www.dharmabook.ru
༄༅། །ཁེབས་པསབ་དཔྱོད་ལྡན་མིག་ལའང་དགའ་སྟོན་སྦྱིན། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་བྱར་གྱུ་ར་པའི་བླ་བྲང་དེནི་དྲི་གཙང་ཁང་ཀ་བ་བཞིཔ་ཐོག་རིམ་གསུམ་པ།
ཚོམསཚེནཀ་རིང་གཉིས་དང་བཅས་པའི་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་དང་སྒོཁང་ཀ་བ་བཞི་པཚོམསཚེན་གྱི་གརཡསགཡོན་དུ་ནོར་རྒྱས་དང་བཀྲ་ཤིས་བཀོད་རེཟ་རེའང་ཀབ་གཉིསཔམདོ་ཕུགས་།
། རིམ་པ་གསུམཅན་རྣམས་ཉིསཐོག་ལ། གཟིམས་ཆུང་ཕྱག་མཛོད་སོགས་བཀོད་པས་མཛེས་པ་སྟེ། ཁྱོན་བླ་བྲང་ལྟེབ་ཀབལྔ་བཅུའིས་དང་། ཕྱིརོལ་དུ་བདེ་ཡང་ས་ལག་མཐིལ་
ལྟརམཉམ་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ། ལྷ་དབང་དགའ་ཚལབབསམ་གྲུབ་གླིང་། བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་སོགས་ཁང་ཚནསོསོལའང་མིག་ཙེརིས་ཀྱིཁང་བྲན་དུ་མ་དང་བཅས་ཤིང་ཕྱིའི་
སྒོཁངཉིསཐོག་དང་བཅས་པའི་ཞལ་བ། ཤིང་རྩིལྡེབས་རིས། འབུར་བཟོ། ཅེའི་ག་ཊིརའི་བར་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་གཙང་ཁང་གི་དབུས་སུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཟང་སྐུ་
གནྡྷོ་ལའི་བཀོད་པ་ཅན་དང་གཡས་གཡོན་དུ་དངུལ་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་དང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག །། བར་ཁང་དུ་སྨིན་གྲོལ་གྱིབདུད་རྩིརྒྱུན་