རཿརྒྱབ་ཆོས་སྤྱི་སྡོམཿ
=
ར་གྱུར་ཏེ༔ སྙིང་ཁའི་ཟེར་ཐག་དེ་ལ་ང་༔ ཐིག་ལེ་ཕྲ་མོ་གྲངས་མེད་པར་
འཆར་རོ༔ དེ་ནས་རང་གི་སྙིང་ཀ་ས་འོད་ཀྱི་ཟེར་ག་ཆོན་སྐུད་སྒྲིལ་བ་ཙམ་གཙིག་
འཆར་རོ༔ དེ་ནས་སྐུ་
དེ་དག་རང་ལ་འདུས་པ་སྙམ་འཆར་ཏེ༔ དེ་ནི་འོད་རིག་པ་ལ«་
ཚུར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ༔ ཞེས་ག་སུངས་སོ༔
གྲོ
ལ་བ་ལུས་ཀྱི་ད་ནི༔ དེའི་དུས་ན་ཕུང་པོ་དག་ཏུ་འཛིན་པ་རང་ར་ངྭས་
ས༔ ལུས་འོད་གས་ལ་གྱི་ལུས་སུ་གྲོལ་ས༔ ཆོས་ཉིད་ང་ངོ་ལ་ནས༔ འབྱུང་
བ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་གདོས་པ་ལས་གྲོལ་ས༔ སྣང་པ་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་གྲོལ༔
ཉོན་མོངས«་པ་ཕྲག་རགས་ལས་གྲོལ་ས༔ རིག་པ་ཉིད་མ་ལ་བུ་ཐིམ་དུ་གྲོལ་བའོ༔
དེ་ཡད་འདི་ཡི་ངུས་
ན་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་སྣང་བ་རང་གི་སྙིང་ཁ་ས་འཆར་བ་ནི༔
སྔོན་དུ་དཀར་པོའི་སྣམ་བུ་སྟེ༔ དེའི་སྟེང་དུ་སེར་པོ༔ དེའི་སྟེང་ན་མཐིང་ཀ!)འི་སྣམ་བུ༔
དེའི་སྟེང་ན་ཐིག་ལེ་མེ་ལོང་ཁ་སྦུབས་པ་ལྟར༔ གུ་བརྩེགས་མ་ལྔ་བརྩེས་སུ་
འཆར་རོ༔
འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཁོང་སིང་གི་ལམ་ཞེས་བྱའོ༔ མཐར་ཕྱིན་པའི་ད་ནི༔
རིག་པ་ཉིད་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའིལུས་ལ་ཐིམ་འི་ཚེ༔ སྟེང་དུ་འོད་ཟླུམ་པོ་གདུགས་
ལྟར་འཆར་ཏེ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལས་ཀྱང་༔ རང་གི་ཤེས་པ་སྟོང་འི་འོད་ལ་ཐིམ་པས༔
དེའི་སྟེང་དུ་འོད་ཟླུམ་པོ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གདུགས་ལྟར་འཆར་རོ༔ ཞེས་གསུངས་
སོ༔
དེའི་ཚེ་འདི་ལྟར་འཆར་ལུགས་བརྒྱད་འཆར་ཏེ༔ ཐུགས་རྗེ་ལྟར་འཆར་འཁོར་
ལདས་རྒྱ་མ་ཆད༔
འོད་ལྟར་འཆར་ས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནང་ས་གསལསྐ་
ལྟར་ཤར་བས་ཤེས་པ་ཁ་ཕྱིར་མ་ཤོར༔ ཡེ་ཤེས་ལྟར་ར་ས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་
ང་ཐག༔ གཉིས་སུ་མེད་ལྟར་ཤར་ས་རང་གི་ཤེས་པ་རྩེ་གཙིག་ཏུ་གནས༔
551