www.dharmabook.ruཡིག་བསྐུར་རྣམ་གྲངསལལྡེབ། ༦ དྲིལན་ཉི་སྙིང་ལས། སྐར་
ནགཙིས་ཀྱི་དྲིལནལ་ལྡེབ། ༤༦ སྙན་ངགདང་སྒྲཚད་དྲིལན།
ལ་ལྡེབ་། ༢༨ ལྡེབ་སྦྱོར་གྱི་དྲིལནལ་ལྡེབ། ༩ ཉདྲི་བ་སྣཚོགས་ཀྱི་
ལན་ལ་ལྡེབ། ༧༧ ལྕམ་འཛམགླིང་དཔལ་འཛིན་གྱིམཐུན་སྦྱོར།
རྩིས་ཁྲའིའགོ་བརྗོད་ལ་ལྡེབ། ༢གསུམཔ་ཐུནམིན་སྡེ་སྣོད་ཀྱི།
སྐོར་ལ། སྒུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་དཀའ་གནད་བྲིན་
བྲིས་ལལྡེབ། ༤༢ཆེསྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་འགྲེལ་
བཤད་དཔག་བསམ་སྙེམལ་ལྡེབ། ༣༤༢ཇེཆོས་སྤྱོད་
ཐར་ལམ་རབ་གསལ་ལ་ལྡེཔལ(ུནང་གིཆོས་སྤྱོད་བྱང་ཚེན་
སྤྱོད་སྒྲོན་ལ་ལྡེབ། ༣༨ཐུན་དྲུག་ཏུ་སྡོམ་གསུམ་གྱི་བསླབ་བྱ་སྐྱོང་
ཐབས་ལལྡེབ། ༨གཏེར་ཆེནབླ་མཆོད་བྱིན་རླབས་བདུདཅིའི་
ཚར་རྒྱུནལལྡེབ། ༩བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དམར་ཁྲིད་ལ་ལྡེཔ།
༤ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ངོར་བྲིས་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་
ལྡེབ། ༤ཚབམདོ་ཞིསྤྲུལལ་གནང་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་