༄༅། །བའི་གནས་ལ་བཀོད་ཅིང་། དེ་ཡང་མི་མཉམ་པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་དཔལ་ལྡན་མིའི་དབང་པོ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་ཚེན་པོ་འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་རྣམ་པར་དག་པས་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་འདིལ་ཤིནཏུ་ཐུགས་དང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྟག་པར་དབུགས་དབྱུང་གཟེངས་གཏོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིནཚེནཔོའི་སྤྱནརས་
ཀྱིས་མི་གཡེལ་བར་གཟིགས་པ་ཡིན་པས་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལོ་སྟར་གྱིན་བཟའ་ཚ་ཚང་གཉིས་རེ་ཙམ་སྒང་ག་ཤོངས་མེད་པར་སློལ་ཞིང་། འཚམས་དྲིའི་བཀའ་ཤོག་གནང་སྐྱེས་
བཟང་པོ་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྱོགས་ཀྱིས་འདྲེན་པའི་བྱ་མ་རྟཆེད་དུམངགས་པ་དང་། ཇོང་སྐྱེལ་རིམ་བརྒྱུད་སོགསགཅིག་ཏིང་གཅིགནོནལྟ་བུ་རྒྱུནམིཚད་པརབ་སོལ་བསམཚོན་ཐུགབ་ལཇི་
ལྟར་བཞེད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དགྱེས་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གཅིག་གི་སྔ་དྲོ་ཉིད་ཀྱི་ཡུམ་ལྷ་འརྡནདབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྟནདཀརའབུལ་བཚོགས་
འཁོར་སོགས་རྒྱས་པར་བསྟར་ཏེ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིཚོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་ཞབས་བརྟན་འབུལ་བར་མཛད་ཅིང་། སྣེ་རྩེབན་ཚང་པ་དང་རྒྱལ་གླིང་ཚོགས་སྤྱི་སོའིརབ་གནས་ཀྱིལེགས་