
པ༔ ༔ དེ་ལ་རིག་པ་རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་པ་ནི༔ ཕྲ་བ་རྟ་རྔ་ལ་
མདུད་པ་པསྒྲིག་པ་འདྲ་བ༔ ར་བར་ན་ཐིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གསལ་བ༔ དེ་
ང་འོད་ལྔའི་དབུས་སུ༔ ཐིག་ལེ་དེ་དག་རྐྱང་པ་ང་༔ གཉིས་སྦེལ་ག་དང་༔ གསུམ་
་སྦཱེ
ལ་སོགས་པ་འཆར་རོ༔ དེའི་ནང་གི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་ཅེས་
བྱའོ༔
སངས་རྒྱས་ང་ཞལ་ངོན་སུམ་དུ་མཇལ་ཞིང་༔ མཁའ་འགྲོའི་ལ་མཐོང་ཞེས་པ་
སྟེ༔ ༔ དེ་ང་འོད་མཐིང་ཀ]་མཐོང་པས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ལ་མཐོང་༔ ཉོན་
མོངས«་པ་གཏི་མུག་ག༔ དེས་འགྲེས་ར༔ འོད་དཀར་པོ༔ སེར་བོ༔ དམར་པོ༔
ལྗང་གུ་རྣམས༔ རྡོ་རྗེ༔ རིན་ཆེན༔ པདྨ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་ལ་
ཐོབ༔ ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་༔ ང་རྒྱལས༔ འདོད་ཆགས༔ ཕྲག་དོག་ག་བ་སྟེ༔
མ་དོར་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐོང་༔ ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཟད༔ འཁོར་བ་ང་རྒྱབ་
་གྱེ
ས༔ དུག]་ལྔ་ཡེ་ཤེས་སུ་ར༔ ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་གནས་སུ་ག༔ ཆོས་ཉིད་
མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་མཐོང་བ་ཞེས༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་
ཡི་མ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཙད་ཀྱི་ལ་མངོན་སུམ་མཐོང་ཞིང་༔ ཕྱི་ང་གཞན་
སོགས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དུས་གཅིག་ལ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱའོ༔ དེ་ལ་མས་ཀྱི་
འཕེལ་བ་ནི༔ དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ༔ འོད་མཐིང་ཀ་ཡི་གེ་
་ན་རོ་ལྟ་བུ་
འཇའ་ཚོན་ལྟར་འཆར་ཏེ༔ དེ་ཡང་ཉམས་སུ་བླངས་ས༔ འོད་ལྔའི་སྣད་
་བ་རེ་ལྔེ་ཙམ༔
ཐིག་ལེ་སྲན་མ་མ་དུ་འཕེལྐ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེའི་ཚེ་སྤྱིར་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེ༔ ནང་དུ་ལུས་ངག!་ཡིད་གསུམ་
བྱབ་གང་ལའང་མི་འཇུག་པ་འབྱུང་ངོ༔ དེ་ཡང་འཕེལར་ཏེ༔ འོད་ང་གི་ཉེ་འཁོར་
མལ་མ་དུན་ཙམ་ལ་སོགས་པའི་ཉིན་མ་ཆ་ན་མེད་པར་འཆར༔ ཐིག་ལེ་མེ་ལོང་མ་
537